تلفیق بازی و آموزش

1398-07-16

تلفیق بازی و آموزش

املای شانسی

در این نوع املا پسرهای باهوشم جملات و کلماتی را از درس انتخاب کرده و روی برگه ها مینویسند و سپس هرکدامشان یک برگه را با چشم بسته برميدارند و  میخوانند.

این املا برای پسرهای گلم بسیار جذاب بود

هدف لذت در یادگیری

کلاس دوم جوانه های 8 (خانم شریفی)

clockPNG
calender

52

بعد از ظهر

21:17

یکشنبه -04 شهریور ماه