آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

1399-02-02

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

*******************************************************

=======تاریخ 31 اردیبهشت 1399========

تاریخ 31 فروردین شعبه هشت خانم ابراهیمی تدریس قرآن درس 12 پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین شعبه هشت خانم ابراهیمی تدریس قرآن درس 14 پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین شعبه هشت خانم ابراهیمی تدریس قرآن درس 13 پایه چهارم

=======تاریخ 30اردیبهشت1399========

تاریخ 30 اردیبهشت شعبه هشت خانم ابراهیمی تدریس فارسی درس 17 (مدرسه هوشمند) پایه چهارم

تاریخ 30 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس فارسی درس نیایش پایه چهارم

=======تاریخ 28 اردیبهشت1399========

تاریخ 28 اردیبهشت شعبه8 خانم ابراهیمی تدریس فارسی بخوان و بیندیش پایه چهارم

تاریخ 28 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس درس 14 فارسی (مفعول)  پایه چهارم

تاریخ 28 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس فارسی درس خرد و دانش پایه چهارم

=======تاریخ 25 اردیبهشت1399========

تاریخ 25 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 129ریاضی (کامل کن) پایه سوم

تاریخ 25 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 140 تقریب بزن پایه سوم

=======تاریخ 22 اردیبهشت1399========

تاریخ 22 اردیبهشت شعبه 8 خانم شریفی تدریس فصل 14 علوم پایه دوم

تاریخ 22 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس فصل 12 علوم ( جامد ) پایه دوم

تاریخ 22 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس فصل 12 علوم ( مایع ) پایه دوم

تاریخ 22 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس فصل 12 علوم ( گاز) پایه دوم

=======تاریخ 21 اردیبهشت1399========

تاریخ 21 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس فصل 6 ریاضی صفحه 131 پایه چهارم

تاریخ 21 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 144 سوال 1 ریاضی تمرین ضرب دورقمی در یک رقمی پایه سوم

تاریخ 21 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 144 سوال 2 ریاضی تمرین ضرب دورقمی در یک رقمی پایه سوم

تاریخ 21 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 144 سوال 5 ریاضی تمرین ضرب دورقمی در یک رقمی پایه سوم

تاریخ 21 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس صفحه 144 سوال 7 ریاضی تمرین ضرب دورقمی در یک رقمی یایه سوم

=======تاریخ 20 اردیبهشت1399========

تاریخ 20 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس درس 21 لاک پشت و مرغابی (روان خوانی) پایه اول

تاریخ 20 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس نشانه غ غـ  پایه اول

تاریخ 20 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس ریاضی صفحه 153 بشمار و بنویس پایه اول

تاریخ 20 اردیبهشت شعبه 8 خانم محقق تدریس درس خرچنگ و مرغ ماهی خوار فارسی پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت شعبه 8 خانم شریفی تدریس نمودار تصویری صفحه 136 ریاضی پایه دوم

=======تاریخ 17 اردیبهشت1399========

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده  تدریس نمودار تصویری ریاضی پایه سوم 

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده فعالیت صفحه 127 ریاضی پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تمرین صفحه 129 ریاضی پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده کار در کلاس صفحه 232 ریاضی قسمت اول پایه دوم

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده کار در کلاس صفحه 232 ریاضی قسمت دوم پایه دوم

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس صفحه 103 فارسی ببین و بگو پایه اول 

تاریخ 17 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس صفحه 156 ریاضی بشمار و بنویس پایه اول

=======تاریخ 16 اردیبهشت1399========

 تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفایی تدریس فصل 12 علوم درس از خانه تا مدرسه پایه اول

تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفائی تدریس صفحه 153 ریاضی پایه اول

تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 آقای عندلیب تدریس نشانه ( ح حـ ) درس 19 پایه اول

تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی درس 12 گوناگونی گیاهان پایه چهارم 

تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس فصل 11 علوم (من رشد می کنم ) پایه دوم

تاریخ 16 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده نمودار میله ای یا ستونی ریاضی پایه سوم

=======تاریخ 15 اردیبهشت1399========

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده فصل 8 ریاضی قسمت سوم پایه دوم 

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم شریفی تدریس صفحه 134 ریاضی پایه دوم 

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده اعداد زوج و فرد قسمت اول پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده اعداد زوج و فرد قسمت دوم پایه دوم 

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکل زاده اعداد زوج و فرد قسمت سوم پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8خانم توکلی زاده تدریس نمودار ستونی ریاضی قسمت اول پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس نمودار ستونی ریاضی قسمت دوم پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس درس 16 فارسی پایه دوم

=======تاریخ 14 اردیبهشت1399========

 تاریخ 14 اردیبهشت شعبه 8آقای عندلیب متن دیکته نشانه (ث ثـ ) پایه اول

تاریخ 14 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس درس 18 هدیه های آسمان پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده واژه آموزی 116 فارسی پایه سوم 

تاریخ 14 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده واژه آموزی صفحه 122 فارسی پایه سوم

تاریخ 14 اردیبهشت شعبه 8 آقای عندلیب تدریس درس هوا علوم پایه اول

=======تاریخ 13 اردیبهشت1399========

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 آقای عندلیب دیکته علی و معصومه پایه اول

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 خانم ابراهیمی تدریس درس 16 (پرسشگری )پایه چهارم

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس واژه آموزی صفحه 104 فارسی  پایه سوم

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 خانم ترکمن زاده تدریس واژه آموزی صفحه 112 فارسی پایه سوم

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس ریاضی آمار و نمودار فصل 8 ریاضی قسمت اول پایه دوم 

تاریخ 13 اردیبهشت شعبه 8 خانم توکلی زاده تدریس ریاضی آمار و انمودار فصل 8 ریاضی قسمت دوم پایه دوم

=======تاریخ 10اردیبهشت1399========

تاریخ 9 اردیبهشت شعبه 8 آقای عندلیب قصه گویی پایه اول

تاریخ 9 اردیبهشت شعبه 8آقای عندلیب قصه گویی قسمت دوم پایه اول

تاریخ 9 اردیبهشت  شعبه 8 خانم فهیمی تدریس نمودار ستونی فصل هفتم  پایه پنجم

تاریخ9 اردیبهشت شعبه 8 خانم وفایی تدریس صفحه 152 ریاضی پایه اول

تاریخ 9 اردیبهشت  شعبه 8 خانم محقق تدریس تقریب اعداد اعشاری پایه ی چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت شعبه 8 خانم محقق  تدریس جمع و تفریق اعشاری

تاریخ 9 اردیبهشت شعبه 8 خانم بی نیاز حل فعالیت ریاضی پایه ششم

=======تاریخ 8 اردیبهشت1399========

تاریخ 8 اردیبهشت شعبه هشت خانم شریفی صفحه 131 ریاضی پایه دوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه 8 خانم تركمن زاده تدريس رياضي صفحه 124 فعاليت 1 پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه هشت خانم تركمن زاده تدريس فصل 7 رياضي صفحه 124 فعاليت 2 پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه هشت خانم تركمن زاده تدريس رياضي صفحه 125 فعاليت 1 پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه هشت خانم تركمن زاده تدريس صفحه 126 فعاليت 1 پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه 8 خانم تركمن زاده تدريس صفحه 126 فعاليت 2 پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه 8 خانم تركمن زاده فصل 12 علوم پايه سوم

تاريخ 8 ارديبهشت شعبه 8 خانم تركمن زاده تدريس رياضي صفحه 125 فعاليت 2 پايه سوم

=======تاریخ 7 اردیبهشت1399========

 تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده ریاضی صفحه 122 ( قسمت اول ) پایه دوم 

 تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده ریاضی صفحه 122 قسمت دوم پایه دوم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 68 قرآن پایه دوم 

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 70 قرآن ( قسمت اول) پایه دوم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 70 قرآن ( قسمت دوم ) پایه دوم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفه 122 ریاضی ( قسمت اول ) پایه دوم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 122 ریاضی ( قسمت دوم ) پایه دوم

 تاریخ 7 اردیبشهت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 122 ریاضی (قسمت سوم ) پایه دوم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس صفحه 122 ریاضی ( قسمت چهارم) پایه دوم

 تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم ابراهیمی درس 17 هدیه های آسمان پایه چهارم

 تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت آقای عندلیب تدریس نشانه (ث)فارسی  قسمت اول پایه اول

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت آقای عندلیب تدریس نشانه (ث) فارسی قسمت دوم پایه اول

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت آقای عندلیب تدریس نشانه (ث) فارسی قسمت سوم پایه اول

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم ابراهیمی تدریس درس16 فارسی پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت شعبه هشت خانم شریفی صفحه 130 ریاضی پایه دوم

=======تاریخ 6 اردیبهشت1399========

 تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم وفائی تدریس ریاضی( ساعت قسمت اول) پایه اول  

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم وفائی تدریس ریاضی (ساعت قسمت دوم )پایه اول

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم ترکمن زاده تدریس درس 17 مطالعات اجتماعی پایه سوم

 تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم ترکمن زاده تدریس مطالعات اجتماعی درس 23 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم ترکمن زاده تدریس مطالعات اجتماعی درس 23 قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم شریفی تدریس صفحه 129 ریاضی (قسمت اول ) پایه دوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم شریفی تدریس صفحه 129 ریاضی (قسمت دوم) پایه دوم

=======تاریخ 3 اردیبهشت1399========

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 121 ( قسمت اول ) پایه دوم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 121 (قسمت دوم ) پایه دوم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم ابراهیمی ریاضی صفحه 123 پایه چهارم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت خانم ابراهیمی ریاضی صفحه 124 پایه چهارم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت آقای عندلیب قرآن صفحه 71-70 (قسمت اول ) پایه اول

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هشت آقای عندلیب قرآن صفحه 71-70 (قسمت دوم ) پایه اول

=======تاریخ2 اردیبهشت1399========

تاریخ 2 اردیبهش 1399 شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس نشانه (عین ) پایه اول

تاریخ 2 اردیبهشت شعبه هشت سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی صفحه 112 الی 114  پایه ششم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس نشانه (عین ) پایه اول

=======تاریخ1 اردیبهشت1399========

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس علوم درس 13 (خزندگان ) پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 118 قسمت اول  پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 118 قسمت دوم پایه دوم

=========تاریخ 31 فروردین 1399=====

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس ریاضی آموزش ساعت پایه اول

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس ریاضی توضیحات صفحه 145و 146 پایه اول

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس ریاضی صفحه 120 و 121 پایه چهارم 

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس ریاضی صفحه 122 و123 پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس اجتماعی مقدمه درس 21 پایه پنجم

=========تاریخ 30 فروردین 1399========

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی تم 22 قسمت اول پایه اول

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی تم 22 قسمت دوم پایه اول

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی تم 22 قسمت سوم پایه اول 

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم آقای عندلیی تدریس ریاضی تم 22 قسمت چهارم پایه اول

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس هدیه درس 16 پایه چهارم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم شریفی تدریس ریاضی مبحث کسر واحتمال پایه دوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم شریفی تدریس ریاضی حل تمرین  مبحث کسر واحتمال پایه دوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس 12 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس 12 قسمت دوم پایه چهارم

==========تاریخ 27 فروردین 1399========

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس اجتماعی صفحه 47 پایه سوم 

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس علوم درس 11 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس علوم درس 11 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی فصل هفتم صفحه 119  پایه سوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی فصل هفتم صفحه  122 سوال 1 پایه سوم  

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی فصل هفتم صفحه  122 سوال 2 پایه سوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی فصل هفتم صفحه  123 سوال 1 پایه سوم

===========تاریخ 26 فروردین 1399=========

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس اجتماعی درس 16 پایه چهارم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس علوم فصل 12 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس فارسی درس 15 پایه دوم

===========تاریخ 25 فروردین 1399=========

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس ریاضی جدول ارزش مکانی و مقایسه اعشار پایه چهارم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی مبحث حجم (مکعب)پایه پنجم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی توضیح فعالیت 115 پایه پنجم

============تاریخ 23 فروردین 1399=======

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 پایه پنجم

=============تاریخ 21فروردین 1399========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی آموزش محاسبه قطر اشکال هندسی پایه سوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی نکات تستی قطر اشکال هندسی پایه چهارم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی صفحه 111 پایه سوم

================تاریخ 17 فروردین 1399===========

  تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی محاسبه محیط دایره پایه پنجم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی محاسبه محیط نیم دایره و ربع دایره پایه پنجم

================تاریخ 25 اسفند ماه 1398============

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت پایانی

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت دوم

======================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس فارسی درس 14 پایه دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی تفریق های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی تفریق های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه لوزی پایه پنجم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بی مهرگان پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی معنی درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی  معنی کلمات درس شعر شیر خدا پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی درس شعر شیر خدا کلمات هم خانواده  پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سر کار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه های متقابل به راس پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی تدریس ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی اندازه زوایای داخلی پایه ششم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس صوتی نشانه (ص) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس فارسی درس 17 (چشم های آسمان ) پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه مکمل ومتمم پایه ششم

 

===============تاریخ 21 اسفند ماه 98 =============

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس فارسی درس خوا استثنا پایه اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم فهیمی تدریس علوم بخش اول  درس خاک چیشت پایه پنجم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم  بخش دوم درس انواع خاک و نفوذ پذیری آب در آنها 

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی  فایل صوتی تدریس علوم  بخش سوم درس فرسایش خاک

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس زاویه پایه ششم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی جمع های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی جمع های فرآیندی سه رقمی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر درس آموزش قرار دادن نمودار در اسلاید و تغییرات روی آن پایه چهارم

======================تاریخ 20 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی تدریس فارسی درس تشدید پایه اول

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 93 پایه دوم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 15 پایه چهارم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس درس هدیه های آسمانی درس 13 پایه پنجم

=======================تاریخ 19 اسفند ماه 98================

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس فارسی شعر امید پایه چهارم

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بدن ما (2) پایه چهارم قسمت اول   

تاریخ 19 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم درس بدن ما (2) پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس علوم بدن ما (2) پایه چهارم قسمت سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم شریفی تدریس ریاضی تفریق تکنیکی پایه دوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس ریاضی آموزش ترتیب محاسبات پایه سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز فایل صوتی تدریس فارسی درس مشاوره کلاس پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی حل تمرین مساحت و محیط پایه ششم قسمت اول

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سر کار خانم بی نیاز تدریس ریاضی حل تمرین محیط و مساحت پایه ششم قسمت دوم   

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس ریاضی درس خط وزاویه پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی کلمات هم خانواده درس مشاوره پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی معنی درس مشاوره پایه ششم    

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز تدریس فارسی پیام درس مشاوره پایه ششم

=====================تاریخ 17 اسفند ماه 98 ===============

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده  فایل صوتی تدریس فارسی درس 16 پایه سوم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده  فایل صوتی تدریس فارسی کلمات مهم درس 16 پایه سوم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی مرور نکات مهم درس 16 پایه سوم 

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس ریاضی صفحه 92 پایه دوم

تاریخ 17 اسفندماه 98  شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس مطالعات درس 19 پایه پنجم    

تاریخ 17 اسفند ماه 98 شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده تدریس  بیاموز وبگو پایه دوم   

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق  تدریس ریاضی صفحات 90 تا 93 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه  شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس ریاضی صفحات 90 تا 93 پایه چهارم قسمت دوم

======================تاریخ 15 اسفند ماه=====================

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی  فایل صوتی تدریس علوم درس ده دستگاه تنفسی پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی  فایل صوتی تدریس علوم درس گردش خون پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده فایل صوتی تدریس هدیه درس 15 پایه دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ابراهیمی فایل صوتی تدریس علوم درس دستگاه ادرار پایه چهارم

  تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم محقق تدریس ریاضی صفحه 88و 89 پایه چهارم

تاریخ 15 اسفندماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی مبحث زمان فعل ها پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی ریاضی مقایسه اعداد پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس علوم درس 14 پایه سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس 1 تا 4 پایه دوم قسمت اول 

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس اول تا 4 پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 15 اسفندماه شعبه هشتم سرکار خانم توکلی زاده درس املا دروس 1 تا 4 پایه دوم قسمت سوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر درس نوشتن متن در نرم افزار نقاشی پایه اول

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر آموزش ایجاد،تغییر و حذف پوشه پایه دوم

تاریخ 15 اسفند ماه شعبه هشتم آقای باقری تدریس کامپیوتر استفاده از ابزار فونت پایه سوم

=====================================تاریخ 14 اسفند ماه 98=====================

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس نشانه (ژ) درس فارسی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس مبحث ده تایی درس ریاضی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی مبحث ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی جمع ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس فارسی درس 14 پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 سفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس نشانه (ژ) درس فارسی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس مبحث ده تایی درس ریاضی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی مبحث ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم آقای عندلیب تدریس ریاضی جمع ده تایی پایه اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس علوم کارها آسان میشود 2  پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم فهیمی تدریس فارسی درس 14 پایه پنجم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (چ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت اول

تاریخ 14 سفند ماه شعبه هشتم سرکارخانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت دوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم وفایی فایل صوتی تدریس (ژ) پایه اول قسمت سوم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم بی نیاز فایل صوتی تدریس فارسی درس دوستی پایه ششم

تاریخ 14 اسفند ماه شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده فایل صوتی تدریس فارسی درس دریا پایه سوم

=================تاریخ 13 اسفند ماه 98===========

تاریخ سیزدهم اسفند شعبه هشتم سرکار خانم ترکمن زاده تدریس جمع به روش انتقالی درس ریاضی پایه سوم 

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس تفریق به روش انتقالی درس ریاضی پایه سوم

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس جمع و تفریق به صورت تقریبی درس ریاضی پایه سوم

تاریخ سیزدهم اسفند ماه شعبه هشت سرکار خانم محقق تدریس  مبحث اندازه گیری زمان درس ریاضی پایه چهارم


 ======== تاریخ 12 اسفندماه 98 ========
 

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس درس فارسی نشانه (چ)

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت جناب آقای عندلیب تدریس نشانه (چ) پایه اول ابتدایی قسمت دوم

تاریخ دوازدهم اسفند شعبه هشت سرکار خانم ترکمن زاده تدریس مساحت درس ریاضی پایه سوم ابتدایی

 

clockPNG
calender

35

قبل از ظهر

03:59

پنجشنبه -16 مرداد ماه