آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

1398-12-10


**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

****************پایه اول ******************

سرکار خانم حسینی تدریس نشانه (ن) پایه اول 

سرکار خانم شریفی تدریس نشانه (ث) پایه اول 

سرکار خانم حسینی تدریس نشانه (آا) پایه اول 

*******************پایه دوم ******************

سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی درس آمار و احتمال پایه دوم  

سرکار خانم خالقی تدریس هدیه های آسمانی درس هفتم پایه دوم

سرکار خانم مژدگانلو تدریس علوم درس ماده پایه دوم 

****************پابه اول ***************

سرکار خانم شریفیان تدریس فارسی الگویابی پایه اول 

سرکار خانم فرضی پور تدریس نشانه (ر) قسمت اول پایه اول   

سرکار خانم فرضی پور تدریس نشانه (ر) قسمت دوم پایه اول    

سرکار خانم عرج پور تدریس علوم فصل 1 پایه اول   

سرکار خانم فرضی پور تدریس فارسی درس استخر پایه اول 

**********************پایه دوم ********************

سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی پیش نیاز فصل 4 پایه دوم 

سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی فصل 4 (اعداد سه رقمی ) پایه دوم 

سرکار خانم مژدگانلو تدریس علوم درس گردش زمین پایه دوم 

سرکار خانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی تدریس درس 9 پایه دوم  

سرکار خانم عباس زاده تدریس فارسی درس ششم پایه دوم 

***********************پایه اول *************************

سرکار خانم شریفیان تدریس فارسی نشاته (آا) پایه اول 

سرکار خانم شریفیان تدریس فارسی درس 2 پایه اول 

سرکار خانم عرج پور تدریس 4 نشانه (ایی) پابه اول  

**********************پایه دوم ********************

سرکار خانم خالقی تدریس علوم فصل بادها پایه دوم 

سرکار خانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی درس دهم پایه دوم 

سرکار خانم شریفی تدریس ریاضی صفحه 77 پایه دوم 

سرکارخانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی درس نماز بخوانیم پایه دوم 
 

**********************پایه اول **********************

سرکار خانم شریفیان تدریس نشانه (ش) پابه اول 

سرکار خانم حسینی تدریس (می) چسبیده و جدا پایه اول 

سرکار خانم عرج پور تدریس نشانه (ز) پایه اول 

سرکار خانم شریفیان تدریس ریاضی آموزش محور پایه اول 

سرکار خانم عرج پور تدریس ریاضیات آموزش دسته بندی اعداد پایه اول 

سرکار خانم حسینی تدریس نشانه (ش) پایه اول 

سرکار خانم عرج پور تدریس ریاضی آموزش جمع پایه اول 

*********************پابه اول ***********************

سرکار خانم شریفیان تدریس فارسی نشانه (او) پایه اول 

سرکار خانم حسینی تدریس ریاضی صفحه 90 پایه اول 

سرکار خانم شریفیان تدریس نشانه (پ) پایه اول 

********************پایه دوم **********************

سرکار خانم خالقی تدریس ریاضی اعداد سه رقمی پایه دوم 

سرکار خانم عباس زاده تدریس فارسی درس دوستان ما پایه دوم 

سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم 

سرکار خانم خالقی تدریس نگارش فارسی صفحه 42 پایه دوم 

سرکار خانم مژدگانلو تدریس ریاضی اعداد زوج و فرد پایه دوم 

clockPNG
calender

48

قبل از ظهر

09:28

پنجشنبه -30 دی ماه