تدریس اعضای گروه آموزش فعال و خلاق

تدریس اعضای گروه آموزش فعال و خلاق

1397-08-10

تدریس اعضای گروه آموزش فعال و خلاق توسط بچه های گل پایه چهارم (دکتر مجید شهریاری) سرکار خانم براتی 
هدف : تقویت فن بیان ، افزایش همکاری و احساس مسئولیت(در ارتباط با درس علوم)

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

29

بعد از ظهر

15:23

یکشنبه -29 فروردین ماه