آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

===================تاریخ 16 فروردین ماه 1399===============

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس 16(وقتی بو علی کودک بود )پایه پنجم

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 16فروردین 1399 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل تمرین فارسی نوشتاری درس شانزدهم پایه پنجم قسمت سوم

====================تاریخ 25 اسفند ماه 1398============

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل فارسی نوشتاری درس کاجستان پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل فارسی نوشتاری درس کاجستان پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 پایه ششم بخش اول (شبه جمله و انواع آن )

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 پایه ششم بخش دوم (مهارت نویسندگی وانشاء)

تاریخ 25 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس نگارش درس 15 بخش سوم (آرایه های ادبی و کلمات مخفف )

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس محیط دایره و آشنایی با عدد پی پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی درس کاجستان و معنی آن پایه پنجم   

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی واژه آموزی و دانش زبانی درس کاجستان پایه پنجم  

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب فایل صوتی تدریس فارسی حل تمرین کتاب نگارش درس کاجستان پایه پنجم   

تاریخ 25 اسفند ماه سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس محیط دایره و حل تمرین پایه پنجم قسمت دوم

==================تاریخ 24 اسفند ماه 1398===============

 

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل میدهند ) پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس حکایت حکمت پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس فارسی درس حکایت حکمت پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم نیکوفکر تدریس ادبیات فارسی درس 15 پایه ششم قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 سرکار خانم خطیب فایل صوتی حل تمرین ریاضی درس مساحت لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی درس مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول

=========================تاریخ 22 اسفند ماه 1398================= 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 1 پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 2  پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی حل کتاب فارسی نوشتاری درس شجاعت معنی شعر گاجستان 3 پایه پنجم 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت اول 

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی  فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی  تدریس اجتماعی درس 17 و18  پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 12 خورشید پشت ابر پایه پنجم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس علوم درس 12 پایه ششم قسمت سوم

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس علوم درس 12 قسمت آخر    

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس ادبیات  فارسی درس 15 قسمت اول

تاریخ 22 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر فایل صوتی تدریس ادبیات  فارسی درس 15 قسمت دوم

======================تاریخ 21 اسفند ماه 1398===============

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره پایه پنجم  قسمت دوم (عددپی )  

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره (اثبات فرمول ) پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت سوم پایه پنجم

تاریخ 21 اسفندشعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 16 (مدینه شهر پیامبر ) پایه پنجم

==================تاریخ 20 اسفند ماه 1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم نیکوفکر تدریس علوم درس دوازدهم آشنایی با اکوسیستم پایه ششم قسمت اول   

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکارخانم نیکوفکر تدریس علوم درس دوازدهم اکوسیستم پایه ششم قسمت دوم   

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب تدریس دستور زبان فارسی درس شجاعت پایه پنجم

تاریخ 20 اسفند شعبه ششم آقای محمدی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 18 پایه ششم

تاریخ 20 اسفند شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی درس محیط دایره پایه پنجم قسمت اول

============================تاریخ 15 اسفند ماه 1398=======================

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم درس کارها آسان میشود قسمت گوه پایه پنجم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت چهارم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی فایل صوتی تدریس ریاضی مبحث اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه پایه پنجم قسمت آخر

==========================تاریخ 14 اسفند 1398==================

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت اول پایه ششم

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 14 اسفند شعبه ششم تدریس سرکار خانم نیکوفکر درس عمر گرانمایه فارسی قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم خطیب حل تمرین درس ریاضی مساحت لوزی صفحه106 پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه ششم سرکار خانم رحیمی تدریس علوم کارها آسان میشود (پیچ ) پایه پنجم

=========== تاریخ 13 اسفند 1398 =============

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 13 اسفند ماه شعبه ششم تدریس سرکار خانم رحیمی درس علوم کارها آسان میشود 2 پایه پنجم قسمت سوم


=========== تاریخ 12 اسفند 1398 =============

 تاریخ 12 اسفند شعبه ششم سرکارخانم گندمکار درس ریاضی پایه چهارم اعداد مخلوط

تاریخ 12 اسفند شعبه ششم معلمین عزیز سرکار خانم رحیمی ، آقای رجبیان و خانم خطیب درس وقتی که باران میبارید

 

clockPNG
calender

33

بعد از ظهر

23:00

یکشنبه -17 فروردین ماه