نشست سالیانه جوانه‌ها

نشست سالیانه جوانه‌ها

1398-06-16

برگزاری نشست سالیانه همکاران مجموعه ی بزرگ جوانه ها 
تبیین برنامه ها اهداف و انتظارات و چشم انداز  اینده

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

37

قبل از ظهر

05:38

پنجشنبه -28 شهریور ماه