نشست سالیانه جوانه‌ها

نشست سالیانه جوانه‌ها

1398-06-16

برگزاری نشست سالیانه همکاران مجموعه ی بزرگ جوانه ها 
تبیین برنامه ها اهداف و انتظارات و چشم انداز  اینده

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

28

قبل از ظهر

02:57

یکشنبه -06 بهمن ماه