آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

=====تاریخ 22 اردیبهشت 1399======

تاریخ 22 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث میانگین قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 22 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث میانگین قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 22 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث میانگین قسمت سوم پایه پنجم

======== تاریخ 21 ادیبهشت 1399========

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس مطالعات درس خرمشهر قسمت اول پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس مطالعات درس خرمشهر قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس مطالعات درس خرمشهر قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 17 قسمت اول پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس17 قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی نیایش آخر کتاب  پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس فارسی درس نیایش قسمت اول پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس فارسی درس نیایش قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 قسمت دوم پایه پنجم

 ======= تاریخ 16 اردیبهشت 1399 =======

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم صداقت تدریس ریاضی (حل پیک شماره 24) قسمت اول پایه ششم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم صداقت تدریس ریاضی (حل پیک شماره24) قسمت دوم پایه ششم

 ======= تاریخ 15 اردیبهشت 1399 =======

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم صداقت تدریس ریاضی مبحث تقریب پایه ششم

======= تاریخ 14 اردیبهشت 1399=======

 تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم صداقت تدریس مطالعات اجتماعی درس 22 پایه ششم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار  خانم خطیب تدریس ریاضی فصل هفتم آمار واحتمال قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار  خانم خطیب تدریس ریاضی فصل هفتم آمار واحتمال قسمت دوم پایه پنجم

 ======== تاریخ 13 اردیبهشت 1399======

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شش آقای رجبیان تدریس ریاضی مبحث میانگین صفحه 132 پایه پنجم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم صداقت تدریس هدیه های آسمانی درس 16 زیارت پایه ششم

======= تاريخ 10 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب تدریس مطالعات درس 17 پایه پنجم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب تدریس مطالعات درس18 پایه پنجم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 پایه پنجم

====== تاریخ 9 اردیبهشت 1399======

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی  تدریس مطالعات درس 22 قسمت اول پایه ششم

 تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکرفایل صوتی تدریس مطالعات درس 22 قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکرفایل صوتی تدریس مطالعات درس 22 قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 16 زیارت قسمت اول پایه ششم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 16 زیارت قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 16 زیارت قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 121 قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 121 قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 122 قسمت سوم پایه پنجم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 123 قسمت چهارم پایه پنجم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شش سرکارخانم خطیب تدریس مطالعات درس 16 پایه پنجم

======= تاریخ 8 اردیبهشت 1399======

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات درس 16 پایه ششم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس هدیه های آسمانی درس 14 پایه ششم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 118 پایه پنجم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 119 پایه پنجم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی صفحه 120 پایه پنجم

========= تاریخ 7 اردیبهشت 1399======

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس علوم درس 13 پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 بخش اول پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 بخش دوم پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس کار وتلاش قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس کار وتلاش قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس کار وتلاش قسمت سوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس جوان و راه زن پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس نیایش پایه پنجم

============تاریخ 4 اردیبهشت 1399=========

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس علوم درس خاک با ارزش قسمت سوم پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس علوم درس خاک با ارزش قسمت چهارم پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس بکارید و بخورید قسمت اول پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس بکارید و بخورید قسمت دوم پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس بکارید و بخورید قسمت سوم پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس بکارید و بخورید قسمت چهارم پایه پنجم

 تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس بکارید و بخورید قسمت پنجم پایه پنجم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس درس هدیه های آسمانی درس 13 پایه ششم

=======تاریخ 3 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکرفایل صوتی تدریس درس 17 کتاب بنویسیم قسمت اول پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس درس 17 کتاب بنویسیم قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس درس 17 کتاب بنویسیم قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس علوم درس خاک با ارزش قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس علوم درس خاک با ارزش قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس اجتماعی درس سفر به کربلا قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس اجتماعی درس سفر به کربلا قسمت دوم پایه پنجم

=======تاریخ 1 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس اجتماعی درس 15 پایه پنجم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث حجم صفحه 117 پایه پنجم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه ششم آقای محمدی تدریس ریاضی حل تست شماره 6 قسمت دوم پایه ششم

========تاریخ 31 فروردین 1399====

31 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث حجم صفحه 116 پایه ششم

31 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس 12 قسمت اول پایه پنجم

31 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس 12 قسمت دوم پایه پنجم

31 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس 12 قسمت سوم پایه پنجم

31 فروردین 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس ریاضی مبحث مکعب پایه پنجم

31 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس ادبیات فارسی درس 17 (ستاره روشن ) قسمت سوم پایه ششم

31 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس ادبیات فارسی درس 17 (ستاره روشن ) قسمت دوم پایه ششم

31 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس ادبیات فارسی درس 17 (ستاره روشن ) قسمت اول پایه ششم

31 فروردین 1399 شعبه ششم آقای محمدی تدریس ریاضی درس نسبت و تناسب پایه ششم

========تاریخ 30 فروردین 1399======

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم وحدتی فایل صوتی تدریس علوم درس جنگل برای کیست پایه ششم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس کار وتلاش قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس کارو تلاش معنی درس قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس کار وتلاش قسمت سوم پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس کتاب نگارش درس کار وتلاش قسمت چهارم پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس ریاضی فصل نسبت و تناسب بخش دوم پایه ششم

تاریخ 30 فروردین شعبه ششم آقای محمدی فایل صوتی تدریس ادبیات فارسی درس پیاده و سوار پایه ششم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکرفایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 پایه ششم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس علوم درس 14 پایه ششم 

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مبحث حجم پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس هدیه های آسمانی درس 13 پایه ششم

==========تاریخ 29 فروردین 1399=======

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس فارسی شعر میوه هنر قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس ریاضی فعالیت صفحه115 پایه پنجم 

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رنجبر تدریس زبان درس 13 پایه پنجم

=========تاریخ 28 فروردین 1399======

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس جغرافیا درس 18پایه ششم 

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس ریاضی فعایت صفحه 114 پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم گندمکار تدریس ریاضی مبحث خط و زاویه پایه چهارم 

=========تاریخ 27 فروردین 1399======

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی شناخت حجم مکعب پایه پنجم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی واحدهای اندازه گیر حجم پایه پنجم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم آقای محمدی حل تست ریاضیات پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم غلامی نقاشی با کلمات ترکیبی

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم غلامی تدریس هنر خلاقیت با مقوا

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس اجتماعی درس آخر پایه پنجم    

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم گندمکار تدریس اجتماعی درس 14 پایه چهارم

==========تاریخ 26 فروردین 1399=======

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای محمدی تست ریاضیات پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم سرکارخانم نیکوفکر تدریس ریاضی فصل نسبت و تناسب بخش اول پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس علوم درس خاک با ارزش پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای رجبیان تدریس ریاضی آموزش محیط دایره براساس اندازه زاویه پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای گنابادی فایل صوتی تدریس قرآن صفحه 61 پایه چهارم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای گنابادی فایل صوتی تدریس قرآن صفحه 64 پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم آقای گنابادی فایل صوتی تدریس قرآن صفحه 58 پایه ششم 

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه ششم یرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس واژه آموزی و دانش زبانی درس کار وتلاش پایه پنجم

============تاریخ 25 فروردین 1399===========

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه ششم آقای محمدی تدریس ریاضی مبحث خط وزاویه پایه ششم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم صداقت تدریس جغرافیا درس 17 (ویژگی های دریاهای ایران ) پایه ششم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس زاویه ها (زاویه خارجی ) پایه پنجم 

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی حل تمرین ریاضیات  مبحث حجم و گنجایش پایه پنجم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم گندمکار تدریس هدیه های آسمانی درس 13 پایه چهارم

============1399تاریخ 23فروردین ===========

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14بزرگ مرد تاریخ پایه پنجم

تاریخ23 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی  تدریس اجتماعی انجام فعالیت های درس 20 پایه پنجم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت چهارم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت پنجم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت ششم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت هفتم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت هشتم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت نهم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت دهم

تاریخ 23 فروردین 1399شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی بخش 6 مبحث حجم پایه پنجم قسمت یازدهم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی آموزش تبدیل واحدها به یکدیگر پایه پنجم

تاریخ 23 فروردین شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس هدیه های آسمانی درس حماسه آفرینان جاویدان پایه ششم قسمت اول

تاریخ 23 فروردین شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس هدیه های آسمانی درس حماسه آفرینان جاویدان پایه ششم قسمت دوم

===========تاریخ 21فروردین 1399==========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 21 فروردین 1399شعیه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت چهارم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت پنجم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت ششم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت هفتم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل 10 خاک با ارزش پایه پنجم قسمت هشتم

============تاریخ 20 فروردین 1399=======

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 (وزیران کاردان ،شهرهای اباد ) پایه پنجم قسمت 1

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 (وزیران کاردان ،شهرهای اباد ) پایه پنجم قسمت 2

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 (وزیران کاردان ،شهرهای اباد ) پایه پنجم قسمت 3

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 (وزیران کاردان ،شهرهای اباد ) پایه پنجم قسمت 3

=========تاریخ 19 فروردین 1399==========

تاریخ 19 فروردین1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی حکایت حکمت پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی  درس زیر آسمان بزرگ پایه پنجم 

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس چشمه و سنگ پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی حل تمرین کتاب کار ریاضی صفحه 115 پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب  فایل صوتی حل تمرین کتاب کار ریاضی صفحه116پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب فایل صوتی حل تمرین کتاب کار ریاضی صفحه 117پایه پنجم

================تاریخ 18 فروردین 1399==============

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی آموزش  ضرب و تقسیم اعشاری پایه پنجم

===================تاریخ 16 فروردین ماه 1399===============

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس 16(وقتی بو علی کودک بود )پایه پنجم

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت سوم

====================تاریخ 25 اسفند ماه 1398============

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل فارسی نوشتاری درس کاجستان پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل فارسی نوشتاری درس کاجستان پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 پایه ششم بخش اول (شبه جمله و انواع آن )

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 پایه ششم بخش دوم (مهارت نویسندگی وانشاء)

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 بخش سوم (آرایه های ادبی و کلمات مخفف )

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس محیط دایره و آشنایی با عدد پی پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس کاجستان و معنی آن پایه پنجم   

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی واژه آموزی و دانش زبانی درس کاجستان پایه پنجم  

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی حل تمرین کتاب نگارش درس کاجستان پایه پنجم   

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس محیط دایره و حل تمرین پایه پنجم قسمت دوم

==================تاریخ 24 اسفند ماه 1398===============

 

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل میدهند ) پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس حکایت حکمت پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس حکایت حکمت پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر تدریس ادبیات فارسی درس 15 پایه ششم قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم خطیب فایل صوتی حل تمرین ریاضی درس مساحت لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول

=========================تاریخ 22 اسفند ماه 1398================= 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 1 پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 2  پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 3 پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت اول 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی  فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی  تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 12 خورشید پشت ابر پایه پنجم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس علوم درس 12 پایه ششم قسمت سوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس علوم درس 12 قسمت آخر    

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس ادبیات  فارسی درس 15 قسمت اول

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس ادبیات  فارسی درس 15 قسمت دوم

======================تاریخ 21 اسفند ماه 1398===============

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره پایه پنجم  قسمت دوم (عددپی )  

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره (اثبات فرمول ) پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت سوم پایه پنجم

تاریخ 21 اسفندشعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 16 (مدینه شهر پیامبر ) پایه پنجم

==================تاریخ 20 اسفند ماه 1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس علوم درس دوازدهم آشنایی با اکوسیستم پایه ششم قسمت اول   

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکارخانم نیکوفکر تدریس علوم درس دوازدهم اکوسیستم پایه ششم قسمت دوم   

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس دستور زبان فارسی درس شجاعت پایه پنجم

تاریخ 20 اسفند شعبه ششم آقای محمدی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 18 پایه ششم

تاریخ 20 اسفند شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره پایه پنجم قسمت اول

============================تاریخ 15 اسفند ماه 1398=======================

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس کارها آسان میشود قسمت گوه پایه پنجم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت چهارم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت آخر

==========================تاریخ 14 اسفند 1398==================

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت اول پایه ششم

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب حل تمرین درس ریاضی مساحت لوزی صفحه106 پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم کارها آسان میشود (پیچ ) پایه پنجم

=========== تاریخ 13 اسفند 1398 =============

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2 پایه پنجم قسمت سوم


=========== تاریخ 12 اسفند 1398 =============

 تاریخ 12 اسفند شعبه ششم سرکارخانم گندمکار درس ریاضی پایه چهارم اعداد مخلوط

تاریخ 12 اسفند شعبه ششم معلمین عزیز سرکار خانم رحیمی ، آقای رجبیان و خانم خطیب درس وقتی که باران میبارید

 

clockPNG
calender

30

قبل از ظهر

04:44

پنجشنبه -16 مرداد ماه