آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

*******************************1399********************************

***********************************پایه ششم *****************************

سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات فارسی درس نهم پایه ششم 

سرکار خانم صداقت تدریس هدیه های آسمانی درس یازده پایه ششم

*********************پایه پنجم*******************

سرکار خانم رحیمی تدریس هدیه درس 9 پایه پنجم

سرکار خانم گتدمکار تدریس علوم درس پنجم پایه پنجم

سرکار خانم تنها تدریس اجتماعی درس چهاردهم پایه پنجم

***********************************پایه ششم *****************************

آقای محمدی تدریس علوم درس اسیدها پایه ششم   

خانم نیکوفکر تدریس علوم درس هفتم پایه ششم

************************پایه پنجم*******************

سرکار خانم وحدتی تدریس اجتماعی درس ارتباط با مردم پایه پنجم

سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی کار با ماشین حساب پایه پنچم

************************پایه پنجم*******************

سرکار خانم تنها تدریس اجتماعی درس هفتم پایه پنجم 

سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی مفهوم کسر پایه پنجم

سرکار خانم وحدتی تدریس ریاضی مقایسه کسرها پایه پنجم

*********************پایه پنجم*******************

سرکار خانم رحیمی تدریس علوم فصل نور پایه پنجم

سرکار خانم گندمکار تدریس اجتماعی درس 4 پایه پنجم

سرکار خانم تنها تدریس اجتماعی درس پنجم پایه پنجم

سرکار خانم وحدتی تدریس هدیه های آسمانی درس 4 پایه پنجم

***********************************پایه ششم *****************************

سرکار خانم صداقت تدریس هدیه های آسمانی درس سوم پایه ششم 

سرکار خانم نیکوفکر تدریس ریاضیات نکات تقسیم اعشاری پایه ششم 

جناب آقای محمدی تدریس ریاضیات (جمع- تفریق-ضرب ) اعداد اعشاری با رسم شکل

                   ****************پایه پنجم**********************         

 سرکار خانم رحیمی تدریس بررسی نگارش در دستور زبان فارسی  قسمت اول 

سرکار خانم رحیمی تدریس بررسی نگارش در دستور زبان فارسی قسمت دوم 

 سرکار خانم تنها تدریس فارسی درس ستایش پایه پنجم 

 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل سوم 

 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل چهارم

 سرکار خانم گندمکار تدریس ریاضی صفحه 4 پایه پنجم

سرکار خانم گندمکار تدریس هدیه های آسمانی درس 4 پایه پنجم

************************************پایه ششم *****************************

سر کارخانم صداقت تدریس علوم درس اول پایه ششم 

 آقای محمدی تدریس ریاضی حل تمرین صفحه 13 بخش دوم پایه ششم

آقای محمدی تدریس علوم درس سوم پایه ششم 

****************************پایه پنجم *****************************

 سرکار خانم تنها تدریس فارسی درس 2 پایه پنجم (نکات دستوری)   

 سرکار خانم خطیب تدریس ادبیات(رقص باد خنده گل ) پایه پنجم 

 سرکار خانم رحیمی تدریس ادبیات درس سوم پایه پنجم 

سرکار خانم گندمکار تدریس ادبیات درس اول درک مطلب پایه پنجم

 سرکار خانم تنها تدریس ادبیات درس درخت گردکان پابه پنجم 

 سرکار خانم وحدتی تدریس ادبیات درس (رقص باد خنده گل )پایه پنجم  

 سرکار خانم خطیب تدریس ادبیات درس فضل خدا پایه پنجم 

 سرکار خانم وحدتی تدریس ادبیات درس فضل خدا پایه پنجم قسمت اول 

 سرکار خانم وحدتی تدریس ادبیات درس فضل خدا پایه پنجم قسمت دوم

سرکار خانم وحدتی تدریس نگارش فارسی (کتاب و کتابخوانی ) پایه پنجم  

 سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی (اعداد مرکب ) پایه پنجم   

 سرکارخانم خطیب تدریس ریاضی (تفریق اعداد مرکب ) پایه پنجم  

 سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی (تقسیم اعداد دو رقمی ) پایه پنجم 

سرکار خانم رحیمی حل تمرین ریاضیات (عدد مرکب ) پایه پنجم

 سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی (جدول سودوکو) پایه پنجم

 سرکار خانم وحدتی تدریس ریاضی (جمع و تفریق اعداد مرکب ) پایه پنجم

 سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی ( حاصل ضرب اعداد دو رقمی ) پایه پنجم  

 سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی (الگویابی ) پایه پنجم 

 سرکار خانم رحیمی تدریس ریاضی (کار با ماشین حساب ) پایه پنجم 

سرکار خانم تنها تدریس ریاضی (یادآوری عدد نویسی ) پایه پنجم 

 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی (ساخت و ضرب اعداد دورقمی ) پایه پنجم  

 سرکار خانم وحدتی تدریس ریاضی (نوشتن کسرهای مساوی ) پایه پنجم 

 سرکار خانم وحدتی تدریس ریاضی مقایسه کسرها پایه پنجم 

 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی معرفی میلیارد پایه پنجم 

 سرکار خانم رحیمی تدریس فارسی درس (جکایت وطن دوست ) پایه پنجم

  سرکار خانم خطیب تدریس فارسی درس ستایش پایه پنجم  

************************پایه ششم *******************

           سرکار خانم صداقت تدریس علوم درس دوم پایه ششم

  آقای محمدی تدریس علوم صفحه 10 پایه ششم

        سرکار خانم صداقت تدریس آرمایش صفحه 19 پایه ششم        

                 آقای محمدی تدریس ادبیات درک مطلب درس اول پایه ششم          

     سرکار خانم نیکوفکر تدریس علوم درس مواد طبیعی و مصنوعی پایه ششم  

  سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات (بن ماضی و مضارع) قسمت اول پایه ششم  

  سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات (ترکیب اضافی ) پایه ششم   

   آقای محمدی تدریس ادبیات درس 4 پایه ششم   

  آقای محمدی تدریس ادبیات درک مطلب درس اول پایه ششم  

  سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات بن ماضی و مضارع (درس معرفت کردگار) قسمت اول    

  سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات بن ماضی و مضارع (درس معرفت کردگار) قسمت دوم  

سرکار خانم صداقت تدریس ادبیات درس اول پایه ششم 

*************************پایه پنجم *************************

 سرکار خانم گندمکار تدریس فارسی درس رقص باد خنده پایه پنجم     

 سرکار خانم تنها تدریس فارسی درس اول پایه پنجم         

 سرکار خانم گندمکار تدریس فارسی درک مطلب درس اول پایه پنجم           

 سرکار خانم خطیب تدریس فارسی درک مطلب درس ستایش پایه پنجم            

 سرکار خانم گندمکارتدریس علوم درس اول پایه پنجم قسمت اول              

 سرکار خانم گندمکار تدریس علوم درس اول پایه پنجم قسمت دوم             

 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل اول            

 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل دوم       

سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی یاد آوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت اول

 سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی یاد آوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت دوم

 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی یادآوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت اول

 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی یادآوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت دوم

 

*******************************1400*******************************

*************************پایه پنجم *************************

سرکار خانم تنها تدریس درس چهاردهم مطالعات پایه پنجم

سرکارخانم گندمکار تدریس درس اول فارسی پایه پنجم

 سرکار خانم وحدتی تدریس آزمایش علوم پایه پنجم

سرکار خانم رحیمی تدریس درس دهم هدیه های آسمانی  پایه پنجم

سرکارخانم خطیب تدریس درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم

 

*************************پایه ششم *************************

سرکار خانم نیکوفکرحل تمرین کسر مرکب ریاضی پایه ششم

جناب آقای محمدی تدریس درس ششم اجتماعی پایه ششم

سرکار خانم صداقت تدریس مصدر های فارسی پایه ششم

clockPNG
calender

36

قبل از ظهر

08:44

پنجشنبه -30 دی ماه