آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

آموزشگاه مجازی جوانه ها 2

1398-12-10

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

===========تاریخ 16 فروردین 1399=======

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت اول

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت چهارم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ع) پایه اول قسمت پنجم

 

==============تاریخ 25 اسفند ماه 1398==========

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت پنجم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سر کار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت ششم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت هفتم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت هشتم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت نهم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت دهم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت 11

=============تاریخ 24 اسفند ماه 1398=========

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر درس تغییر اندازه تصویر در نرم افزار نقاشی پایه اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت اول  

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تم 20 پایه اول قسمت چهارم

=================تاریخ 21 اسفند ماه1398============

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم عباس زاده تدریس نشانه (ذ) با عروسک گردانی و نمایش پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی تمرین جمع و تفریق پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم  سرکار خانم خوشی تدریس فارسی درس نوروز ما پایه دوم

تاریخ 21 اسفند ماه98 شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس علوم درس 12 برای جشن آماده شویم

===============تاریخ 20 اسفند 98=============

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی بازی با اعداد  پایه اول

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس علوم فصل پنجم گیاهان پایه اول

تاریخ 20 اسفند 98  شعبه دوم سرکار خانم خوشی تدریس فارسی درس 14 واژه سازی درس پرچم پایه دوم

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دوم سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر درس وسایل ورودی پایه دوم

===========================تاریخ 19 اسفند ماه 98===============

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عدالتی فایل صوتی تدریس تشدید پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی صفحه 128 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی صفحه 129 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفندماه شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده   تدریس ریاضی صفحه 130 تم 19 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه سرکار خانم فرضی پورتدریس ریاضی جدول ارزش مکانی تم 15 پایه اول

تاریخ 19 اسفند ماه سرکار خانم خوشی تدریس هدیه های آسمانی درس 16 طبیعت زیبا پایه دوم

=======================تاریخ 15 اسفند ماه 98===============

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس فارسی خوا استثنا پایه اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش کپی کردن در نرم افزار نقاشی پایه اول

=============================تاریخ 14 اسفند ماه 98===============

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم فرضی پور تدریس نشانه (ه) پایه اول

======================= تاریخ 13 اسفند 1398 =======================

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکارخانم مژدگانلو تدریس درس ریاضی تفریق اعدادسه رقمی با انتقال

 تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس هدیه های آسمانی درس طبیعت زیباست

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه دوم سرکار خانم مژدگانلو تدریس فارسی درس نوروز ما

 تاریخ 13 اسفند قرآن پایه دوم  شعبه دوم -صفحات 93تا95-معلم مربوطه :خانم قاسمی

تاریخ 13 اسفند شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس تشدید درس فارسی پایه اول

تاریخ 13 اسفند شعبه دوم سرکار خانم عباس زاده تدریس ریاضی درس جمع و تفریق روی محور با کمک داستان

=========تاریخ 12 اسفند ماه 1398======  

 تاریخ 12 اسفند- شعبه دوم-سرکار خانم عباس زاده -تدریس خواء استثنا  درس فارسی پایه اول 

 

clockPNG
calender

54

بعد از ظهر

23:44

یکشنبه -17 فروردین ماه