آموزشگاه مجازی جوانه ها 4

آموزشگاه مجازی جوانه ها 4

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

==============تاریخ 16 فروردین 1399==========

تاریخ  16 فروردین 1399 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی صفحه 128 پایه اول

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس فارسی نشانه (ی) پایه اول

========تاریخ 3 فروردین 1399========

3فروردین1399 شعبه چهارم سرکار خانم میرزائیان تدریس زبان انگلیسی پایه سوم قسمت اول

3فروردین1399 شعبه چهارم سرکار خانم میرزائیان تدریس زبان انگلیسی پایه سوم قسمت دوم

3فروردین1399 شعبه چهارم سرکار خانم میرزائیان تدریس زبان انگلیسی پایه سوم قسمت سوم

 

=============25 اسفندماه 1398============

25 اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی روانخوانی درس (دربازار ) پایه اول

25اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس تشدید پایه اول

25 اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم زنبیل باف تدریس خوا استثنا پایه اول

 

=====================24 اسفندماه 98===================

 

24 اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی صفحه 121 پایه اول

 

=====================22اسفند ماه 98=================

22 اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 17 پایه دوم  

22 اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم راد تدریس علوم درس 11 پایه سوم

 

=============بیست و یکم اسفند ماه 1398==========

 

بیست ویکم اسفند ماه شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس فارسی درس 15واژه سازی بیاموز و بگو پایه دوم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه چهارم سرکار خانم راد فایل صوتی تدریس فارسی درس ایران آباد پایه سوم  

بیست ویکم اسفند ماه شعبه چهارم سرکار خانم حیدری فایل صوتی  تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم قسمت اول

بیست ویکم اسفند ماه شعبه چهارم سرکار خانم حیدری فایل صوتی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم قسمت دوم

 

==================بیستم اسفند ماه 98============

بیستم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم راد تدریس اجتماعی درس 15خانه ها با هم تفاوت دارند

بیستم سفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم راد قصه داستان اشلی فیولک پایه سوم

بیستم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم راد داستان سلطان محمود غزنوی از کتاب مصیبت نامه عطار نیشابوری پایه سوم

=====================نوزدهم اسفند ماه 98==============

نوزدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم زنبیل باف تدریس مصور نشانه (ژ) پایه اول

نوزدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس فارسی درس خوا استثنا پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه چهارم سرکار خانم راد تدریس اجتماعی درس 14خانه ما پایه سوم

 

================هفدهم اسفند ماه 98=============

 

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس فارسی آموزش واژه سازی درس 14 پایه دوم

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی آموزش مقایسه اعداد سه رقمی با حذف قسمتهای مساوی از دوطرف عبارت پایه دوم قسمت اول

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی آموزش مقایسه اعدا د سه رقمی با حذف قسمت های مساوی از دوطرف پایه دوم قسمت دوم

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی آموزش مقایسه اعداد سه رقمی با حذف قسمت های مساوی از دو طرف پایه دوم قسمت آخر

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری تدریس فارسی آموزش دستور زبان پایه دوم

 

 

=================تاریخ 14 اسفند 98===========

 

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهار سرکار خانم دلقندی روخوانی درس 15 کتاب فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهار سرکار خانم حیدری تدریس دستور زبان فارسی درس 14 پایه دوم

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی تدریس نشانه (ژ) درس فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم دلقندی فایل صوتی روخوانی درس 15 کتاب فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری فایل صوتی تدریس درس هدیه درس 15 پایه دوم

چهاردهم اسفند ماه 98 شعبه چهارم سرکار خانم حیدری فایل صوتی تدریس دستور زبان فارسی درس 14 پایه دوم

clockPNG
calender

47

بعد از ظهر

23:53

یکشنبه -17 فروردین ماه