آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

1398-12-10


**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

=========تاریخ 27 اردیبهشت 1399======

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس ریاضی تم 24 قسمت اول

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس ریاضی تم 24 قسمت دوم

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس ریاضی تم 24 قسمت سوم

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس ریاضی تم 24 قسمت چهارم

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس ریاضی تم 24 قسمت پنجم

تاریخ 27 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم طلوعي پایه دوم رايانه آموزش مديا پلير

 

 

=========تاریخ 16 اردیبهشت 1399======

تاریخ 16 اردیهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم تدریس ریاضی فصل 8

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت اول

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت دوم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت سوم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت پنجم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عرج پور و خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (غ) قسمت ششم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم اکبری رایانه آموزش چاپ نقاشی و معرفی تنظیمات چاپ

=========تاریخ 12 اردیبهشت 1399======

تاریخ 12 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو پایه دوم صفحه 131 ریاضی آمار و نمودار

تاریخ 12 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو پایه دوم صفحه 136ریاضی آمار و نمودار

تاریخ 12 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم آموزش دسته بندی در ضرب قسمت اول

تاریخ 12 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم آموزش ضرب قسمت دوم

=========تاریخ 9 اردیبهشت 1399======

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (ط) قسمت اول

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (ط) قسمت دوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (ط) قسمت سوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه (ط) قسمت چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم هدیه های آسمان درس 17

=========تاریخ 8 اردیبهشت 1399======

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم پیش آموزش فصل 7 ریاضی

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم اکبری رایانه معرفی ابزار چرخش شکل ها در paint

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسینی پایه اول ریاضی آموزش مقایسه اعداد قسمت اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسینی پایه اول ریاضی آموزش مقایسه اعداد قسمت دوم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی رایانه معرفی وسایل ورودی

=========تاریخ 7 اردیبهشت 1399======

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی پایه دوم علوم درس 13

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی پایه اول و دوم رایانه آموزش نوت پد

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسینی پایه اول قرآن درس ساکن

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول ریاضی آموزش شمارش رو به عقب

=========تاریخ 6 اردیبهشت 1399======

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم ثاني پایه دوم علوم درس 14 نان

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول رياضي مروری بر جمع های پایه ی اول

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم طلوعي پایه دوم رايانه انواع نرم افزار

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو پایه دوم رياضي فصل هشتم آمار و نمودار

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسيني پایه اول  رياضي ساعت قسمت اول 

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسيني پایه اول  رياضي ساعت قسمت دوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسيني پایه اول  رياضي ساعت قسمت سوم

=========تاریخ 2 اردیبهشت 1399======

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه ض قسمت اول

 تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه ض قسمت دوم

 تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده پایه اول تدریس نشانه ض قسمت سوم

تاریخ 2 اردیبهشت 99 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی پایه دوم رایانه آموزش فلش مموری و چگونگی استفاده از آن

تاریخ 2 اردیبهشت 99 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی پایه دوم رایانه آموزش آموزش میزکار  و ساخت پوشه

=========تاریخ 30 فروردین 1399======

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش نرم افزار نقاشی صفحه 27 پایه اول

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم ثانی تدریس ریاضی آموزش ضرب پایه دوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دوم سرکارخانم خوشی تدریس ریاضی مبحث کسر واحتمال قسمت اول پایه دوم 

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس ریاضی مبحث کسر واحتمال قسمت دوم پایه دوم

==========تاریخ 27 فروردین 1399 =====

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسینی تدریس ریاضی تفریق روی محور اعداد پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس ریاضی مقدمه فصل 7 پایه دوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی فصل 7 مفهوم ضرب پایه دوم 

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ح) قسمت اول پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ح) قسمت دوم پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ح) قسمت سوم پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ح) قسمت چهارم پایه اول

===========تاریخ 26 فروردین 1399=======

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم ثانی تدریس علوم درس 13 (بعد از جشن ) پایه دوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر نرم افزار نقاشی آموزش تغییر اندازه تصویر به صورت اتوماتیک واریب کردن آن

تاریخ 26 فروردین 1399 شعیه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت اول پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعیه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت دوم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت سوم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت چهارم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت پنجم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکارخانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت ششم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت هفتم پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت هشتم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 21 قسمت آخر پایه اول

============تاریخ 25 فروردین 1399=======

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی درس 17 پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس فارسی درس پرواز قطره پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس علوم درس 13 پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی فصل هفتم کسرو احتمال قسمت اول پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی فصل هفتم کسرو احتمال قسمت دوم پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی فصل هفتم کسرو احتمال قسمت سوم  پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی فصل هفتم کسرو احتمال قسمت چهارم پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت اول پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت دوم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت سوم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت چهارم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت پنجم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت ششم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت هفتم پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس ریاضی تم 18 قسمت هشتم  پایه اول

============تاریخ 24 فروردین 1399=========

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ث) قسمت اول پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ث) قسمت دوم پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ث) قسمت سوم پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ث) قسمت آخر پایه اول

============تاریخ 23فروردین 1399=========

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم ثانی تدریس علوم فصل 12 برای جشن آماده شویم پابه دوم

============تاریخ 21 فروردین 1399==========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم حسینی تدریس نشانه (ص) پایه اول

===========تاریخ 16 فروردین 1399=======

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت اول

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت چهارم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت پنجم

==============تاریخ 25 اسفند ماه 1398==========

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت پنجم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سر کار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت ششم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت هفتم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت هشتم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت نهم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت دهم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت 11

=============تاریخ 24 اسفند ماه 1398=========

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر درس تغییر اندازه تصویر در نرم افزار نقاشی پایه اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت اول  

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت چهارم

=================تاریخ 21 اسفند ماه1398============

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ذ) با عروسک گردانی و نمایش پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تمرین جمع و تفریق پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم خوشی تدریس فارسی درس نوروز ما پایه دوم

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس علوم درس 12 برای جشن آماده شویم

===============تاریخ 20 اسفند 98=============

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی بازی با اعداد  پایه اول

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس علوم فصل پنجم گیاهان پایه اول

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس فارسی درس 14 واژه سازی درس پرچم پایه دوم

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر درس وسایل ورودی پایه دوم

===========================تاریخ 19 اسفند ماه 98===============

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عدالتی فایل صوتی تدریس تشدید پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی صفحه 128 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی صفحه 129 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفندماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده   تدریس ریاضی صفحه 130 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه سرکار خانم فرضی پورتدریس ریاضی جدول ارزش مکانی تم 15 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه سرکار خانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی درس 16 طبیعت زیبا پایه دوم

================تاریخ 15 اسفند ماه 98===============

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس فارسی خوا استثنا پایه اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش کپی کردن در نرم افزار نقاشی پایه اول

=================تاریخ 14 اسفند ماه 98===============

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس نشانه (ه) پایه اول

================== تاریخ 13 اسفند 1398 ================

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکارخانم مژدگانلو تدریس درس ریاضی تفریق اعدادسه رقمی با انتقال

 تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس هدیه های آسمانی درس طبیعت زیباست

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس فارسی درس نوروز ما

 تاریخ 13 اسفند قرآن پایه دوم  شعبه دوم -صفحات 93تا95-معلم مربوطه :خانم قاسمی

تاریخ 13 اسفند شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس تشدید درس فارسی پایه اول

تاریخ 13 اسفند شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی درس جمع و تفریق روی محور با کمک داستان

=========تاریخ 12 اسفند ماه 1398======  

 تاریخ 12 اسفند- شعبه دوم-سرکار خانم عباس زاده -تدریس خواء استثنا  درس فارسی پایه اول 

 

clockPNG
calender

58

قبل از ظهر

05:16

پنجشنبه -16 مرداد ماه