دوره تابستانی

1398-06-16

برگزاری طرح ورود به پایه اول
اهداف دوره تابستانی :
آشنایی نوآموزان با محیط دبستان، دوست یابی، آشنایی با قوانین مدرسه، کاهش اضطراب، ایجاد نشاط همراه با بازی، دست ورزی و نمایش فیلم های مهارت زندگی

clockPNG
calender

45

قبل از ظهر

04:24

دوشنبه -07 بهمن ماه