آموزش مجازی دبستان شهید حسن رضایی

آموزش مجازی دبستان شهید حسن رضایی

1398-12-13

===========تاریخ 17 فروردین 1399=========

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) آشنایی با نشانه پایه اول قسمت اول

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن از روی درس  پایه اول قسمت دوم  

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص)  صدای موج پایه اول قسمت سوم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) پیدا کردن در جمله پایه اول قسمت چهارم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن جدول ترکیب پایه اول قسمت پنجم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن جدول الفبا پایه اول قسمت ششم

==============تاریخ 16 فروردین ماه 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس ریاضی مرور فصل ششم صفحه 103 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خویی تدریس فارسی صفحه 112 پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم خویی تدریس فارسی صفحه 113 پایه سوم

============================== تاریخ 25 اسفندماه 98 ========================

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی بخش اول فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی همراه با شعر بخش دوم فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی (روخوانی درس علی و معصومه) بخش سوم فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی رسم ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی محیط ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی مساحت ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس مجازی و حل تمرین فصل سوم ریاضی نسبت و تناسب ریاضی پایه پنجم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش اول -ریشه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش دوم -برگ) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش سوم -دانه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش چهارم -ساقه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش اول پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش دوم پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش سوم پایه ششم

======================= تاریخ 24 اسفند ماه 98 ========================

بیست وچهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی یادآوری مبحث ساده کردن کسر ریاضی پایه پنجم

بیست وچهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی یادآوری مبحث تفریق اعشار ریاضی پایه پنجم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت اول) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت دوم) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت سوم) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس مجازی تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی درس 12 هدیه های آسمانی(پدرمهربان) هدیه آسمانی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی دستور زبان فارسی- صفحه 89 کتاب فارسی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی علوم درس 10(درون آشیانه ها) علوم پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی انواع مثلث (صفحه 101 کتاب) ریاضی پایه سوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی (صفحه 106 کتاب) ریاضی پایه سوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی تفریق در جدول ارزش مکانی (صفحه 109 کتاب) ریاضی پایه سوم

======================= تاریخ 22 اسفند ماه 98 ========================

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت اول پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت دوم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت سوم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت چهارم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی آموزش مجازی یه نقاشی جادویی (زنگ تفریح شاد و لذت بخش) هنر و خلاقیت پایه سوم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش اول فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت  تشدید بخش دوم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش سوم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش چهارم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش پنجم(عروسک گردانی و توصیه در خصوص انجام دادن تکالیف با برنامه ریزی) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش ششم (خواندن کلمات) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش هفتم (خواندن درس بازار) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش هشتم (توصیه به اولیا جهت تقویت دقت دیداری و نصب کلمات تشدید داردر معرض دید) فارسی پایه اول

======================= تاریخ 21 اسفند ماه 98 ========================

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پورتدریس مجازی و حل تمرین و یادآوری عدد مرکب ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور حل تمرین و تدریس مجازی مبحث نسبت ها مثال 1 ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور حل تمرین و تدریس مجازی مبحث نسبت ها مثال 2 ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث تقارن ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث مقایسه اعداد اعشاری ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت اول پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت دوم پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت سوم پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت چهارم پایه ششم

======================= تاریخ 20 اسفند ماه 98 ========================

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث ضرب اعداد کسری ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث تبدیل اعداد اعشاری به کسر و بالعکس ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث تبدیل واحدها ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث مقایسه اعداد کسری مختلف ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث جمع اعداد اعشاری با مثال محیط شکل ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث ضرب اعداد کسری به سه روش ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث تساوری دو کسر ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی دستور زبان فارسی مبحث صفت( درس شجاعت) فارسی پایه پنجم

======================= تاریخ 19 اسفند ماه 98 ========================

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی روانخوانی حکایت عمر گرانمایه پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکارتدریس مجازی نشانه (ژ) بخش اول فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکارتدریس مجازی نشانه (ژ) ترکیب و روخوانی بخش دوم فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار فایل صوتی داستان ماژیک نق نقو در ادامه تدریس نشانه (ژ) فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین کتاب ریاضی صفحه 101 سوال 4 (مبحث مساحت دایره) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین سووال 12 ارزشیابی (مبحث سطح و حجم) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین کتاب ریاضی صفحه 101 سوال 3 (مبحث مساحت دایره) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین سوال 8 (مبحث سطح و حجم) ریاضی پایه ششم

======================= تاریخ 18 اسفند ماه 98 ========================

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس مجازی جمع و تفریق اعشاری روی محور( صفحات 108 و 109 کتاب) ریاضی پایه چهارم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس مجازی تفریق تکنیکی ریاضی پایه دوم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوالات 1 و 2) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 3) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوالات 4 و 5) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 6) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 7) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 8) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

======================= تاریخ 17 اسفند ماه 98 ========================

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (چ) درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (چ) بخش ترکیب و روخوانی درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش اول فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش دوم فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی انتخاب سفیران سلامت و شرح وظایف در قالب شعر و داستان(شوخی با کرونا جهت کاهش استرس در پسران گلم) درادامه تدریس خوا استثنا پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش سوم خواندن كلمات فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش چهارم خواندن درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع چندتایی ریاضی  پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع چندتایی با محور ریاضی  پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع و تفریق چندتایی با محور ریاضی  پایه اول

===============================تاریخ 15اسفند ماه 98===============

پانزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم قریشی حل تمرینات مجازی ریاضی مبحث اندازه گیری پایه ششم ابتدایی

پانزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم قریشی حل تمرینات مجازی ریاضی  فصل 5 مبحث اندازه گیری پایه ششم ابتدایی

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی تبدیل کسرها و اعداد مخلوط به اعداد اعشاری ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی گسترده نویسی عدد ریاضی پایه پنجم

===============================تاریخ 14 اسفند ماه 98===============

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (ه) فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (ه) بخش ترکیب و روخوانی درس فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم رحمانی مرور مباحث ریاضی پایه دوم ابتدایی

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 107 ریاضی پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی  بخش اول پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش دوم پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش سوم پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش چهارم پایه سوم

=================== تاریخ 13 اسفندماه 98=================

سیزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش اول فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش دوم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش سوم  فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش چهارم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش پنجم  فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش ششم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش هفتم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی جمع روی محور اعداد همراه با داستان انگیزشی ریاضی  پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد همراه با داستان انگیزشی ریاضی  پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش اول ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش دوم ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش سوم ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش چهارم ریاضی پایه اول

================= تاریخ 12 اسفند ماه 98 ==================

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس (صفحه 101 ریاضی) مبحث مثلث ها پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع فرآیندی به کمک جدول (صفحه 104 ریاضی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی با انتقال ( پیش زمینه جمع تکنیکی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی به کمک شکل (ص 106ریاضی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس تفریق فرآیندی به کمک جدول پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس مجازی درس 19 اجتماعی (مکان های مدرسه را بشناسیم) پایه سوم

==================تاریخ 11 اسفند ماه 98 =========

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خویی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی پایه سوم 

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید رضایی سرکار خانم ضیائی تکالیف مهارت محور پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی خواندن جدول ترکیب پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی خواندن درس صفحه 71 کتاب فارسی پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی یادآوری مبحث زاویه و نیساز ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث زاویه جهت تثبیت بهتر آموزش مجازی ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی جمع فرآیندی ریاضی پایه سوم

=================تاریخ 10 اسفند ماه 98=========

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مقدمه محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم ضیائی پیش زمینه ای برای محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی جمع بر روی محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش نشانه (چ) فارسی پایه اول

clockPNG
calender

43

بعد از ظهر

22:49

یکشنبه -17 فروردین ماه