مسابقه با حروف

1399-01-05

نام کشور هارو پیدا کن
۱ - س ر ن ه ف ا
۲ - ز ل ب ر ی
۳ - و ی ه س ر
۴ - ا ن د ی ل ت
۵ - س ا ا ا ی ن پ
۶ - ج ر ن ی ه ی
۷ - ک ژ ل ی ب
۸ - ر ا ق ت پ ل
۹ - ه ت س ا ل ن
۱۰ - م ر د ا ا ک ن
۱۱ - ک ه ن گ ن گ
۱۲ - و ن ا ی ر م
۱۳ - ز ر ا ج ل ی ا
۱۴ - ب ل ک ا م ی
۱۵ - ت م ن ا ر ن س ا
۱۶ - د ا ت ن ل ک ا س
۱۷ - ی ا و س ک ر
۱۸ - ل م ی ا ز
۱۹ - ه ش ک ی ل ا ر م
۲۰ - گ و س ر پ ن ا
۲۱ - ا ا ا ر ت ی س ل
۲۲ - ی ل ا م د و
۲۳ - س ل ی ک ا و ا
۲۴ - ی و ی و ب ل
۲۵ - ک ک ا ی ا س ت ا ر
۲۶ - و ی ک د ا ی ن م
۲۷ - ف ک و و س ا ی ب ر ن ا
۲۸ - س ر و ا ل ا ل ا و د
۲۹ - ر ا س ن و ن ا م ی
۳۰ - خ ن ن ت ت ی ی ل ا ش ا

قاسمی معاون پرورشی جوانه ها2

clockPNG
calender

56

بعد از ظهر

23:27

یکشنبه -17 فروردین ماه