آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی

آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی

1398-12-13

آموزش مجازی دبستان محمودی هاشمی 

====تاریخ 30 فروردین 1399=======

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم براتی مقدم تدریس ریاضی مبحث ذوزنقه پایه پنجم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس نشانه (ع) پایه اول

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم درس 13 (هرکدام جای خود2-خزندگان ) پایه سوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم درس 13 (هرکدام جای خود 2-پرندگان ) پایه سوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم درس 13 ( هرکدام جای خود2-پستانداران )پایه سوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم ها استاد فرد و مهدیان تدریس علوم مبحث سفر انرژی قسمت اول پایه ششم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم ها استاد فرد و مهدیان تدریس علوم مبحث سفر انرژی قسمت اول پایه ششم

======تاریخ 29 فروردین 1399=======

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم

======تاریخ 28 فروردین 1399========

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی تدریس ریاضی سرکار خانم استادفرد مبحث نسبت وتناسب پایه ششم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری  تدریس نشانه تشدید پایه اول 

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی کسر واحتمال پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی فعالیت صفحه 113پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجارفایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس پدری مهربان پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار فایل صوتی سخنی با پسرهای گلم پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجا فایل صوتی رتدریس قرآن دری نهم قسمت اول پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجارفایل صوتی تدریس فارسی صفحه 96 فارسی پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجارفایل صوتی تدریس فارسی صفحه 97 پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجارفایل صوتی تدریس ریاضی فعالیت صفحه 110 ریاضی پایه دوم

========تاریخ 27 فروردین 1399========

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم علیدادی تدریس نشانه (ث)پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس هدیه های آسمانی درس 17 پایه دوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس نشانه (ص) پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم استادفرد تدریس هدیه های آسمانی درس 11 پایه ششم

=========تاریخ 26 فروردین 1399========

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم استادفرد حل تمرین ریاضیات صفحه 104و 105 پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی مبحث حجم (قسمت اول ) پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمدی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی مبحث حجم (قسمت دوم ) پایه پنجم 

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضیات حل کار در کلاس صفحه 115 پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس ریاضی مقدمه کسر و احتمال پایه دوم 

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس ریاضی فصل 7 کسر واحتمال پایه دوم

========تاریخ 25 فروردین 1399=========

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس نشانه (ذ)پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دبستان محمدی هاشمی سرکار خانم استادفرد تدریس فارسی درس 14 پایه ششم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم فخرائی تدریس مطالعات اجتماعی درس 21 پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم بزاز زاده تدریس هدیه های آسمانی درس 9 پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس علوم درس 13 پایه سوم

========تاریخ 23 فروردین 1399========

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم فخرائی تدریس هدیه های آسمانی درس 19 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس مطالعات اجتماعی درس 17 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سر کار خانم استادفرد حل تمرین صفحه 101 ریاضی پایه ششم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سر کار خانم استادفرد حل تمرین صفحه 99 ریاضی پایه ششم

========تاریخ 21فروردین 1399========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم بزاز زاده تدریس علوم درس نیرو 1 صفحه 64 پایه سوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم هر کدام جای خود 1 (زندگی ماهی ها ) پایه سوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس علوم صفحه 79 پایه سوم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی آموزش محیط دایره پایه پنجم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم بررسی فعالیت صفحه 111کتاب ریاضی پایه پنجم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل کار در کلاس صفحه 112 کتاب ریاضی پایه پنجم

=======تاریخ 20فروردین 1399=========

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمیسرکار خانم چاویده تدریس علوم هر کدام جای خود 1 قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم فخرایی تدریس اجتماعی درس 22 صفحات 68 و69 پایه سوم

=========تاریخ 19 فروردین 1399======

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم علیدادی تدریس نشانه (ذ) پایه اول

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 1 پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 2پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 3پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 4پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 5پایه پنجم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم حل مسئله ریاضی صفحه 109 سوال 6پایه پنجم

===========تاریخ 18 فروردین 1399========

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم فصل 12 هر کدام جای خود 1 صفحه 89 تا 92 پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس علوم من رشد میکنم پایه دوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس درس دوازدهم علوم هر کدام جای خود 1 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم رضایی تدریس ریاضی حدس وآزمایش (تفریق) پایه دوم

تاریخ 18 فروردین 1399 دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی مساحت لوزی صفحه 106 و 107 پایه پنجم

تاریخ 18 فروردین 1399 دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه صفحه 108 پایه پنجم

============تاریخ 17 فروردین 1399=======

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس بیاموز وبگو صفحه 83 پایه دوم

==============تاریخ 16 فروردین 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس مطالعات اجتماعی درس 16 پایه سوم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==============تاریخ 25 اسفند ماه 1398=======

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم استادفر تدریس ریاضی درس حجم و واحدهای اندازه گیری آن پایه ششم 

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی درس تفریق های فرآیندی پایه سوم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 101 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 102 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 104 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس ریاضی روش جمع فرآیندی پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی فصل ششم پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم چاویده تدریس ریاضی صفحه 103 جمع و تفریق های فرآیندی پایه سوم

تاریخ 24 اسفند  ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل مسئله صفحه 98کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل مسئلهصفحه 99 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی درس ریاضی حل صفحه 100 کار گروهی معلمین پایه چهارم خانم ها احمدی، موسوی، ابراهیمی، استادفرد و آقای فراهی

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم استادفرد تدریس ریاضی درس محاسبه مساحت مکعب مستطیل قسمت اول پایه ششم

        تاریخ 24 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی خانم استادفرد تدریس ریاضی درس محاسبه مساحت مکعب مستطیل قسمت دوم پایه ششم

===========تاریخ 21 اسفندماه 1398=======

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت اول   

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس علوم  فصل 11 درس بکارید و ببینیدپایه سوم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم نجف زاده تدریس ریاضی جمع چهار رقمی ها با کمک جدول پایه سوم 

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس فارسی بیاموز وبگو صفحه 83 پایه دوم  

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت اول

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت دوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سر کار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت سوم

تاریخ 21 اسفند ماه شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم حجار تدریس ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی پایه دوم قسمت آخر

================تاریخ 20 اسفند1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه محمودی هاشمی سرکار خانم باقری تدریس ریاضی درس جمع انتقالی اعداد سه رقمی (تکنیکی ) پایه دوم  

 

===============13تاریخ 19 اسفند 98=============

تاریخ 19 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم رضایی تدریس ریاضی درس جمع فرآیندی اعداد سه رقمی پایه دوم

==============13تاریخ 17 اسفند 98===========

تاریخ 17 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی درس جمع و تفریق اعداد اعشاری پایه پنجم

تاریخ 17 اسفند 98 شعبه دبستان محمودی هاشمی سرکار خانم احمدی مقدم تدریس ریاضی درس ضرب اعداد اعشاری پایه پنجم  

 

clockPNG
calender

56

قبل از ظهر

04:23

پنجشنبه -16 مرداد ماه