آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

1399-02-02

آموزشگاه مجازی جوانه ها 8

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f


را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

***********************************************

*************1400/01/24**********

1400/01/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس تم 17 ریاضی پایه اول شعبه 8

1400/01/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس 9 لک لک فارسی پایه اول شعبه 8

**********1400/01/23***********

1400/01/23مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 104 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/23مدارس جوانه های مشهد خانم خسرورجردی حل تمرینات صفحه 104 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/23مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 104 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/23مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس حل مساله تفریق پایه اول شعبه 8

1400/01/23مدارس جوانه های مشهد تدریس جدول ارزش مکانی صفر تا 20 ریاضی پایه اول شعبه 8

*********13400/01/22*********

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 76 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 102 ریاضی بخش دوم پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 75 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم ربانی تدریس درس سوم قرآن پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 96 فارسی پایه دوم شعبه 8

 1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 94 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 94 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 92 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 112 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/22مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 110 ریاضی قسمتی از یک واحد پایه دوم شعبه 8

**********1400/01/21********

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 69 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 70 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 71 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 57 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 76 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 102  ریاضی بخش اول پایه دوم شعبه 8

*********1400/01/20*********

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 90 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 98 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 17 هدیه های آسمان پایه دوم شعبه 8

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 16 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 69 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 69 نگارش پایه دوم شعبه 8

*********1400/01/19*********

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات درس 15 فارسی صفحه 86 شعبه 8

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 96 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی حل تمرینات صفحه 96 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس فصل 8 علوم پایه دوم شعبه 8

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس فصل 9 علوم پایه دوم شعبه 8

1400/01/19مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 102 ریاضی پایه دوم شعبه 8

*********1400/01/18**********

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس بخوان و بیندیش صفحه 99 فارسی شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس بخوان و بیندیش صفحه 100 فارسی پایه اول شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 12 علوم بخش اول پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس تمرین صفحه 88 فارسی پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس تمرینات درس 15 فارسی صفحه 86 پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 12 علوم بخش دوم پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 62 حذف حالتهای نامطلوب ریاضی (بخش دوم) پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 62 ریاضی حذف حالتهای نامطلوب ریاضی پایه دوم شعبه 8

1400/01/18مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 62 کامل کن ریاضی پایه دوم شعبه 8

**********1399/12/27*********

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 41 قرآن پایه اول شعبه 8

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 56 فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/27  مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 123 ریاضی پایه اول شعبه8

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس 124 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی  تدریس صفحه 125و126 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی کامل کن صفحه 63 فارسی پایه دوم شعبه 8

**********1399/12/26**********

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس حل مسئله تفریق ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس 9 لک لک فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس 10 پرواز فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس 11 یک روز برفی فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس جنگل فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس ورزش فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/26مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس شناخت و حل مساله ریاضی پایه اول شعبه 8

*********1399/12/25*********

1399/12/25مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس تم 17 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/25مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس تم 18 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/25مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس تم 19 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/25مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس جدول ارزش مکانی 0 تا 20 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/25مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس ترکیبات و کلمه سازی با نشانه ف فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/27مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس نشانه ف آخر ف غیر آخر فارسی پایه اول شعبه 8

*********1399/12/24*********

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی کلمه سازی با نشانه واو فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس کلمه سازی با نشانه ک فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس ترکیبات و کلمه سازی نشانه (پ) پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی ترکیبات ؛ کلمه سازی و جمله سازی با نشانه اُ فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس نشانه ف نگارش پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس بخش دوم نشانه ف نگارش پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهد تدریس گ آخر گ غیر آخر فارسی بخش اول پایه اول شعبه 8

1399/12/24مدارس جوانه های مشهدخانم آوازی تدریس نشانه گ آخر گ غیرآخرفارسی بخش دوم پایه اول

*********1399/12/23*******

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس فصل 7 کسر و احتمال ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 106 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 107 ریاضی پایه دوم شعبه8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس درس نمایش بلبل و مورچه فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس نگارش نشانه ک فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس بخش دوم از تدریس نشانه خ نگارش پایه اول شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس درخت فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/23مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس به وقت نماز هدیه های آسمان پایه دوم شعبه 8

*********1399/12/22********

1399/12/22مدارس جوانه های مشهد خسروجردی تدریس فصل 9 علوم پایه دوم شعبه8

1399/12/22مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 102 نگارش فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/12/22مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 104 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/22مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 105 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/22مدارسی جوانه های مشهد خانم باقری تدریس فصل 6 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس هدیه با ارزش قرآن پایه اول شعبه 8

*********13999/12/17*******

1399/12/17 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی صفحه 98و99 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/12/17 مدارس جوانه ها مشهد تدیس ریاضی صفحه 88و89 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس تم 21 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس نشانه ( پ ) فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس فصل 8 علوم پایه دوم شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس بخوان و بیندیش(خروس و روباه) فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/12/17مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی ریاضی پایه دوم شعبه 8

***********1399/12/16***********

 1399/12/16مدارس جوانه های مشهد خانم گلمکانی آموزش ضرب به تفکیک دسته و دانه ریاضی پایه سوم شعبه 8

1399/12/16مدارس جوانه های مشهد خانم گلمکانی تدریس واژه آموزی درس دهم فارسی پایه سوم شعبه 8

1399/12/16مدارس جوانه های مشهد خانم گلمکانی تدریس مسئله تقسیم ریاضی پایه سوم شعبه 8

1399/12/16مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 102 نگارش پایه دوم شعبه 8

1399/12/16مدار س جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس درس 8 فارسی خوانداری پایه اول شعبه 8

**********1399/12/12*********

1399/12/12مدارس جوانه ها مشهد تدریس ر یاضی نیمساز پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی محیط و مساحت اشکال ترکیبی پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی محیط و مساحت اشکال هندسی بخش1 پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه های مشهد تدریس فصل پنجم حل مسئله و روش زیر مسئله ریاضی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه های مشهد خانم گلمکانی تدریس درس 10 نیرو، همه جا علوم پایه سوم شعبه 8

1399/12/12مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس نشانه (عین) فارسی پایه اول شعبه 8

*********1399/12/5********

1399/12/5مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی انواع زاویه ها پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه ۸

1399/12/5 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مساحت قسمت رنگی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه۸

1399/12/5 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مساحت شکل رنگی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه۸

1399/12/05مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 89 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/05مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 108 فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/12/05مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس آموزش تشدید فارسی پایه اول شعبه 8

1399/12/05مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس تشدید فارسی پایه اول (بخش دوم) شعبه 8

1399/12/22مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس فصل 7 کسر و احتمال ریاضی پایه دوم شعبه 8

**********1399/12/2*******

1399/12/2 مدارس جوانه ها مشهد تدریس علوم کاوشگری صفحه ۶۴و۶۶پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه ۸

1399/12/2مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه۸

1399/12/2مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 103 نگارش پایه دوم شعبه 8 

1399/12/2مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 105 فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/12/02مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 100 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/02مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 103 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/12/02مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 66 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 68 ریاضی بخش اول پایه دوم شعبه 8

***********1399/11/15*********

1399/11/15 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری قسمت ۲پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه۸

1399/11/15 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی ضرب اعداد اعشاری قسمت ۱پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه۸ 

1399/11/15 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تقسیم به کمک محور قسمت۲پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه۸

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 89 ریاضی پایه دوم  سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 97 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس تفریق روی محور ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس جمع روی محور ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/15مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 68 نگارش پایه دوم شعبه 8

*************1399/11/14************

1399/11/14 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تقسیم به کمک محور اعداد قسمت۱ پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه۸

1399/11/14 مدارس جوانه ها مشهد تدریس درس هفت علوم حس بویایی و چشایی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/11/14 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی انواع تقسیم ها سرکارخانم ترکمن زاده پایه سوم شعبه۸

1399/11/14مدارس جوانه های مشهد خانم گلمکانی  تدریس فصل چهار تقسیم ریاضی پایه سوم شعبه 8

1399/11/14مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 96 ر یاضی پایه دوم شعبه 8

1399/11/14مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس اردک فارسی پایه اول شعبه 8

1399/11/14مدار س جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 60 نگارش پایه دوم شعبه 8

1399/11/14مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 66 نگارش پایه دوم شعبه 8

1399/11/14مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس در اطراف ما هوا وجود دارد علوم پایه اول شعبه 8

****************1399/11/13************

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب روان خوانی درس خروس خوش خوان فارسی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس آموزش نوشتاری درس 14 پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی  تدریس تم 15 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 116 تم 17 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های خانم آوازی تدریس صفحه 119 تم 17 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 131 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 132 تم 19 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/11/13مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس فصل چهارم تقسیم روی محور ریاضی پایه سوم شعبه 8

************1399/11/11************

1399/11/11 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تشخیص زاویه های داخلی و خارجی بخش۲ پایه پنجم شعبه8

1399/11/11 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مجموع زاویه های چهار ضلعی برابر با۳۶٠بخش اول پایه پنجم شعبه۸

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس درس چشمه و چراگاه فارسی پایه اول شعبه 8

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب آموزش روانخوانی درس گل فارسی پایه اول شعبه 8

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس چشمه و چراگاه فارسی پایه اول قسمت دوم شعبه 8

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 60 نگارش پایه سوم شعبه 8

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس مقدمه نشانه (واو) فارسی پایه اول شعبه 8

1399/11/11مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس نشانه (واو) فارسی پایه اول شعبه 8

**************1399/10/21*************

1399/10/21مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی شروع فصل 4 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/21 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقدمه اعداد اعشاری پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه ۸

1399/10/21 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقایسه کسرها قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/21مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقایسه کسرها پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/21مدارس جوانه  های مشهد آقای عندلیب تدریس درس پرواز فارسی نوشتاری قسمت دوم پایه اول شعبه 8

1399/10/21مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس جدول ارزش مکانی ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/10/21مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس صفحه 119 تم 17 ریاضی پایه اول شعبه8

1399/10/21مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 10 فارسی پایه دوم شعبه 8

***************1399/10/20*****************

1399/10/20 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقایسه کردن اعداد با رسم شکل قسمت2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده پایه سوم شعبه 8

1399/10/20 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقایسه کردن کسرها با رسم شکل قسمت 1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/10/20 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی معرفی زاویه ها بخش 3 پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/20 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی معرفی زاویه ها بخش 2پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/20مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس درس 10 پرواز فارسی خوانداری پایه اول شعبه8

1399/10/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 58 فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/10/20مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 58 نگارش پایه دوم شعبه 8

***********1399/10/16*********

1399/10/16 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی فصل4 مفهوم ضرب بخش 1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/10/16 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی فصل4 مفهوم ضرب بخش 1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/16  مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی فصل4 بخش4 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/16مدارس جوانه های مشهد تدریس نحوه کشیدن محور ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد تدریس جمع و تفریق روی محور ریاضی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 74 فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 80 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 60 علوم پایه دوم شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 65 علوم پایه دوم شعبه 8

*********1399/10/15************

1399/10/15 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی پایه سوم فصل 4 بخش 3 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/15تدریس شعر با پرستوهای شاد فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/10/15تدریس صفحه 62 نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد  تدریس محل قرار گرفتن اُ اول اُ غیر اول فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس اُ اول اُ غیر اول فارسی پایه اول  سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی فصل 8 علوم چه میخواهیم بسازیم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس اندازه گیری طول صفحه 74 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 100 نگارش پایه دوم شعبه 8

1399/10/15مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 62 علوم پایه دوم شعبه 8

***********1399/10/14**********

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 65 نگارش پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 66 نگارش پایه دوم سرکار خانم خسروجردی  شعبه 8

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد  تدریس نشانه ک غیر آخر ک آخر فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد تدریس نگارش نشانه ک فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه اول درس پ فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/14مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس درس ورزش فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1366/10/14مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 65 نگارش پایه دوم شعبه 8

**********1399/10/13*******

1399/10/13 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی فصل چهار بخش2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/10/13 مدارس جوانه ها مشهد تدریس درس فارسی گوش کن و بگو درس هفت پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه ۸

1399/10/13مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی نکات آموزشی درس زیارت هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/10/13مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 41 قرآن پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/13مدارس جوانه های مشهد  تدریس درس 12 هدیه های آسمان پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/10/13مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 100 نگارش پایه دوم

*************1399/10/10***********

1399/10/10مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تساوی کسرها بخش 2 پایه سوم  سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/10مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تساوی کسرها پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/10 مدارس جوانه ها مشهد تدریس درس نهم مطالعات قسمت دوم پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه۸

1399/10/10مدارس جوانه های مشهد خانم آوازی تدریس عدد 11 تا 15 ریاضی پایه اول شعبه 8

1399/10/10مدارس جوانه های مشهد خانم باقری تدریس صفحه 99 ریاضی پایه دوم شعبه 8

************1399/10/09*********

 1399/10/09 مدارس جوانه ها مشهد سری اول حرکات برین جیم سرکار خانم فهیمی پایه پنجم شعبه۸

1399/10/09 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی تقسیم فرایندی صفحه۶۵پایه چهارم شعبه۸

1399/10/09 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ببین و بیاموز درس هفتم قسمت 2 پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه8

1399/10/09مدارس جوانه های مشهد تدریس درس جنگل فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه8

1399/10/09مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 67 فارسی پایه دوم شعبه 8

1399/10/09مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 68 فارسی پایه دوم شعبه8

1399/10/09مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 68 فارسی بخش دوم پایه دوم شعبه 8

مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 68 ریاضی کار در کلاس پایه دوم شعبه 8

************1399/10/08**********

1399/10/08 مدارس جوانه ها مشهد تدریس درس نهم مطالعات قسمت۱ پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه۸

1399/10/08 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ببین و بیاموز درس هفت قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 112 ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 114 ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 115 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 117و 118 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 119 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/08مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 74 ریاضی پایه دوم شعبه 8

************1399/10/07***********

1399/10/07 مدارس جوانه های مشهد تدریس درس هفتم فارسی میهمان شهر ها سرکارخانم محقق پایه چهارم شعبه۸

1399/10/07 مدارس جوانه ها مشهد تدریس ریاضی مقایسه کردن قسمت2 پایه سوم سرکاخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/07آموزش 10 تا 20 معرفی جدول یکی ده تایی ریاضی پایه اول آقای عندلیب  شعبه 8

1399/10/07آموزش 10 تا 20 معرفی جدول یکی ده تایی ریاضی با کمک خط کش پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/07آموزش 10 تا 20 معرفی جدول یکی ده تایی ریاضی پایه اول بخش دوم  آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد تدریس نگارش اَ فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 110 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه8

1399/10/07مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 111 ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

*************1399/10/06*********

1399/10/06  تدریس ریاضی مقایسه کردن قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/06 تدریس تم 16 جمع دو عدد تا 19 جدول یکی ده تایی ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/06تدریس کلمات استثنا مثل نیاز و پیاز فارسی پایه اول  آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/06تدریس دسته بندی کردن مقدمه ضرب ریاضی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/06آموزش 10 تا 20 معرفی جدول یکی ده تایی ریاضی پایه اول آقای عندلیب  شعبه 8

   1399/10/06آموزش روان خوانی درس 17 فارسی پایه دوم  خانم باقری شعبه 8

1399/10/06مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس درس 12 هدیه های آسمان پایه دوم شعبه 8

1399/10/06مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس زمین خانه ی خاکی ما علوم پایه اول شعبه 8

***********1399/10/03***********

1399/10/03 تدریس ریاضی نشان دادن کسر روی محور بخش 3 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/03  تدریس علوم درس ششم بخش1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه ۸

1399/10/03 تدریس فصل 3 کسر و ساعت ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه8

1399/10/03تدریس فصل 3 نشان دادن کسر روی محور ریاضی پایه سوم  سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/03 آموزش رسم دایره با پرگار ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/03تدریس فصل 3 زاویه ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/03مدارس جوانه های مشهد تدریس صفحه 112 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

**************1399/10/02************

1399/10/02  تدریس ریاضی نشان دادن اعداد کسر روی محور بخش 2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/02  تدریس ریاضی حل صفحه ۶۸پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه ۸

1399/10/02تدریس درس 9 هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/10/02تدریس واژه آموزی درس هفتم فارسی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه8

1399/10/02 تدریس فصل سوم ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/02تدریس فصل 3 عددهای کسری ، کسر روی محور ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/10/02مدارس جوانه های مشهد تدریس درس 9 لک لک فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/10/02مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب آموزش خواندن جدول حروف الفبا فارسی پایه اول شعبه8

1399/10/02مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس  (و) استثنا فارسی پایه اول شعبه 8

**************1399/10/01**************

1399/10/01  تدریس ریاضی نشان دادن اعدادکسر روی محور پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/10/01 تدریس فارسی درس هشتم بخش۲ روانخوانی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه۸

1399/10/01تدریس صفحه 62 نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/10/01روخوانی درس ورزش فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/01تدریس تم 16 ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/01تم 16 دسته های پنج تایی ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/10/01تدریس صفحه 53 ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسرودی شعبه 8

1399/10/01تدریس صفحه 62 نگارش فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/10/01تدریس فصل 3 کسرها ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

**************1399/09/30***********

1399/09/30  تدریس فارسی درس هشتم بخش اول پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه۸

1399/09/30 تدریس صفحه 59 علوم پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/30 تدریس صفحه 53 ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/30  تدریس درس 7 همزه قرآن پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8

1399/09/30تدریس همزه درس 7 قرآن پایه دوم  سرکار خانم ربانی شعبه 8

1399/09/30 تدریس درس 5 علوم بخش دوم پایه سوم سرکار خانم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/30تدریس درس 5 علوم بخش اول پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/30تدریس صفحه 80 مجهول یابی ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

*************1399/09/29/************

1399/09/29  تدریس علوم فسیل قسمت 3 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/29  تدریس علوم درس 6 سنگ ها قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/29تدریس عددهای کسری واحد کامل فصل 3 سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8

1399/09/29تدریس واحد در کسر فصل 3 پایه سوم سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8

1399/09/29 تدریس درس 7 استخر فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی پایه اول شعبه 8

1399/09/29تدریس صفحه 72 ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/09/29تدریس عدد 10 ریاضی پایه اول سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/09/29مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب اموزش ۱۰تا۲۰معرفی جدول یکی ده تایی قسمت اول شعبه 8

1399/09/29مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب تدریس اموزش ۱۰ تا ۲۰ جدول یکی ده تایی قسمت دوم پایه اول  شعبه 8

1399/09/29مدارس جوانه های مشهد آقای عندلیب اموزش ۱۰تا۲۰ جدول یکی ده تایی  با کمک خط کش پایه اول شعبه 8

***************1399/09/25*************

1399/09/25 تدریس درس علوم فسیل قسمت2پایه پنجم  سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/25  تدریس علوم درس 6 سنگ ها قسمت 1 پایه چهارم  سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/25تدریس تم 15 ریاضی بخش اول پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/25تدریس تم 15 ریاضی بخش دوم پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/25 تدریس درس گوش شنوا فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/25تدریس سوال 5 صفحه 53 ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/25تدریس درس سوم قرآن پایه دوم  خانم ربانی شعبه 8

1399/09/25تدریس صفحه 62 علوم پایه سوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

************1399/09/24**********

1399/09/24 تدریس درس علوم فسیل قسمت1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/24 تدریس ریاضی ضرب سه رقمی در دو رقمی به روش فرایندی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/24 تدریس تفریق ریاضی پایه اول بخش اول  آقای عندلیب شعبه 8

1339/09/24تدریس تفریق ریاضی پایه اول بخش دوم آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/24تدریس واژه آموزی درس هفتم پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/24تدریس فصل سوم ریاضی(دایره و پرگار) پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/24تدریس فصل سوم کسر و ساعت ریاضی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/24تدریس عددهای کسری،کسر روی محور ریاضی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/24تدریس فصل سوم ریاضی تدریس کسرها پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/24تدریس فصل سوم ریاضی نشان دادن اعداد کسری روی محور پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

************1399/09/23***********

1399/09/23 تدریس ریاضی کاربردکسر در اندازه گیری پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/23  تدریس ریاضی مفهوم درصد پایه پنجم سرکارخانم فهیمی پایه پنجم شعبه 8

1399/09/23 تدریس ریاضی نکات مربوط به قطر و شعاع قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/23  تدریس  درس هفتم هدیه های آسمان نماز در کوهستان پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/23تدریس درس استخر آمادگی و خواندن فارسی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/23تدریس نشانه ز صفحه 2 نگارش فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/09/23تدریس درس 5 علوم بخش اول پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

1399/09/23تدریس درس 5 علوم بخش دوم پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8

***************1399/09/22************

1399/09/22  تدریس ریاضی نشان دادن اعداد اعشاری روی محور پایه ششم سرکاخانم بی نیاز شعبه 8

1399/09/22 درس ریاضی کشیدن شکل هندسی دایره پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/22 تدریس تم ۱۳ توضیح صفحات ۸۹ الی ۹۱ پایه اول اقای عندلیب جناب اقای عندلیب شعبه 8

1399/09/22 تدریس کلمه سازی با نشانه (ز) فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/09/22تدریس صفحه 49 کتاب نگارش پایه دوم  خانم خسروجردی شعبه 8

1399/9/22تدریس صفحه 49 علوم پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/22تدریس صفحه 48 نگارش پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/22تدریس تم 14 ریاضی بخش دوم پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/22 تدریس تم 14 ریاضی بخش دوم پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

***************1399/09/18*************

 1399/09/18 تدریس ریاضی نشان دادن اعداد اعشاری روی محور پایه ششم سرکاخانم بی نیاز شعبه 8

1399/09/18 تدریس ببین و بیاموز درس6 قسمت2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/09/18 تدریس ریاضی معرفی عددهای کسری بخش 2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/18 آموزش خواندن درس سرباز آموزش فارسی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/18تدریس جدول جمع ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/18تدریس ربط دو کلمه فارسی پایه اول جناب آقای عدلیب شعبه 8

1399/09/18اموزش کلمه سازی با نشانه (ز)فارسی پایه اول خانم آوازی شعبه 8

1399/09/18تدریس صفحه 54 ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/18تدریس صفحه 58 علوم پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

****************1399/09/17*************

1399/09/17  تدریس ریاضی معرفی عدد های کسری بخش 1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 

1399/09/17تدریس ریاضی مقایسه اعدا اعشاری پایه ششم  سرکارخانم بی نیازشعبه 8

1399/09/17تدریس نشانه(ز) فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/09/17 تدریس صفحه 88 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/09/17تدریس صفحه 61 ریاضی پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/09/17 تدریس صفحه 52 فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/09/17 تدریس صفحه 51 علوم پایه دوم سرکار خانم خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/17 تدریس صفحه 49 نگارش   پایه دومسرکار خانم خسروجردی شعبه 8

***************1399/09/16*************

1399/09/16  ببین و بیاموز درس 6قسمت 1پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/09/16 تدریس ریاضی مقایسه اعدا اعشاری پایه ششم  سرکارخانم بی نیازشعبه 8

1399/09/16 حل تمرین ریاضی مسئله تناسب(تفریق )پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/16تدریس درس هفت هدیه های آسمان سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/16تدریس درس 7 فارسی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/16 تدریس درس هفت کلمات متضاد فارسی خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

1399/09/16 تدریس درس هفت کلمات مترادف فارسی پایه دوم خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

1399/09/16مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 80 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/09/16مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 80 ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/09/16مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 69 فارسی پایه دوم شعبه 8

***************1399/09/15***********

1399/09/15 تدریس پایه های همزه قرآن پایه ششم سرکار خانم ربانی شعبه 8

1399/09/15 تدریس جمع های نظام مند ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

  1399/09/15 تدریس درس 7 فارسی کلاس دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/15تدریس درس ششم  پایه قرآن پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8

1399/09/15مدارس جوانه های مشهد خانم خسروجردی تدریس صفحه 78 ریاضی پایه دوم شعبه 8

*************1399/09/11***********

1399/09/11 تدرس ریاضی حل مسئله تناسب(جمع) پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/11 تدریس ریاضی اعداد اعشاری پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/09/11 تدریس فارسی شعر باران پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/11تدریس نشانه چهارشکلی (ای) بخش اول فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/09/11  تدریس نشانه چهارشکلی (ای) بخش دوم فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/09/11تدریس نشانه چهارشکلی (ای) بخش سوم فارسی کلاس اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/09/11 تدریس اولین شکل نشانه چهارشکلی (ای) بخش چهارم فارسی اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

*************1399/09/10*************

1399/09/10  تدریس درس 5 علوم پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/09/10 تدریس ریاضی فصل سوم معرفی عددهای کسری بخش2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/10 تدریس ریاضی ضرب عدد در کسر و رسم شکل روی محور پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/10  تدریس صفحه 47 نگارش پایه دوم پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/09/10

***************1399/09/09*************

1399/09/09 تدریس درس علوم انرژی چیست پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/09 تدریس ریاضی فصل 3 معرفی عددهای کسری بخش 1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/09/09 تدریس ریاضی پیدا کردن یک یا چند کسر بین کسر پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/09/09 تدریس درس زمین خانه آبی ما علوم پایه اول سر کار خانم آوازی شعبه 8

13999/09/09تدریس عدد 9 ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/09/09تدریس علامت کمتر و بیشتر( < = > )ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

***************1399/09/08*************

1399/09/08 تدریس ریاضی مبحث کسر،پیدا کردن یک یا چند کسر بین کسر سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/09/08تدریس واژه آموزی درس 5 قسمت2 سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/08تدریس واژه آموزی درس 5 قسمت1 سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/08تدریس ریاضی پایه چهارم ساده کردن کسرها سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/08تدریس ترکیب صامت و مصوت فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/09/08روخوانی درس ایران فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

*************1399/09/05**************

1399/09/05  تدریس متن درس هفتم مطالعات پایه پنجم شعبه۸

1399/09/05 تدریس فصل سوم ریاضی قسمت3 پایه سوم  سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/05  تدریس درس هشتم مطالعات قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 

1399/09/05 تدریس صفحه 46 ریاضی مبحث تقارن پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

*************1399/09/04***********

1399/09/04 تدریس ریاضی فصل سوم معرفی عددهای کسری قسمت۲ پایه سوم شعبه ۸

1399/09/04تدریس درس هشتم مطالعات پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/09/04  تدریس ریاضی تقسیم کسر بر کسر پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه ۸

1399/09/04 تدریس نشانه " ن" فارسی سرکار خانم آوازی پایه اول شعبه 8

1399/09/04تدریس نشانه " ت " فارسی خانم آوازی پایه اول شعبه 8

************1399/09/03***************

1399/09/03  تدریس ریاضی فصل سوم معرفی عددهای کسری بخش اول پایه سوم شعبه ۸

1399/09/03تدریس ریاضی کسرهای مرکب پایه ششم  سرکارخانم بی نیاز شعبه۸

1399/09/03تدریس ریاضی گسترده نویسی پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/09/03تدریس تم 12 ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

**************1399/09/02*************

1399/09/02  ببین و بیاموز درس 5 سرکارخانم ترکمن زاده پایه سوم شعبه 8

1399/09/02تدریس صفحه 49 علوم سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

1399/09/02تدریس صفحه 44 نگارش سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

1399/09/02 تدریس درس 5 نگارش سرکار خانم آوازی پایه اول شعبه 8

1399/09/02تدریس تم 12 ریاضی سرکار خانم آوازی پایه اول شعبه 8

1399/09/02تدریس تم 11 ریاضی سرکار خانم آوازی پایه اول شعبه 8

**************1399/09/01*************

1399/09/01  تدریس مقدمه درس۷مطالعات پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه۸

1399/09/01 تدریس درس ریاضی معرفی واحدها پول پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/09/01 تدریس درس ششم فارسی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه8

 1399/09/01تدریس حروف مقطعه قران پایه چهارم سرکار خانم ربانی شعبه 8

1399/09/01 تدریس التقاءساکن قران پایه پنجم سرکارخانم ربانی شعبه 8

1399/09/01 تدریس نشانه"ر" فارسی پایه اول بخش دوم سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/09/01  تدریس صفحه ۳۹ فارسی خوانداری پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

 1399/09/01 تدریس نشانه"ن" با حروف مغناطیسی فارسی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

*************1399/08/27**********

1399/08/27 تدریس ریاضی کم کردن ارزش مکانی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/08/27 تدریس عدد ۸ ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/27  تدریس ریاضی صفحه ۳۰ و ۳۱ پایه چهارم  سر کارخانم محقق شعبه۸

1399/08/27 تدریس عدد ۱۰۰ ریاضی پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/27 تدریس واحدهای اندازه گیری طول ریاضی پایه سوم سرکاخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/27 تدریس بخش کامل کن صفحه ۴۴ ریاضی  سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه8

*************1399/08/26*************

1399/08/26  تدریس ریاضی نسبت ها پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/08/26تدریس ریاضی فصل سوم معرفی عددهای کسری بخش اول پایه سوم شعبه ۸

1399/08/26 تدریس واحدهای اندازه گیری جرم ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/26تدریس صفحه ۴۳ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/26  اموزش خوشنویسی درس نان فارسی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/26 تدریس نشانه "ر" بخش اول فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/26 تدریس درس پنجم فارسی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/26تدریس 46 ریاضی سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

1399/08/26 تدریس صفحه ۳۹ فارسی  سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

***************1399/08/25**************

1399/08/25 کار در کلاس صفحه 36 ریاضی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/25تدریس درس ۳ نگارش پایه اول سرکاخانم آوازی شعبه 8

1399/08/25 تدریس تم ۱۱ ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/25  تدریس تم ۱۱ اموزش علامت مساوی ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/25  تدریس گیاهان ،علوم پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/25تدریس درس5 فارسی  پایه پنجم  سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/08/25تدریس صفحه ۲۴ کتاب نگارش پایه دوم سرکارخانم  باقری شعبه 8

1399/08/25  تدریس صفحه ۳۹ خوانداری پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/25 تدریس واژه اموزی درس پنجم فارسی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/25 تدریس تقریب اعداد چهاررقمی ریاضی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

***************1399/08/24**************

1399/08/24فعالیت صفحه 34 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/24درس ریاضی(تقسیم کسر بر عدد ) پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/08/24 تدریس فصل دوم ریاضی پایه سوم تقریب زدن سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

 1399/08/24تدریس نشانه (او ) فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/24 تدریس تم ۱۱ ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/24تدریس تقارن محوری ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/24تدریس صفحه 43 نگارش سرکار خانم خسروجردی پایه دوم شعبه 8

 

*************1399/08/21************ 

1399/08/21 تدریس ریاضی گسترده نویسی پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/21 تدریس ریاضی مبحث تقسیم کسر( تقسیم عددبرعدد ) سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/08/21  تدریس اعداد دیجیتالی ریاضی پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/21 تدریس مکعب فصل اول ریاضی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/21 تدریس ماشین ورودی و خروجی ریاضی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

******************1399/08/20***********************

1399/08/20 تدریس ریاضی معرفی عدد هزار پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/20تدریس تنوین ضمه ،قران پایه دوم سرکاررخانم ربانی شعبه 8

1399/08/20تدریس صدای( ه )اخر کلمه ،قران پایه سوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

 1399/08/20 تدریس عدد صفر(0)ریاضی پایه اول  سرکار خانم آو.ازی شعبه 8

 1399/08/20تدریس صفحه ۴۰ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/20  تدریس الگویابی صفحه ۲۹ ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

**************1399/08/19*************

1399/08/19تدریس درس پنجم قران پایه سوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

  1399/08/19 تدریس درس چهارم فارسی آواز  گنجشک پایه سوم  سرکاخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/19  تدریس تم ۱۰ ریاضی پایه اول تدریس تم ۱۰ ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/19  تدریس جدول تقارن صفحه ۶۸ ریاضی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/19  تدریس ارزش پول ریاضی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/19 تدریس درس توت و روان خوانی درس فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

**************1399/08/18************  

 1399/08/18 تدریس ریاضی معرفی عدد هزار قسمت۲ پایه سوم سرکار خانم  ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/18  تدریس بیاموزوبگو درس دوم فارسی صفحه۲۴پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/18  تدریس درس سوم مطالعات اجتماعی پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

 1399/08/18 تدریس درس 6 مطالعات اجتماعی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/08/18تدریس ریاضی فصل دوم قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/08/18 جمع و تفریق فرایندی ریاضی پایه دوم شعبه 8

1399/08/18کاردرکلاس صفحه ۲۹ ریاضی پایه دوم شعبه 8

**********1399/08/017 **********

 1399/08/17 تدریس درس سوم علوم قسمت3 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاد ه شعبه 8

1399/08/17 تدریس درس سوم علوم قسمت2 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/17 تدریس درس سوم علوم قسمت1 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/17 تدریس فصل دوم معرفی هزار ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/17تدریس درس مدرسه نشانه(م) پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17  اموزش جمله سازی با کلمات فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17اموزش عدد ۵ ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17 تدریس نشانه(س) فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17اموزش جدول ترکیب اعداد نامنظم ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17 تدریس نشانه(س) بخوانیم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/17تدریس تقریب ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/08/17 تدریس صفحه ۲۹ ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

*************1399/08/12**********

 1399/08/12 اموزش عدد ۵ ریاضی پایه اول سررکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/12اموزش جمله سازی با کلمات فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی  شعبه 8

1399/08/12  تدریس ساعت و دقیقه ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8

 1399/08/12  تدریس درس مدرسه نشانه(م) پایه اول سرکارخانم  آوازی شعبه 8

1399/08/12 تدریس درس مدرسه نشانه(م) پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/12تدریس ساعت و دقیقه ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

**********تاریخ 1399/08/11*********

1399/08/11تدریس درس ابرفارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/11تدریس نشانه (م غیراخر_م اخر)فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

1399/08/11ترکیب نشانه های فارسی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/11تدریس درس باد نشانه (د) ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

 1399/08/11 تدریس تم ۹ ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8

  1399/08/11 تدریس ریاضی معکوس کسر پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 

*********1399/08/10*******

 1399/08/10 تدریس ریاضی مبحث تقارن پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/10  تدریس حالتهای جمع دو عدد ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

 1399/08/10  تدریس درس جانوران علوم پایه اول جناب آاقای عندلیب شعبه 8 

1399/08/10 اموزش قبل و بعد ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

 1399/08/10 تدریس درس جانداران،علوم پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

********1399/08/07*******

1399/08/07  تدریس نشانه "ب" فارسی پایه اول جناب آقای عندلیب شعبه 8

1399/08/07 تدریس نشانه "د" فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

 1399/08/07 ترکیب حروف با نشانه "د" فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

 1399/08/07 تدریس صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه دوم سرکارخانم خسروجردی شعبه 8

 1399/08/07 تدریس صفحه ۲۶ فارسی پایه دوم سر کارخانم خسروجردی شعبه 8

1399/08/07 تدریس علوم سرگذشت دفتر من قسمت8 پایه ششم  سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/08/07 تدریس علوم سرگذشت دفترمن قسمت7پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/08/07 تدریس درس فارسی کلمات هم خانواده پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

 1399/08/07 تدریس درس چهارم فارسی ارزش علم پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/07 تدریس صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/08/07 تدریس صفحه ۲۶ فارسی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8

1399/08/07 ترکیب حروف با نشانه "د" فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی  شعبه 8

1399/08/07تدریس نشانه "د" فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8

**********1399/08/06*********

1399/08/06 تدریس درس علوم سرگذشت دفترمن قسمت6 سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/08/06 تدریس ریاضی مبحث کسر تبدیل عدد مخلوط به کسر پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/08/06 تدریس درس چهارم فارسی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/08/06 تدریس صفحه ۲۹ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۳ کتاب نگارش پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۴۹ ریاضی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۳۰ نگارش پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس درس ۴ هدیه های اسمان پایه دوم سرکارخانم  باقری شعبه 8

1399/08/06 تدریس صفحه ۲۷ریاضی راهبردحل مساله پایه دوم سرکارخانم باقری شعبه 8

***********1399/08/05********

 1399/08/05 تدریس درس دوم علوم قسمت 3 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/05 تدریس درس علوم سرگذشت دفتر من قسمت5 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/08/05 تدریس نشانه (اَ َ )کتاب بخوانیم پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05تدریس (اَ َ ) نگارش پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05تدریس درس فارسی مبحث هم خانواده پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/05تدریس درس سوم علوم(تبدیل حالتهای مواد)پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/05تدریس درس سوم(مواد اطراف ما)علوم پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/08/05تدریس تشدید قران پایه سوم بخش دوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

**********1399/08/03**********

1399/08/03 تدریس ریاضی مبحث تقارن (الگوی تقارن) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/03 تدریس ریاضی مبحث تقارن (تقارن و شمارش)پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/08/03 تدریس درس دوم علوم قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/08/03 تدریس درس علوم سرگذشت دفترمن قسمت 4 پایه ششم  سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

1399/08/03 تدریس نشانه(اَ  َ ) فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/03 تدریس نشانه(اَ اول  َ  غیر اول)فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/08/05 تدریس تشدید بخش دوم قران پایه سوم سرکارخانم ربانی شعبه 8

*********1399/07/30*********

 1399/07/30 تدریس درس سوم فارسی راز نشانه ها پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

  1399/07/30 آموزش شکل هندسی مکعب مستطیل پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8

1399/07/30 تدریس ریاضی مبحث کسر قسمت3(کسر بزرگتراز واحد و تبدیل به عدد مخلوط) سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/07/30 تدریس صفحه 24 ریاضی بخش دوم پایه دوم سرکار خانم خسرو جردی شعبه 8

 1399/07/30 تدریس صفحه 24 ریاضی بخش اول پایه دوم سرکارخانم خسروجردی شعبه 8

1399/07/30تدریس ترکیبات نشانه های فارسی پایه اول سرکارخانم آوازی شعبه 8

 1399/07/30تدریس صفحه 46و47 ریاضی پایه اول بخش دوم سرکارخانم آوازی شعبه 8

1399/07/30 تدریس حرف (آ ا) فارسی پایه اول  آقای عندلیب شعبه8

1399/07/30تدریس تشدید قران پایه دوم خانم ربانی شعبه 8

1399/07/30تدریس نمودار شاخه ای ریاضی خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8

********تاریخ 1399/07/29********

1399/07/29 تدریس ریاضی عدد نویسی-الگویابی بخش 2 پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/29تدریس ریاضی عدد نویسی-الگویابی بخش 1 پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/29 تدریس درس سوم هدیه های آسمان قسمت 2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/29 تدریس درس اول فارسی محله ی ما پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/07/29تدریس صفحه ۱۹ علوم پایه دوم سرکار خاتنم خسروجردی شعبه 8

1399/07/29تدریس صفحه ۹ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8

*********تاریخ 1399/07/28********

1399/07/28 تدریس درس اول فارسی (ستایش) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 

1399/07/28 تدریس و روان خوانی درس سوم فارسی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/07/28 تدریس درس سوم هدیه های آسمان قسمت 1 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/28 تدریس ریاضی مبحث کسر پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8

 1399/07/28تدریس علائم نگارشی درس فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس تقریب ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس و بررسی صفحه ۲۸ نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 نمایش تقریبی اعداد روی محور ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8

1399/07/28 تدریس هم خانواده واژه اموزی درس سوم پایه سوم سرکارخانم گلمکانی شعبه 8

1399/07/28 تدریس درس پنجم هدیه های اسمان پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

 

***************1399/07/27تاریخ************

1399/07/27 تدریس فارسی دستور زبان1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

 1399/07/27 تدریس درس اول فارسی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8

1399/07/27 تدریس درس ریاضی شکل هندسی مکعب پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه8

1399/07/27 تدریس درس دوم هدیه های آسمان قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

 1399/07/27 تدریس درس دوم هدیه های آسمان قسمت1پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8

1399/07/27 تدریس تقارن پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8

**********تاریخ 1399/07/23********

1399/07/23 تدریس درس سوم هدیه پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 کتاب فارسی  شعر کودکانه ی داغ کلاغ پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23تدریس درس سوم هدیه های اسمان پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23تدریس درس سوم فارسی پایه دوم (روان خوانی)سرکار خانم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 تدریس درس دوم فارسی(مسجد محله ما)پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/23تدریس درس مسجدمحله ما(کلمات هم معنی)فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/23 تدریس درسنامه درس ۲(پیشوند با) فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/23تدریس صفحه ۲۲ نگارش پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

 

**********تاریخ 1399/07/22*********

1399/07/22 حل تمرین صفحه ۷ ریاضی پایه دوم (بخش اول) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

139/07/22حل تمرین صفحه ۸ ریاضی پایه دوم (بخش دوم) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش اول) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش دوم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22 تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش سوم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حروف ناخوانا قران پایه دوم (بخش چهارم) خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس صفحه ۱۷ فصل ۱ ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس درس ۱۴ هدیه های اسمان پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22دریس جمع دوقلوها ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس حواس پنجگانه (حس لامسه)علوم پایه اول خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/22تدریس و بررسی صفحه ۱۷ ریاضی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها 

 

***********1399/07/21تاریخ ***********

1399/07/21تدریس کلمات سخت فارسی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21 تدریس حکایت محبت درس فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21 تدریس درس فارسی قالب های شعری پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس درس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی قسمت6  سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جواته ها

1399/07/21 تدریس درس دوم ریاضی کسرها قسمت2 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس (مکعب بساز و بشمار)ریاضی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس صفحه ۱۹ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/21تدریس صفحه ۲۰ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/21تدریس صفحه ۱۵ ریاضی سرکار خانم باقری  پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/21تدریس صفحه ۱۶ ریاضی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

*********تاریخ 1399/07/20********

1399/07/20 تدریس ریاضی ماشین های ورودی خروجی قسمت5 پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس ریاضی معرفی کسرها قسمت1 پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8جوانه ها

1399/07/20 تدریس درس علوم سرگذشت دفترمن قسمت3 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس درس دوم فارسی قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه8 جوانه ها

1399/07/20تدریس ساکن بخش اول پایه سوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس صفحه ۲۰ قران (ساکن ،بخش دوم) سرکار خانم ربانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/20 تدریس بند نویسی فارسی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس ساعت در بعدازظهر ریاضی سرکار خانم گلمکانی پایه سوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/20 تدریس صفحه ۱۸ قران پایه دوم سرکار خانم ربانی شعبه 8 جوانه ها

************1399/07/19تاریخ*********

1399/07/19 تدریس درس دوم علوم ماده و تغییرات پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8جوانه ها

1399/07/19 تدریس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی قسمت4پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس دوم علوم (سرگذشت دفتر من )قسمت2پایه ششم سرکارخانم بی نیازشعبه8 جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس دوم فارسی قسمت1 پایه چهارم سرکارخانم محققق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس صفحه ۱۳ (شمارش چندتا چندتا) ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس و بررسی صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19تدریس صفحه ۱۲ ریاضی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/19 تدریس درس اول کتاب فارسی پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس و بررسی صفحه ۱۸ نگارش پایه دوم شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس درس اول قران پایه اول شعبه 8 جوانه ها

***********1399/07/16**********

1399/07/16 تدریس درس اول فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 روخوانی درس اول فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس اول فارسی قسمت پایانی پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/0716 تدریس درس دوم هدیه های اسمان (بخش اول )پایه سوم   خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس دوم هدیه های اسمان (بیندیشیم)پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس نگاره ۴ فارسی کلاس اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس نگاره ۵ فارسی پایه اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس صوت اموزی(بخش اول) فارسی پایه اول اقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس صفحه ۲۵ کتاب فارسی (تُنگ بلور)پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16  تدریس مکعب ریاضی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/16 تدریس درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه سوم گلمکانی خانم گلمکانی  شعبه 8 جوانه ها

 

***********1399/07/15**********

 1399/07/15 تدریس درس اول فارسی قسمت2پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس درس اول فارسی قسمت1پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/15 ترجمه شعر ستایش درس فارسی پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/15تدریس اموزش چوب خط تم ۴ ریاضی پایه اول خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/15 تدریس نگاره ۱۵ فارسی (نوشتاری)پایه اول خانم اوازی  شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس نگاره ۲۱ فارسی (نوشتاری)پایه اول خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس بخش اول صفحه ۶ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/15 تدریس صفحه ۶ ریاضی بخش دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

***********1399/07/14************

 1399/07/14تدریس درس دوم علوم (مخلوط ها در زندگی)پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس ریاضی (عددنویسی) پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس درس سوم علوم (رنگین کمان)پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس ریاضی ماشین ورودی خروجی قسمت2پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش اول سوال۲صفحه۱۳ کتاب ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش دوم صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس بخش سوم صفحه ۱۳ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14 تدریس کار در کلاس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی پایه دوم خانم خسروخردی شعبه 8 جوانه ها

1399/04/14تدریس درس دوم هدیه های اسمان پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14تدریس صفحه ۶ ریاضی بخش اول پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/14  تدریس کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

*********1399/07/13 تاریخ*********

 1399/07/13 تدریس درس دوم علوم(سرگذشت دفتر من )قسمت1 پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس اول هدیه پایه سوم بگرد و پیدا کن سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس تدریس نگاره ۴ فارسی پایه اول خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

 1399/07/13 تدریس ازمایش علوم(میوه ها) پایه اول سرکار خانم اوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم مطالعات اجتماعی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم (خوراکی ها) علوم پایه سوم سرکار خانم گلمکانی  شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم(زنگ ورزش) فارسی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم هدیه های اسمان بخش اول پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس درس دوم هدیه های اسمان بخش دوم پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13 تدریس بخش اول درس سوم هدیه پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13  تدریس درس سوم بخش دوم هدیه های اسمان پایه سوم خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13تدریس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی بخش1پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/13تدریس ریاضی (الگوی مربعی)پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها 

***********1399/07/12تاریخ*********

1399/07/12تدریس فصل اول علوم (زنگ علوم)پایه ششم سرکار خانم بی نیاز شعبه 8جوانه ها

1399/07/12تدریس درس دوم علوم (بخش آخر) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس ریاضی(الگوهای مثلثی)پایه پنجم سرکار خانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12تدریس درس اول ریاضی (قسمت 2) پایه چهارم سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس درس دوم فارسی صفحه 22 پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس بیاموز و بگو صفحه 18پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس هم آغاز درس فارسی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/12 تدریس درس اول هدیه های آسمان پایه سوم (بگرد و پیدا کن)پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

**********تاریخ 1399/07/10********

1399/07/10 تدریس درس دوم علوم (بخش3)پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10 تدریس درس دوم علوم(بخش2) پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها 

1399/07/10تدریس نگاره 2 کتاب نگارش پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10بازی با ریاضی اعداد انگلیسی و فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس صفحه 8 کتاب فارسی پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس نگاره 1فارسی بخوانیم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/10تدریس نگاره 1فارسی بخوانیم بخش دوم پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها 

**********1399/07/09تاریخ ***********

1399/07/09 تدریس درس سوم مطالعات( همدلی با دیگران) پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس درس سوم مطالعات قسمت2 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس درس دوم علوم قسمت1 پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها 

 1399/07/09 تدریس درس ریاضی اعداد صحیح پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس درس کتاب خانه ی ما پسوند (هم)فارسی پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس فارسی صفحه 7 پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09 تدریس درس اول ریاضی پایه اول آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/09تدریس قرآن لوحه ی 1 پایه اول آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08 تدریس  تدریس فصل اول فارسی (نهادها) پایه دوم خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

***********تاریخ1399/07/08***********

1399/07/08تدریس صفحه 5 ریاضی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس اول فارسی پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها 

 1399/07/08 تدریس ریاضی مبحث شمارش قسمت آخر پایه سوم سرکارخانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس اول ریاضی مبحث بخش پذیری پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه8 جوانه ها

1399/07/08تدریس درس سوم مطالعات قسمت اول پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/08نمایش تغییرات فیزیکی و شیمیایی درس علوم پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

*********1399/07/07 تاریخ*********

 1399/07/07 تدریس درس اول ریاضی قسمت2 (اعداد زوج وفرد)پایه ششم سرکارخانم بی نیاز شعبه8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس صفحه 2  ریاضی پایه اول سرکار خانم آوازی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07 تدریس درس 1 هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07  تدریس درس 2 علوم پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

139/07/07 تدریس صفحه 10 نگارش پایه دوم سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس ریاضی مبحث شمارش بخش دوم پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم سرکارخانم فهیمی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/07تدریس درس اول ریاضی الگوها قسمت1 پایه چهارم سرکارخانم محقق شعبه 8 جوانه ها

**********1399/07/06 تاریخ********** *****

 1399/7/6  تدریس 4بخش درس دو علوم مخلوط و محلول پایه چهارم  سرکار خانم محقق شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس نگاره 1  فارسی پایه اول  جناب آقای عندلیب شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس درس اول ریاضی (عدد و شمارش) پایه دوم خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس کاردر کلاس ریاضی پایه دوم صفحه 2 سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس ریاضی فعالیت صفحه 3 پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06 تدریس ریاضی قسمت دوم صفحه 3 (جدول شگفت انگیز) خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06تدریس ریاضی شروع مبحث شمارش بخش اول پایه سوم سرکار خانم ترکمن زاده شعبه 8 جوانه ها

1399/07/06تدریس درس اول ریاضی قسمت1 (الگوها) پایه ششم سرکار خانم بی نیاز شعبه 8 جوانه ها

 

 

***********1399/07/05تاریخ ***********

تدریس صفحه 6 فارسی پایه دوم  نگاه کن و بگو سرکار خانم باقری شعبه 8 جوانه ها  

تدریس درس اول هدیه های آسمان پایه دوم سرکار خانم خسروجردی شعبه 8 جوانه ها

تدریس صفحه 12 قسمت خلاق باش ریاضی پایه سوم سرکار خانم گلمکانی شعبه 8 جوانه ها

***************************************

 

 

clockPNG
calender

29

قبل از ظهر

07:40

پنجشنبه -30 دی ماه