اطلاعیه

1398-07-10

اعضای محترم انجمن اولیا ومربیان به شرح زیر میباشد
 
جناب آقای آذری ( مدیر آموزشگاه)
سرکار خانم خمر ( معاون آموزشی)
سرکار خانم اژدری ( نماینده معلمین)
سرکار خانم بادیانی ( معاون پرورشی)
 
۱)سرکار خانم ناصری(رئیس انجمن اولیا)
۲) سرکارخانم فرجی(نائب رئیس انجمن)
۳) سرکار خانم زارعی ( رابط انجمن)
۴) سرکار خانم شهپری( عضو انجمن)
۵) سرکار خانم نظارتی ( عضو انجمن)
۶) سرکار خانم عظیمی راد( عضو انجمن)
۷) سرکار خانم تفتی ( عضو انجمن)
۸) سرکار خانم کلانی ( عضو انجمن)
۹) سرکار خانم کیان فرد ( عضو انجمن)
 
شماره تماس رابط انجمن اولیا ومربیان سرکار خانم زارعی 
۰۹۱۵۰۶۳۳۳۹۲
اولیای محترم میتوانند چهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ عصر برای انتقال انتقادات وپیشنهادات با شماره فوق تماس حاصل نمایند.
 
 جلسات انجمن چهارشنبه های هر ماه برگزار میگردد .
دبستان غیرانتفاعی جوانه‌های 1

clockPNG
calender

51

بعد از ظهر

19:57

یکشنبه -04 شهریور ماه