ششمین دوره المپیاد درون مدرسه ای جوانه ها

ششمین دوره المپیاد درون مدرسه ای جوانه ها

1398-08-22

ششمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مدارس جوانه ها
سال تحصیلی 98-99
پنج جشنبه 14 آذر ماه
مکان : بلوار شریعتی- انتهای خیابان مروارید -سالن ورزشی کارگران

clockPNG
calender

10

قبل از ظهر

00:19

دوشنبه -18 آذر ماه