آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

1398-12-10

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

================تاریخ 17 فروردین 1399===========

  تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی محاسبه محیط دایره پایه پنجم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی محاسبه محیط نیم دایره و ربع دایره پایه پنجم

================تاریخ 25 اسفند ماه 1398============

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت پایانی

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت دوم

======================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس فارسی درس 14 پایه دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی تفریق های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی تفریق های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی معنی درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی  معنی کلمات درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی درس شعر شیر خدا کلمات هم خانواده  پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سر کار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه های متقابل به راس پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی اندازه زوایای داخلی پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس فارسی درس 17 (چشم های آسمان ) پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه مکمل ومتمم پایه ششم

 

===============تاریخ 21 اسفند ماه 98 =============

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس فارسی درس خوا استثنا پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم فهیمی تدریس علوم بخش اول  درس خاک چیشت پایه پنجم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم  بخش دوم درس انواع خاک و نفوذ پذیری آب در آنها 

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی  فایل صوتی تدریس علوم  بخش سوم درس فرسایش خاک

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه پایه ششم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی جمع های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی جمع های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر درس آموزش قرار دادن نمودار در اسلاید و تغییرات روی آن پایه چهارم

======================تاریخ 20 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس فارسی درس تشدید پایه اول

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 93 پایه دوم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 15 پایه چهارم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس درس هدیه های آسمانی درس 13 پایه پنجم

=======================تاریخ 19 اسفند ماه 98================

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس فارسی شعر امید پایه چهارم

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بدن ما (2) پایه چهارم قسمت اول   

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بدن ما (2) پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم بدن ما (2) پایه چهارم قسمت سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم شریفی تدریس ریاضی تفریق تکنیکی پایه دوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی آموزش ترتیب محاسبات پایه سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز فایل صوتی تدریس فارسی درس مشاوره کلاس پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی حل تمرین مساحت و محیط پایه ششم قسمت اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سر کار خانم بی نیاز تدریس ریاضی حل تمرین محیط و مساحت پایه ششم قسمت دوم   

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس خط وزاویه پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی کلمات هم خانواده درس مشاوره پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی معنی درس مشاوره پایه ششم    

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی پیام درس مشاوره پایه ششم

=====================تاریخ 17 اسفند ماه 98 ===============

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده  فایل صوتی تدریس فارسی درس 16 پایه سوم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده  فایل صوتی تدریس فارسی کلمات مهم درس 16 پایه سوم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی مرور نکات مهم درس 16 پایه سوم 

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 92 پایه دوم

تاریخ 17 اسفندماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس مطالعات درس 19 پایه پنجم    

تاریخ 17 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس  بیاموز وبگو پایه دوم   

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق  تدریس ریاضی صفحات 90 تا 93 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه  شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس ریاضی صفحات 90 تا 93 پایه چهارم قسمت دوم

======================تاریخ 15 اسفند ماه=====================

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی  فایل صوتی تدریس علوم درس ده دستگاه تنفسی پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی  فایل صوتی تدریس علوم درس گردش خون پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده فایل صوتی تدریس هدیه درس 15 پایه دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس علوم درس دستگاه ادرار پایه چهارم

  تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس ریاضی صفحه 88و 89 پایه چهارم

تاریخ 15 اسفندماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی مبحث زمان فعل ها پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی ریاضی مقایسه اعداد پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس علوم درس 14 پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس 1 تا 4 پایه دوم قسمت اول 

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس اول تا 4 پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 15 اسفندماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس 1 تا 4 پایه دوم قسمت سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر درس نوشتن متن در نرم افزار نقاشی پایه اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر آموزش ایجاد،تغییر و حذف پوشه پایه دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر استفاده از ابزار فونت پایه سوم

=====================================تاریخ 14 اسفند ماه 98=====================

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس نشانه (ژ) درس فارسی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس مبحث ده تایی درس ریاضی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی مبحث ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی جمع ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس فارسی درس 14 پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 سفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس نشانه (ژ) درس فارسی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس مبحث ده تایی درس ریاضی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی مبحث ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی جمع ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس فارسی درس 14 پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 سفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز فایل صوتی تدریس فارسی درس دوستی پایه ششم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی درس دریا پایه سوم

=================تاریخ 13 اسفند ماه 98===========

تاریخ سیزدهم اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس جمع به روش انتقالی درس ریاضی پایه سوم 

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس تفریق به روش انتقالی درس ریاضی پایه سوم

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس جمع و تفریق به صورت تقریبی درس ریاضی پایه سوم

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم محقق تدریس  مبحث اندازه گیری زمان درس ریاضی پایه چهارم


 ======== تاریخ 12 اسفندماه 98 ========
 

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس درس فارسی نشانه (چ)

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس نشانه (چ) پایه اول ابتدایی قسمت دوم

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت درس ریاضی پایه سوم ابتدایی

 

clockPNG
calender

34

بعد از ظهر

22:04

یکشنبه -17 فروردین ماه