دوره تابستانی

1398-06-16

برگزاری طرح ورود به پایه اول
اهداف دوره تابستانی :
آشنایی نوآموزان با محیط دبستان، دوست یابی، آشنایی با قوانین مدرسه، کاهش اضطراب، ایجاد نشاط همراه با بازی، دست ورزی و نمایش فیلم های مهارت زندگی

clockPNG
calender

54

قبل از ظهر

06:16

پنجشنبه -28 شهریور ماه