دومین مرحله آزمون تشخیصی

دومین مرحله آزمون تشخیصی

1397-08-01

به اطلاع می رساند دومین مرحله آزمون تشخیصی دانش آموزان پایه پنجم وششم در روز چهارشنبه 97/8/2 درمحل آموزشگاه برگزار می گردد . لازم به یادآوری است هدف ازبرگزاری این آزمون ها تعیین سطح علمی دانش آموزان درمقایسه با میانگین کلاس می باشد تا بتوان برای افراد پایین تر از  میانگین وافرادبالاتر ازمیانگین  در رابطه با  کلاس های روز پنج شنبه تصمیم گیری دقیق تری انجام داد . بودجه بندی آزمون به شرح زیر می باشد :

پایه پنجم : ریاضی 15 سوال تا انتهای اعداد مرکب / علوم 10 سوال تاپایان فصل دوم / فارسی 10 سوال تا پایان درس 2 / اجتماعی 5 سوال تا پایان درس 2 / هدیه 5 سوال تا پایان درس 2 / قرآن 5 سوال                                پایه ششم : ریاضی 15 سوال تا آخر صفحه 15 / علوم 15 سوال تا آخر صفحه 22 / هدیه 8 سوال تا آخر درس 3 / قرآن 5 سوال تا آخر صفحه 6 / اجتماعی 10 سوال تا آخر درس 3 / ادبیات 15 سوال تا آخر صفحه 24 / تفکر 2 سوال تا آخر درس اول.

موفق باشید  .

clockPNG
calender

09

بعد از ظهر

16:15

یکشنبه -29 فروردین ماه