دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز

دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز

1398-07-16

چقدر زیباست که امروز شاهد موفقیت و تلاش دانش آموزانمان باشی.

عرض خدا قوت به تمام معلمین عزیز به خصوص خانم صداقت نازنین و آقای محمدی گرامی.
موفقیت دانش آموز سابقتان را خدمتتان تبریک عرض می کنم

نظری مدیر جوانه های 6

clockPNG
calender

41

قبل از ظهر

05:25

سه شنبه -23 مهر ماه