هفته نیروی انتظامی

1398-07-17

ی سبز پوشان سپیده دل،ای حماسه سازان پیروز،ای سنگرداران همیشه بیدار،ای نشان های سرافروز بر دوش
روزتان مبارک
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
دبستان شهید رضایی.

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

17

قبل از ظهر

05:49

سه شنبه -23 مهر ماه