آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی

آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی

1398-12-13

آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی 

==============تاریخ 16 فروردین 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس مطالعات اجتماعی درس 16 پایه سوم

 

==============تاریخ 25 اسفند ماه 1398=======

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم استادفر تدریس ریاضی درس حجم و واحدهای اندازه گیری آن پایه ششم 

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی درس تفریق های فرآیندی پایه سوم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 101 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 102 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 104 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس ریاضی روش جمع فرآیندی پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی فصل ششم پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی صفحه 103 جمع و تفریق های فرآیندی پایه سوم

تاریخ 24 اسفند  ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل مسئله صفحه 98کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل مسئلهصفحه 99 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 100 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم استادفرد تدریس ریاضی درس محاسبه مساحت مکعب مستطیل قسمت اول پایه ششم

        تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم استادفرد تدریس ریاضی درس محاسبه مساحت مکعب مستطیل قسمت دوم پایه ششم

===========تاریخ 21 اسفندماه 1398=======

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت اول   

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس ریاضی جمع چهار رقمی ها با کمک جدول پایه سوم 

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس فارسی بیاموز وبگو صفحه 83 پایه دوم  

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سر کار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت آخر

================تاریخ 20 اسفند1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس ریاضی درس جمع انتقالی اعداد سه رقمی (تکنیکی ) پایه دوم  

 

===============13تاریخ 19 اسفند 98=============

تاریخ 19 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم رضایی تدریس ریاضی درس جمع فرآیندی اعداد سه رقمی پایه دوم

==============13تاریخ 17 اسفند 98===========

تاریخ 17 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی درس جمع و تفریق اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 17 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی درس ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم  

 

clockPNG
calender

58

بعد از ظهر

22:35

یکشنبه -17 فروردین ماه