آموزش مجازی دبستان حضرت حمزه (ع)

آموزش مجازی دبستان حضرت حمزه (ع)

1398-12-13

آموزشگاه مجازی دبستان حضرت حمزه

=========تاریخ 24 فروردین 1399=======

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی تدریس ریاضی جمع های شانه ای پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی فایل صوتی تدریس ریاضی تم 19 قسمت اول پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی فایل صوتی تدریس ریاضی تم 19 قسمت دوم  پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی تدریس صوتی قرآن درس ششم قسمت اول پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی تدریس صوتی قرآن درس ششم قسمت دوم پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی املای صوتی فارسی درس ششم پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی تدریس صوتی فارسی نشانه (ذ) پایه اول

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میر مصعبی فایل صوتی روانخوانی درس سفر دلپذیرپایه اول 

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم میرمصعبی  فایل صوتی املا با موضوع نوروز پایه اول

============تاریخ 20 فروردین 1399=========

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه سرکار خانم حسینی تدریس علوم درس برگ وریشه پایه سوم

===========تاریخ 16 فروردین1399 ========

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم ابوطالبی تدریس علوم درس اهرم ها پایه پنجم

=============تاریخ 20 اسفند ماه 1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم میرمصعبی  فایل صوتی روخوانی فارسی درس قرآن پایه اول    

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم میرمصعبی  فایل صوتی روخوانی فارسی درس میهن ما پایه اول   

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم میر مصعبی تدریس صوتی ریاضی تم 18 پایه اول   

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم میرمصعبی فایل صوتی تدریس نشانه (ص) پایه اول

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه دبستان حضرت حمزه خانم میرمصعبی فایل صوتی روانخوانی فارسی درس صدای موج پایه اول

clockPNG
calender

59

قبل از ظهر

03:55

پنجشنبه -16 مرداد ماه