ششمین دوره المپیاد درون مدرسه ای جوانه ها

ششمین دوره المپیاد درون مدرسه ای جوانه ها

1398-08-22

ششمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مدارس جوانه ها
سال تحصیلی 98-99
پنج جشنبه 14 آذر ماه
مکان : بلوار شریعتی- انتهای خیابان مروارید -سالن ورزشی کارگران

clockPNG
calender

02

قبل از ظهر

03:40

شنبه -17 خرداد ماه