آموزش مجازی دبستان شهید حسن رضایی

آموزش مجازی دبستان شهید حسن رضایی

1398-12-13

=============تاریخ 30 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدريس صوتی درس 16 (آداب مطالعه) فارسی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدريس صوتی واژه آموزی درس 16 (آداب مطالعه) فارسی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدريس کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 1 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 2 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 3 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 4 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 5 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

تاریخ 30 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین مثال 6 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم

=============تاریخ 29 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدريس صوتی درس 17 هدیه های آسمانی پایه پنجم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدريس صوتی درس۲۲(مبارزه مردم ایران با استعمار) مطالعات پایه ششم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین صفحه 114 سوال 1 ریاضی پایه ششم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین صفحه 114 سوال 2 ریاضی پایه ششم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین صفحه 114 سوال 3 ریاضی پایه ششم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین صفحه 114 سوال 5 ریاضی پایه ششم

تاریخ 29 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی حل تمرین صفحه 114 سوال 6 ریاضی پایه ششم

=============تاریخ 28 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی تدريس مبحث احتمال ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی تدريس مبحث احتمال برابر ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی حل تمرین صفحه 135 سوال 1 ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس سالم بمانيم بخش اول قسمت 1 علوم پایه ششم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس سالم بمانيم بخش اول قسمت 2 علوم پایه ششم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس سالم بمانيم بخش اول قسمت 3 علوم پایه ششم

تاریخ 28 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس سالم بمانيم بخش اول قسمت 4 علوم پایه ششم

=============تاریخ 27 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدريس درس 19(خدا جونم از تو ممنونم) هديه پایه چهارم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني حل تمرين صفحه 136 رياضي پایه چهارم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسي حل تمرين صفحه 123 سوال 3 رياضي پایه پنجم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسي حل تمرين صفحه 123 سوال 4 رياضي پایه پنجم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسي حل تمرين صفحه 123 سوال 5و6 رياضي پایه پنجم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسي حل تمرين صفحات 122 و 123 رياضي پایه پنجم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مبحث درصد قسمت اول رياضي پایه ششم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مبحث درصد قسمت دوم رياضي پایه ششم

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مبحث درصد قسمت سوم رياضي پایه ششم

=============تاریخ 24 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدريس درس 17 (مدرسه هوشمند)  فارسي پایه چهارم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدريس درس 17 (حكايت خرچنگ و ماهي خوار)  فارسي پایه چهارم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدريس درس 17 (درك مطلب و واژه آموزي)  فارسي پایه چهارم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي حل تمرين صفحه 119 و 120 ریاضی پایه پنجم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي حل تمرين صفحه 121 ریاضی پایه پنجم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس معني و نكات دستوري آداب مطالعه (بخش 1-2) فارسي پایه ششم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس معني و نكات دستوري آداب مطالعه (بخش 2-2) فارسي پایه ششم

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدريس معني و نكات دستوري آداب مطالعه (بخش 3-2) فارسي پایه ششم

=============تاریخ 23 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 23اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس فصل هشتم مبحث ضرب اعدادصفحه ی ۱۴۱ریاضی پایه سوم

تاریخ 23اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس مرور فصل هفتم صفحه ی ۱۳۰ و ۱۳۱ ریاضی پایه سوم

تاریخ 23اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس درس دوازدهم ( هر کدام جای خود )علوم پایه سوم

تاریخ 23اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس درس یازدهم ( بکارید و ببینید ) علوم پایه سوم

تاریخ 23اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس درس بیستم هدیه های آسمان پایه سوم

=============تاریخ 22 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس فصل هشتم ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی (حل مسله) صفحه 134 ریاضی پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس چهاردهم(از گذشته تا آینده) علوم پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس هفدهم (چشمان آسمان,درک مطلب) فارسی پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس هفدهم (واژه آموزی و بیاموز و بگو) فارسی پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس تقسیم با باقی مانده صفحات 145 - 146(پارت چهارم) فصل هشتم ریاضی پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس محاسبه ضرب صفحه142(پارت سوم) فصل هشتم ریاضی پایه سوم

تاریخ 22اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس  ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی(پارت دوم) فصل هشتم ریاضی پایه سوم

=============تاریخ 21 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس صوتي درس 13( زيستگاه) علوم پایه چهارم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس صوتي درس 21( تقويم) مطالعات اجتماعي پایه چهارم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي تدریس و حل تمرين فعاليت صفحه 118 رياضي پایه پنجم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي تدریس و حل تمرين فعاليت صفحه 119 رياضي پایه پنجم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژيان تدریس كاربرد درصد در آمار و احتمال رياضي پایه ششم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژيان تدریس كاربرد درصد در محاسبات مالي رياضي پایه ششم

=============تاریخ 20 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمتي تدریس درس 16( اسب طلايي) هديه پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدریس درس 19 مطالعات بخش اول پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم طهراني تدریس درس 19 مطالعات بخش دوم پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفيظي تدریس و حل تمرين كاردركلاس صفحه 116 رياضي پایه پنجم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي تدریس و حل تمرين (فعاليت صفحه 116 سوالات 4-5-6) رياضي پایه پنجم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حميدي تدریس مبحث گنجايش رياضي پایه پنجم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس صوتي درس 16 فارسي بخش اول پایه ششم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس صوتي درس 16 فارسي بخش دوم پایه ششم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس صوتي درس 16 فارسي بخش سوم پایه ششم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس صوتي درس 16 فارسي بخش چهارم پایه ششم

=============تاریخ 18 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس صوتي درس 17 ( خانم بهاري آقاي بهاري) هديه پایه چهارم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس صوتي و حل تمرين صفحه 142-13 رياضي پایه چهارم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 1 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 2 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 3 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 4 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 5 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 6 رياضي پایه ششم

تاریخ 18 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس فصل 6 تناسب و درصد بخش 7 رياضي پایه ششم

=============تاریخ 17 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس پیام قرآنی سوره قصص درس قرآن پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس حل مسئله ریاضی پایه دوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس آموزش ساعت قسمت دوم ریاضی پایه اول

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس آموزش ساعت ریاضی پایه اول

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ض-قسمت سوم فارسی پایه اول

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ض-معرفی نشانه های هم صدا فارسی پایه اول

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس درس دهم قرآن پایه دوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس فصل14 علوم پایه دوم

=============تاریخ 16 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس معرفی مفعول فارسی پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس معرفی متمم فارسی پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس نمودار خط شکسته ریاضی پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس میوه هنر بخش سوم فارسی پایه ششم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس میوه هنر بخش چهارم دانش زبانی فارسی پایه ششم

=============تاریخ 15 ردیبهشت 1399==========

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس علوم آشنایی با پرندگان پایه سوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس استوانه -ریاضی پایه سوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس علوم آشنایی با خزندگان  پایه سوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس اعداد زوج وفرد ریاضی پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس شگفتی های برگ علوم پایه ششم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس میوه هنر بخش اول فارسی پایه ششم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس میوه هنر بخش دوم فارسی پایه ششم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه ترکیب نشانه ظ درس فارسی پایه اول

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه داستان نشانه ظ درس فارسی پایه اول

=============تاریخ 13 ردیبهشت 1399==========

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خامسي تدریس صوتي درس 10 (خاك با ارزش) بخش اول علوم پایه پنجم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خامسي تدریس صوتي درس 10 (خاك با ارزش) بخش دوم علوم پایه پنجم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خامسي تدریس صوتي درس 10 (خاك با ارزش) بخش سوم علوم پایه پنجم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خامسي تدریس صوتي درس 10 (خاك با ارزش) بخش چهارم علوم پایه پنجم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خامسي تدریس صوتي درس 10 (خاك با ارزش) بخش پنجم علوم پایه پنجم

=============تاریخ 10 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکارقریشی تدریس و حل تمرین صفحه 107 سوال 6 ریاضی پایه ششم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکارقریشی تدریس و حل تمرین صفحه 107 سوال 1-7 ریاضی پایه ششم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکارقریشی تدریس و حل تمرین صفحه 107 سوال 2-7 ریاضی پایه ششم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکارقریشی تدریس و حل تمرین صفحه 107 سوال 3-7 ریاضی پایه ششم

=============تاریخ 9 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی درس هدیه های آسمانی در کنار سفره درس20 هدیه پایه دوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پورتدریس صوتی درس مثل دانشمندان درس17فارسی پایه دوم بخش دوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پورتدریس صوتی درس مثل دانشمندان درس17فارسی پایه دوم بخش اول

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس صوتی درس هدیه های آسمانی فعالیت های درس18 هدیه پایه دوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس صوتی درس هدیه های آسمانی درس18 هدیه پایه دوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس صوتی درس ریاضی صفحه129 ریاضی پایه دوم

=============تاریخ 8 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش ششم فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش پنجم فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش چهارم فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش سوم فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش دوم فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیایی تدریس نشانه ث  بخش اول فارسی پایه اول

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس و حل تمرين صفحه 107 سوال 3 بخش اول رياضي پایه ششم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قريشي تدریس و حل تمرين صفحه 107 سوال 3 بخش دوم رياضي پایه ششم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس و حل تمرين صفحه 107 سوال 4 رياضي پایه ششم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسين پور تدریس و حل تمرين صفحه 107 سوال 5 رياضي پایه ششم

=============تاریخ 7 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس و حل تمرين صفحه 131 رياضي پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس محيط و مساحت بخش اول رياضي پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندرباي تدریس محيط و مساحت بخش دوم رياضي پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس خاک با ارزش قسمت 1 علوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس خاک با ارزش قسمت 2 علوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس خاک با ارزش قسمت 3 علوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس خاک با ارزش قسمت 4 علوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس خاک با ارزش قسمت 5 علوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مبحث تناسب قسمت 1 ریاضی پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مبحث تناسب قسمت 2 ریاضی پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مبحث تناسب قسمت 3 ریاضی پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مبحث تناسب قسمت 4 ریاضی پایه ششم

=============تاریخ 6 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عرفانیان تدریس تفریق اعشاری روی محور اعداد ریاضی پایه چهارم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش دوم قسمت 1 علوم پایه ششم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش دوم قسمت 2 علوم پایه ششم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش دوم قسمت 3 علوم پایه ششم

=============تاریخ 4 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی درس 15 عمو نوروز فارسی پایه دوم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی درس 16 طبیعت زیبا هدیه های آسمانی پایه دوم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای املا صوتی فارسی پایه چهارم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمتی تدریس درس 12 گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش اول قسمت 1 علوم پایه ششم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش اول قسمت 2 علوم پایه ششم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس درس 12علوم بخش اول قسمت 3 علوم پایه ششم

=============تاریخ 3 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس 15 بهمن همیشه بهار قسمت اول هدیه های آسمانی پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس 15 بهمن همیشه بهار قسمت دوم هدیه های آسمانی پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس 17 کار و تلاش قسمت اول فارسی پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس 17 کار و تلاش قسمت دوم فارسی پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس 17 کار و تلاش قسمت سوم فارسی پایه پنجم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس معنی و نکات دستوری میوه ی هنر قسمت اول فارسی پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس معنی و نکات دستوری میوه ی هنر قسمت دوم فارسی پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس معنی و نکات دستوری میوه ی هنر قسمت سوم فارسی پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس معنی و نکات دستوری میوه ی هنر قسمت چهارم فارسی پایه ششم

=============تاریخ 2 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مفهوم کسر قسمت اول ریاضی پایه دوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مفهوم کسر قسمت دوم ریاضی پایه دوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مفهوم کسر قسمت سوم ریاضی پایه دوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مفهوم کسر قسمت چهارم ریاضی پایه دوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مفهوم کسر قسمت پنجم ریاضی پایه دوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس پیام قرآنی سوره قصص آیه 77 قرآن پایه سوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس 19 (گندم از گندم بروید)هدیه آسمانی پایه سوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس درس 22 (پست) مطالعات اجتماعی پایه سوم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ریاضی پایه چهارم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس درس (خیلی کوچک خیلی بزرگ) قسمت اول علوم پایه ششم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس درس (خیلی کوچک خیلی بزرگ) قسمت دوم علوم پایه ششم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس درس (خیلی کوچک خیلی بزرگ) قسمت سوم علوم پایه ششم

تاریخ 2 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس درس (خیلی کوچک خیلی بزرگ) قسمت چهارم علوم پایه ششم

=============تاریخ 1 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس مروری بر انواع روش های جمع ریاضی پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس جمع انتقالی ریاضی پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس تفریق انتقالی ریاضی پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس درس 8 قرآن پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی بخوان و بیندیش عمونوروز فارسی پایه دوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس و حل تمرین صفحه 128 کتاب سوال 1 ریاضی پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس و حل تمرین صفحه 128 کتاب سوال 2 ریاضی پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس و حل تمرین صفحه 129 کتاب (آمار و احتمال)ریاضی پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس و حل تمرین صفحه 131 کتاب (آمار و احتمال)ریاضی پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدریس صوتی علوم (مبحث سطح شیب دار) صفحات 68 تا 71 پایه پنجم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدریس صوتی علوم (درس 9 - مبحث گوه) صفحات 71 تا 73 پایه پنجم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدریس صوتی علوم (درس 9 - مبحث پیچ مهره و چرخ و محور) صفحات 73 تا 76 پایه پنجم

=============تاریخ 28 فروردین 1399==========

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس علامت تشدید فارسی پایه اول

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس درس 12 علوم پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس تقریب اعداد سه رقمی ریاضی پایه دوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس درس 18 هدیه آسمانی (آیینه سخنگو) پایه سوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس و حل تمرین صفحه 127 ریاضی پایه سوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس صوتی درس 14 هدیه های آسمانی  پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس و حل فعالیت های درس 14 هدیه های آسمانی  پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس محیط دایره قسمت اول ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس محیط دایره قسمت دوم ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس محیط دایره قسمت سوم ریاضی پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس درس حکایت عمرگرانمایه قسمت اول فارسی پایه ششم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس حکایت عمرگرانمایه قسمت دوم فارسی پایه ششم

=============تاریخ 27فروردین 1399==========

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش اول داستان فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش دوم تفاوت ط و ت فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش سوم جایگاه ط در کلمات فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش چهارم رسم الخط ط فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش پنجم ترکیب و کلمه سازی فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ط) بخش ششم روخوانی درس خاطرات انقلاب فارسی پایه اول

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس درس 17 هدیه آسمانی پایه دوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد فایل صوتی فکر میکنم- دوست دارم درس 17 هدیه آسمانی پایه دوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس درس 21 مطالعات اجتماعی پایه سوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس و حل تمرین صفحه 126 کتاب ریاضی پایه سوم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس ضرب دو عدد اعشاری ریاضی پایه پنجم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس صوتی درس (وقتی بوعلی کودک بود) فارسی پایه پنجم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس صفحه 102 کتاب (مبحث خط و زاویه) ریاضی پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس و حل تمرین صفحه 103 کتاب ریاضی(خط و زاویه) پایه ششم

=============تاریخ 26 فروردین 1399==========

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش اول همراه با آواورزی فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش دوم روخوانی درس سفر دلپذیر فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش سوم  خواندن کارت واژه ها فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش چهارم خواندن پیام قرآنی و شنیدن صدای اذان فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش پنجم داستان دزد دریایی یک چشم فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش ششم نکته آموزشی فعل گذاشتن فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ذ) بخش هفتم نقاشی جادویی ذال فارسی پایه اول

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی فارسی درس 16 (پرواز قطره- بخش سوم) پایه دوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس درس 12 علوم پایه دوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس تفریق انتقالی ریاضی پایه دوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس قواعد نگارشی درس 16 فارسی پایه سوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس آمار و احتمال و جدول داده ها ریاضی پایه سوم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس درس 11 (بی مهره ها) علوم پایه چهارم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس درس 11 (بندپایان) علوم پایه چهارم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی تدریس صوتی درس 8( کارها آسان می شود - بخش اول)علوم پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی تدریس صوتی درس 8( کارها آسان می شود - بخش دوم)علوم پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حفیظی تدریس درس 8( کارها آسان می شود - کلیپ آشنایی با اهرم های پر کاربرد)علوم پایه پنجم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مساحت دایره (صفحه 98کتاب) قسمت1 ریاضی پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مساحت دایره (صفحه 98کتاب) قسمت2 ریاضی پایه ششم

=============تاریخ 25 فروردین 1399==========

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس ریاضی صفحه 121 پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس ریاضی صفحه 122 (بخش اول)پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس ریاضی صفحه 122 (بخش دوم)پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس نشانه خوا استثنا فارسی پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس نشانه خوا استثنا- روخوانی درس کتابخوانی فارسی پایه اول

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی فارسی درس 16 (پرواز قطره- بخش اول) پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم مهدی پور تدریس صوتی فارسی درس 16 (پرواز قطره- بخش دوم) پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس ریاضی مبحث احتمال پایه دوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدریس صوتی درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی تدریس صوتی درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی درباره قیصر امین پور(درس راز زندگی) پایه ششم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی شخصیت بخشی و مناظره (بخش اول) درس راز زندگی پایه ششم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی شخصیت بخشی و مناظره (بخش دوم) درس راز زندگی پایه ششم

=============تاریخ 24 فروردین 1399==========

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس فارسی درس 16 (اگر جنگل نباشد) پایه سوم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس فارسی درس 16 (اگر جنگل نباشد) صفحات 116 و 117 واژه آموزی- بیاموز و بگو پایه سوم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس مطالعات اجتماعی درس 21 پایه سوم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس هدیه های آسمانی درس 18 (آیینه سخنگو) پایه سوم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی معنی و نکات دستوری (بخش اول) درس راز زندگی پایه ششم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی معنی و نکات دستوری (بخش دوم) درس راز زندگی پایه ششم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی معنی و نکات دستوری (بخش سوم) درس راز زندگی پایه ششم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی معنی و نکات دستوری (بخش چهارم) درس راز زندگی پایه ششم

=============تاریخ 23 فروردین 1399==========

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس ریاضی بخش آمارو احتمال صفحه 118 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس علوم درس 12 هر کدام جای خود (1) پایه سوم قسمت اول

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس علوم درس 12 هر کدام جای خود (1) ماهی ها  پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس علوم درس 12 هر کدام جای خود (1) ماهی ها  پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس فارسی روخوانی درس راز زندگی پایه ششم

تاریخ 23 فروردین 1399 عبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس هدیه های آسمانی درس 17 پایه سوم

=============تاریخ 21 فروردین 1399==========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس قرآن علامت ساکن پایه اول

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس قرآن لوحه خوانی 13 و14 علامت ساکن پایه اول

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس فارسی درس 15 دریا پایه سوم

===============تاریخ 20 فروردین 1399============

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سر کار خانم یزدان پناه حل مسئله در ریاضیات پایه اول

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ژیان پور تدریس مطالعات اجتماعی درس 19 پایه ششم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس علوم درس شگفتی های برگ (بخش اول)  پایه ششم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس علوم درس شگفتی های برگ (بخش دوم)  پایه ششم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس علوم درس شگفتی های برگ (بخش سوم)  پایه ششم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس علوم درس هرکدام جای خود (دوزیستان ) پایه سوم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس بکارید و ببنید قسمت چهارم،ساقه ها پایه سوم

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس ریاضی مبحث آمار (صفحه 120) پایه سوم

 

=============تاریخ 19 فروردین 1399============

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس هر کدام جای خود (بخش زندگی خزندگان) پایه سوم 

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس هر کدام جای خود (بخش زندگی دوزیستان) پایه سوم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس هر کدام جای خود (بخش زندگی ماهی ها) پایه سوم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی حل مسئله ریاضیات صفحه 116 سوال 3 پایه سوم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی  حل مسئله ریاضیات صفحه 117 سوال 2

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس نشانه (ح) درس حلزون پایه اول

تاریخ 19 فروردین 1399شعبه شهید رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس شعر نشانه (ح) درس حلزون پایه اول

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس فارسی روان خوانی درس حلزون پایه اول

=============تاریخ 18 فروردین 1399============

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خویی تدریس اجتماعی درس 20 آموزش نشانی خانه پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس ریاضی فصل هفتم مبحث کسرها پایه دوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس ریاضی فصل 7 صفحه 116 حل مسئله سوال 1 پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم خوبی تدریس علوم درس 12 هرکدام جای خود 1 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس ریاضی حل مسئله صفحه 116 سوال 2 پایه سوم

===========تاریخ 17 فروردین 1399=========

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس هر کدام جای خود (بخش زندگی پرندگان) پایه سوم 

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس علوم درس هر کدام جای خود (بخش زندگی پستانداران) پایه سوم 

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) آشنایی با نشانه پایه اول قسمت اول

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن از روی درس  پایه اول قسمت دوم  

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص)  صدای موج پایه اول قسمت سوم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) پیدا کردن در جمله پایه اول قسمت چهارم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن جدول ترکیب پایه اول قسمت پنجم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس نشانه (ص) خواندن جدول الفبا پایه اول قسمت ششم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عباسی تدریس علوم درس 12 پایه دوم

==============تاریخ 16 فروردین ماه 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اسداللهی تدریس ریاضی مرور فصل ششم صفحه 103 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس فارسی صفحه 112 پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه شهید رضایی سرکار خانم خوبی تدریس فارسی صفحه 113 پایه سوم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

============================== تاریخ 25 اسفندماه 98 ========================

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی بخش اول فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی همراه با شعر بخش دوم فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم یزدان پناه تدریس مجازی نشانه (ع) چهارشکلی (روخوانی درس علی و معصومه) بخش سوم فارسی پایه اول

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی رسم ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی محیط ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی مساحت ربع دایره ریاضی پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی تدریس مجازی و حل تمرین فصل سوم ریاضی نسبت و تناسب ریاضی پایه پنجم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش اول -ریشه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش دوم -برگ) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش سوم -دانه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی فصل 11 علوم بکارید و ببینید(بخش چهارم -ساقه ها) علوم پایه سوم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش اول پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش دوم پایه ششم

بیست و پنجم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی و حل تمرین صفحه 99 ریاضی بخش سوم پایه ششم

======================= تاریخ 24 اسفند ماه 98 ========================

بیست وچهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی یادآوری مبحث ساده کردن کسر ریاضی پایه پنجم

بیست وچهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی یادآوری مبحث تفریق اعشار ریاضی پایه پنجم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت اول) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت دوم) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی معنی و نکات دستوری حکایت عمر گرانمایه (قسمت سوم) فارسی پایه ششم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس مجازی تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی درس 12 هدیه های آسمانی(پدرمهربان) هدیه آسمانی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی دستور زبان فارسی- صفحه 89 کتاب فارسی پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم رحمانی تدریس مجازی علوم درس 10(درون آشیانه ها) علوم پایه دوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی انواع مثلث (صفحه 101 کتاب) ریاضی پایه سوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی (صفحه 106 کتاب) ریاضی پایه سوم

بیست و چهارم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی تفریق در جدول ارزش مکانی (صفحه 109 کتاب) ریاضی پایه سوم

======================= تاریخ 22 اسفند ماه 98 ========================

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت اول پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت دوم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت سوم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 9 علوم ( سفر انرژِی) قسمت چهارم پایه ششم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی آموزش مجازی یه نقاشی جادویی (زنگ تفریح شاد و لذت بخش) هنر و خلاقیت پایه سوم

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش اول فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت  تشدید بخش دوم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش سوم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش چهارم فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش پنجم(عروسک گردانی و توصیه در خصوص انجام دادن تکالیف با برنامه ریزی) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش ششم (خواندن کلمات) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش هفتم (خواندن درس بازار) فارسی پایه اول

بیست و دوم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی علامت تشدید بخش هشتم (توصیه به اولیا جهت تقویت دقت دیداری و نصب کلمات تشدید داردر معرض دید) فارسی پایه اول

======================= تاریخ 21 اسفند ماه 98 ========================

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پورتدریس مجازی و حل تمرین و یادآوری عدد مرکب ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور حل تمرین و تدریس مجازی مبحث نسبت ها مثال 1 ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور حل تمرین و تدریس مجازی مبحث نسبت ها مثال 2 ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث تقارن ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث مقایسه اعداد اعشاری ریاضی پایه پنجم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت اول پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت دوم پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت سوم پایه ششم

بیست و یکم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی درس 18 مطالعات( دریا, نعمت خداوندی) قسمت چهارم پایه ششم

======================= تاریخ 20 اسفند ماه 98 ========================

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث ضرب اعداد کسری ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث تبدیل اعداد اعشاری به کسر و بالعکس ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث تبدیل واحدها ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی)  حل تمرین و یادآوری مبحث مقایسه اعداد کسری مختلف ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث جمع اعداد اعشاری با مثال محیط شکل ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث ضرب اعداد کسری به سه روش ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه  شهید حسن رضایی (کار مشترک  خانم حفیظی و خانم حمیدی) حل تمرین و یادآوری مبحث تساوری دو کسر ریاضی پایه پنجم

بیستم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شربیان پور تدریس مجازی دستور زبان فارسی مبحث صفت( درس شجاعت) فارسی پایه پنجم

======================= تاریخ 19 اسفند ماه 98 ========================

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم قریشی تدریس مجازی روانخوانی حکایت عمر گرانمایه پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکارتدریس مجازی نشانه (ژ) بخش اول فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکارتدریس مجازی نشانه (ژ) ترکیب و روخوانی بخش دوم فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار فایل صوتی داستان ماژیک نق نقو در ادامه تدریس نشانه (ژ) فارسی پایه اول

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین کتاب ریاضی صفحه 101 سوال 4 (مبحث مساحت دایره) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین سووال 12 ارزشیابی (مبحث سطح و حجم) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین کتاب ریاضی صفحه 101 سوال 3 (مبحث مساحت دایره) ریاضی پایه ششم

نوزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حسین پور تدریس مجازی و حل تمرین سوال 8 (مبحث سطح و حجم) ریاضی پایه ششم

======================= تاریخ 18 اسفند ماه 98 ========================

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم اندربای تدریس مجازی جمع و تفریق اعشاری روی محور( صفحات 108 و 109 کتاب) ریاضی پایه چهارم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم احمدنژاد تدریس مجازی تفریق تکنیکی ریاضی پایه دوم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوالات 1 و 2) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 3) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوالات 4 و 5) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 6) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 7) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم حمیدی حل تمرین و تدریس مجازی سوالات کاربرگ ریاضی هفته اول تعطیلات (سوال 8) پایه پنجم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

هجدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم عاشوری تدریس مجازی جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

======================= تاریخ 17 اسفند ماه 98 ========================

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (چ) درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (چ) بخش ترکیب و روخوانی درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش اول فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش دوم فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی انتخاب سفیران سلامت و شرح وظایف در قالب شعر و داستان(شوخی با کرونا جهت کاهش استرس در پسران گلم) درادامه تدریس خوا استثنا پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش سوم خواندن كلمات فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (خوا استثنا) بخش چهارم خواندن درس فارسی پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع چندتایی ریاضی  پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع چندتایی با محور ریاضی  پایه اول

هفدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش جمع و تفریق چندتایی با محور ریاضی  پایه اول

===============================تاریخ 15اسفند ماه 98===============

پانزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم قریشی حل تمرینات مجازی ریاضی مبحث اندازه گیری پایه ششم ابتدایی

پانزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم قریشی حل تمرینات مجازی ریاضی  فصل 5 مبحث اندازه گیری پایه ششم ابتدایی

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی تبدیل کسرها و اعداد مخلوط به اعداد اعشاری ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی گسترده نویسی عدد ریاضی پایه پنجم

===============================تاریخ 14 اسفند ماه 98===============

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (ه) فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم پرهیزکار تدریس مجازی نشانه (ه) بخش ترکیب و روخوانی درس فارسی پایه اول

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم رحمانی مرور مباحث ریاضی پایه دوم ابتدایی

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 107 ریاضی پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی  بخش اول پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش دوم پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش سوم پایه سوم

چهاردهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی حل تمرینات صفحه 110 ریاضی بخش چهارم پایه سوم

=================== تاریخ 13 اسفندماه 98=================

سیزدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش اول فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش دوم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش سوم  فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش چهارم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش پنجم  فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش ششم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی نشانه (ژ) بخش هفتم فارسی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی جمع روی محور اعداد همراه با داستان انگیزشی ریاضی  پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد همراه با داستان انگیزشی ریاضی  پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش اول ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش دوم ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش سوم ریاضی پایه اول

سیزدهم اسفندماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مجازی تفریق روی محور اعداد بخش چهارم ریاضی پایه اول

================= تاریخ 12 اسفند ماه 98 ==================

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس (صفحه 101 ریاضی) مبحث مثلث ها پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع فرآیندی به کمک جدول (صفحه 104 ریاضی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی با انتقال ( پیش زمینه جمع تکنیکی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی به کمک شکل (ص 106ریاضی) پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس تفریق فرآیندی به کمک جدول پایه سوم

دوازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خوبی تدریس مجازی درس 19 اجتماعی (مکان های مدرسه را بشناسیم) پایه سوم

==================تاریخ 11 اسفند ماه 98 =========

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خویی تدریس جمع در جدول ارزش مکانی پایه سوم 

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید رضایی سرکار خانم ضیائی تکالیف مهارت محور پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی خواندن جدول ترکیب پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی خواندن درس صفحه 71 کتاب فارسی پایه اول

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی یادآوری مبحث زاویه و نیساز ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم خامسی حل تمرین و تدریس مجازی مبحث زاویه جهت تثبیت بهتر آموزش مجازی ریاضی پایه پنجم

یازدهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم شبان تدریس مجازی جمع فرآیندی ریاضی پایه سوم

=================تاریخ 10 اسفند ماه 98=========

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی تدریس مقدمه محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکارخانم ضیائی پیش زمینه ای برای محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی جمع بر روی محور اعداد درس ریاضی پایه اول

دهم اسفند ماه شعبه شهید حسن رضایی سرکار خانم ضیائی آموزش نشانه (چ) فارسی پایه اول

clockPNG
calender

45

قبل از ظهر

04:34

پنجشنبه -16 مرداد ماه