آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

1399-02-02

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f


را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

 

*************************************************

**********1399/08/06*********

 1399/08/06 تدریس صفحه ۲۹ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۳ کتاب نگارش پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۴۹ ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۳۰ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس درس ۴ هدیه های اسمان پایه دوم سرکارخانم  باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۲۷ریاضی راهبردحل مساله پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

***********1399/08/05********

 1399/08/05 تدریس درس دوم علوم قسمت 3 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/05 تدریس درس علوم سرگذشت دفتر من قسمت5 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/08/05 تدریس نشانه (اَ َ )کتاب بخوانیم پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05تدریس (اَ َ ) نگارش پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05تدریس درس فارسی مبحث هم خانواده پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/05تدریس درس سوم علوم(تبدیل حالتهای مواد)پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/05تدریس درس سوم(مواد اطراف ما)علوم پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/05تدریس تشدید قران پایه سوم بخش دوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

**********1399/08/03**********

1399/08/03 تدریس ریاضی مبحث تقارن (الگوی تقارن) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/03 تدریس ریاضی مبحث تقارن (تقارن و شمارش)پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/03 تدریس درس دوم علوم قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/03 تدریس درس علوم سرگذشت دفترمن قسمت 4 پایه ششم  سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/08/03 تدریس نشانه(اَ  َ ) فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/03 تدریس نشانه(اَ اول  َ  غیر اول)فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05 تدریس تشدید بخش دوم قران پایه سوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

*********1399/07/30*********

 1399/07/30 تدریس درس سوم فارسی راز نشانه ها پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

  1399/07/30 آموزش شکل هندسی مکعب مستطیل پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/07/30 تدریس ریاضی مبحث کسر قسمت3(کسر بزرگتراز واحد و تبدیل به عدد مخلوط) سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/07/30 تدریس صفحه 24 ریاضی بخش دوم پایه دوم سرکار خانم خسرو جردی شعبه 8

 1399/07/30 تدریس صفحه 24 ریاضی بخش اول پایه دوم سرکارخانم خسروجردی شعبه 8

1399/07/30تدریس ترکیبات نشانه های فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

 1399/07/30تدریس صفحه 46و47 ریاضی پایه اول بخش دوم سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/07/30 تدریس حرف (آ ا) فارسی پایه اول  آقای عندلیب شعبه8

1399/07/30تدریس تشدید قران پایه دوم خانم ربانی شعبه 8

1399/07/30تدریس نمودار شاخه ای ریاضی خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8

********تاریخ 1399/07/29********

1399/07/29 تدریس ریاضی عدد نویسی-الگویابی بخش 2 پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/29تدریس ریاضی عدد نویسی-الگویابی بخش 1 پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/29 تدریس درس سوم هدیه های آسمان قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/29 تدریس درس اول فارسی محله ی ما پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/07/29تدریس صفحه ۱۹ علوم پایه دوم سرکار خاتنم خسروجردی شعبه 8

1399/07/29تدریس صفحه ۹ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

*********تاریخ 1399/07/28********

1399/07/28 تدریس درس اول فارسی (ستایش) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 

1399/07/28 تدریس و روان خوانی درس سوم فارسی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/07/28 تدریس درس سوم هدیه های آسمان قسمت 1 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/28 تدریس ریاضی مبحث کسر پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/07/28تدریس علائم نگارشی درس فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس تقریب ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس و بررسی صفحه ۲۸ نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 نمایش تقریبی اعداد روی محور ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس هم خانواده واژه اموزی درس سوم پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/28 تدریس درس پنجم هدیه های اسمان پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

 

***************1399/07/27تاریخ************

1399/07/27 تدریس فارسی دستور زبان1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/07/27 تدریس درس اول فارسی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/07/27 تدریس درس ریاضی شکل هندسی مکعب پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/07/27 تدریس درس دوم هدیه های آسمان قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

 1399/07/27 تدریس درس دوم هدیه های آسمان قسمت1پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/27 تدریس تقارن پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

**********تاریخ 1399/07/23********

1399/07/23 تدریس درس سوم هدیه پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 کتاب فارسی  شعر کودکانه ی داغ کلاغ پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23تدریس درس سوم هدیه های اسمان پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23تدریس درس سوم فارسی پایه دوم (روان خوانی)سرکار خانم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 تدریس درس دوم فارسی(مسجد محله ما)پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/23تدریس درس مسجدمحله ما(کلمات هم معنی)فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 تدریس درسنامه درس ۲(پیشوند با) فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/23تدریس صفحه ۲۲ نگارش پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

 

**********تاریخ 1399/07/22*********

1399/07/22 حل تمرین صفحه ۷ ریاضی پایه دوم (بخش اول) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

139/07/22حل تمرین صفحه ۸ ریاضی پایه دوم (بخش دوم) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش اول) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش دوم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22 تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش سوم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش چهارم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس صفحه ۱۷ فصل ۱ ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس درس ۱۴ هدیه های اسمان پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22دریس جمع دوقلوها ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حواس پنجگانه (حس لامسه)علوم پایه اول خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس و بررسی صفحه ۱۷ ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها 

 

***********1399/07/21تاریخ ***********

1399/07/21تدریس کلمات سخت فارسی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21 تدریس حکایت محبت درس فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21 تدریس درس فارسی قالب های شعری پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس درس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی قسمت6  سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جواته ها

1399/07/21 تدریس درس دوم ریاضی کسرها قسمت2 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس (مکعب بساز و بشمار)ریاضی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس صفحه ۱۹ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/21تدریس صفحه ۲۰ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/21تدریس صفحه ۱۵ ریاضی سرکار خانم باقری  پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس صفحه ۱۶ ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

*********تاریخ 1399/07/20********

1399/07/20 تدریس ریاضی ماشین های ورودی خروجی قسمت5 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس ریاضی معرفی کسرها قسمت1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8جوانه ها

1399/07/20 تدریس درس علوم سرگذشت دفترمن قسمت3 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس درس دوم فارسی قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه8 جوانه ها

1399/07/20تدریس ساکن بخش اول پایه سوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس صفحه ۲۰ قران (ساکن ،بخش دوم) سرکار خانم ربانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/20 تدریس بند نویسی فارسی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس ساعت در بعدازظهر ریاضی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس صفحه ۱۸ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

************1399/07/19تاریخ*********

1399/07/19 تدریس درس دوم علوم ماده و تغییرات پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8جوانه ها

1399/07/19 تدریس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی قسمت4پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس دوم علوم (سرگذشت دفتر من )قسمت2پایه ششم سرکارخانم بی نیازشعبه8 جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس دوم فارسی قسمت1 پایه چهارم سرکارخانم محققق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس صفحه ۱۳ (شمارش چندتا چندتا) ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس و بررسی صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس صفحه ۱۲ ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس اول کتاب فارسی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس و بررسی صفحه ۱۸ نگارش پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس درس اول قران پایه اول شعبه 8 جوانه ها

***********1399/07/16**********

1399/07/16 تدریس درس اول فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 روخوانی درس اول فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس اول فارسی قسمت پایانی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/0716 تدریس درس دوم هدیه های اسمان (بخش اول )پایه سوم   خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس دوم هدیه های اسمان (بیندیشیم)پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس نگاره ۴ فارسی کلاس اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس نگاره ۵ فارسی پایه اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس صوت اموزی(بخش اول) فارسی پایه اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس صفحه ۲۵ کتاب فارسی (تُنگ بلور)پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16  تدریس مکعب ریاضی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه سوم گلمکانی خانم گلمکانی  شعبه 8 جوانه ها

 

***********1399/07/15**********

 1399/07/15 تدریس درس اول فارسی قسمت2پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس درس اول فارسی قسمت1پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/15 ترجمه شعر ستایش درس فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/15تدریس اموزش چوب خط تم ۴ ریاضی پایه اول خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/15 تدریس نگاره ۱۵ فارسی (نوشتاری)پایه اول خانم اوازی  شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس نگاره ۲۱ فارسی (نوشتاری)پایه اول خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس بخش اول صفحه ۶ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس صفحه ۶ ریاضی بخش دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

***********1399/07/14************

 1399/07/14تدریس درس دوم علوم (مخلوط ها در زندگی)پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس ریاضی (عددنویسی) پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس درس سوم علوم (رنگین کمان)پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس ریاضی ماشین ورودی خروجی قسمت2پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش اول سوال۲صفحه۱۳ کتاب ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش دوم صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش سوم صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس کار در کلاس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی پایه دوم خانم خسروخردی شعبه 8 جوانه ها

1399/04/14تدریس درس دوم هدیه های اسمان پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس صفحه ۶ ریاضی بخش اول پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14  تدریس کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

*********1399/07/13 تاریخ*********

 1399/07/13 تدریس درس دوم علوم(سرگذشت دفتر من )قسمت1 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس اول هدیه پایه سوم بگرد و پیدا کن سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس تدریس نگاره ۴ فارسی پایه اول خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/13 تدریس ازمایش علوم(میوه ها) پایه اول سرکار خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم مطالعات اجتماعی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم (خوراکی ها) علوم پایه سوم سرکار خانم گلمکانی  شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم(زنگ ورزش) فارسی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم هدیه های اسمان بخش اول پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم هدیه های اسمان بخش دوم پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس بخش اول درس سوم هدیه پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13  تدریس درس سوم بخش دوم هدیه های اسمان پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13تدریس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی بخش1پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13تدریس ریاضی (الگوی مربعی)پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها 

***********1399/07/12تاریخ*********

1399/07/12تدریس فصل اول علوم (زنگ علوم)پایه ششم سرکار خانم بی نیاز شعبه 8جوانه ها

1399/07/12تدریس درس دوم علوم (بخش آخر) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس ریاضی(الگوهای مثلثی)پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12تدریس درس اول ریاضی (قسمت 2) پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس درس دوم فارسی صفحه 22 پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس بیاموز و بگو صفحه 18پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس هم آغاز درس فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس درس اول هدیه های آسمان پایه سوم (بگرد و پیدا کن)پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

**********تاریخ 1399/07/10********

1399/07/10 تدریس درس دوم علوم (بخش3)پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10 تدریس درس دوم علوم(بخش2) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/10تدریس نگاره 2 کتاب نگارش پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10بازی با ریاضی اعداد انگلیسی و فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس صفحه 8 کتاب فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس نگاره 1فارسی بخوانیم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس نگاره 1فارسی بخوانیم بخش دوم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها 

**********1399/07/09تاریخ ***********

1399/07/09 تدریس درس سوم مطالعات( همدلی با دیگران) پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس درس سوم مطالعات قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس درس دوم علوم قسمت1 پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها 

 1399/07/09 تدریس درس ریاضی اعداد صحیح پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس درس کتاب خانه ی ما پسوند (هم)فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس فارسی صفحه 7 پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس درس اول ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس قرآن لوحه ی 1 پایه اول آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08 تدریس  تدریس فصل اول فارسی (نهادها) پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

***********تاریخ1399/07/08***********

1399/07/08تدریس صفحه 5 ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس اول فارسی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها 

 1399/07/08 تدریس ریاضی مبحث شمارش قسمت آخر پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس اول ریاضی مبحث بخش پذیری پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس سوم مطالعات قسمت اول پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08نمایش تغییرات فیزیکی و شیمیایی درس علوم پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

*********1399/07/07 تاریخ*********

 1399/07/07 تدریس درس اول ریاضی قسمت2 (اعداد زوج وفرد)پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس صفحه 2  ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07 تدریس درس 1 هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07  تدریس درس 2 علوم پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

139/07/07 تدریس صفحه 10 نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس ریاضی مبحث شمارش بخش دوم پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول ریاضی الگوها قسمت1 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

**********1399/07/06 تاریخ********** *****

 1399/7/6  تدریس 4بخش درس دو علوم مخلوط و محلول پایه چهارم  سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس نگاره 1  فارسی پایه اول  جناب آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس درس اول ریاضی (عدد و شمارش) پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس کاردر کلاس ریاضی پایه دوم صفحه 2 سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس ریاضی فعالیت صفحه 3 پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس ریاضی قسمت دوم صفحه 3 (جدول شگفت انگیز) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06تدریس ریاضی شروع مبحث شمارش بخش اول پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06تدریس درس اول ریاضی قسمت1 (الگوها) پایه ششم سرکار خانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

 

 

***********1399/07/05تاریخ ***********

تدریس صفحه 6 فارسی پایه دوم  نگاه کن و بگو سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها  

تدریس درس اول هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

تدریس صفحه 12 قسمت خلاق باش ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

***************************************

 

 

clockPNG
calender

41

بعد از ظهر

15:41

دوشنبه -05 آبان ماه