آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

****************************پایه چهارم ***********************************

سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس دهم پایه چهارم 

**************************پایه سوم ****************************

سرکار خانم زارع تدریس علوم درس چرخه آب پایه سوم

سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحه 81 پایه سوم 

****************************پایه چهارم ***********************************

سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسمانی درس هفتم پایه چهارم 

سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسمانی درس نهم پایه چهارم 

سرکار خانم زارع تدریس علوم درس چهارم پایه چهارم 

سرکار خانم سوداگر ندریس ریاضی صفحه 69 پایه چهارم 

سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 71 پایه چهارم 

 

************************************ پایه سوم *******************************************

سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی آموزش دسته بندی دوتایی پایه سوم  

 سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 11 پایه سوم

سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 12 پابه سوم

سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس هفتم پایه سوم 

 سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 13 پابه سوم

سرکار خانم زارع تدریس ریاضی ارزش پول پایه سوم 

سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 14 پابه سوم

************************************************پایه سوم*********************************************

 سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی درس اول پایه سوم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن اذان و اقامه پایه سوم

 سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسماتی درس اول پایه سوم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن سوره حمد پایه سوم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 8 پایه سوم

 سرکار خانم مزینانی حل تمرین فارسی درس اول (قسمت1) پایه سوم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 9 (ذکر قنوت) پایه سوم

 سرکار خانم مزینانی حل تمرین فارسی درس اول (قسمت2) پایه سوم

سرکار خانم عفتی تدریس قرآن (ذکر سجده) پایه سوم

************************پایه چهارم ******************************

 سرکار خانم زارع تدریس علوم زنگ اول پایه چهارم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 1و2 پایه چهارم

 سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 2 پایه چهارم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن (مراحل خواندن نماز) پایه چهارم

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 3 پایه چهارم

 سرکار خانم سوداگر حل مسئله ریاضی صفحه 2 قسمت 2 پایه چهارم

 سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس چهارم پایه چهارم

 سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسمانی درس دوم پایه چهارم  

************************************************پایه سوم*********************************************

 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحات 10و11 پایه سوم

 سرکار خانم زارع تدریس نگارش فارسی درس اول پایه سوم

 سرکار خانم زارع تدریس فارسی درس اول پایه سوم

 سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحه 9 پایه سوم  

 سرکار خانم زارع تدریس ریاضی مبحث کسرها پایه سوم

 سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 8 پایه سوم

سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس چهارم پایه سوم  

سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 9 پایه سوم

 سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 10 پابه سوم

 

clockPNG
calender

38

قبل از ظهر

09:23

پنجشنبه -30 دی ماه