مسابقه عیدانه

1399-01-05

سلام بچه های گلم
دومین مسابقه ی عیدانه ویژه شما..
مهلت ارسال جواب ۳روز دیگه یعنی ۵شنبه هست وحتما مدت زمان حل جدول روهم برام بفرستین...

ه    و    ب    ت    ب    ر
ب   ه     ک    د     گ    ه
س  ب    ی     ا     ک    ر
ش   ر    ه       ن    ع    د
ا     ع    ی      ت    ی    م
م    د     ت     د      ر     ل

جدول شماره۱

ک    د    ک   س   ا   ه   ی   ش   آ   ک
ب   م    ه     ا     ی   د   ی    ن   ع  ک
م     ا    د     ی    م   ی   گ   ی   گ   و
ک   ر    ی    ن     ش   د   د    ر    د    و
ی   ر     ک    ک   پ   س   ن   م    ی   د

جدول شماره ۲


درجدول شماره۱ابتداحرف اول را بنویسید وبعد،ازحرف دوم ۵تا۵تا بصورت افقی بشمرید وبه هر حرف که رسیدی آنرا یادداشت کن..اینقدر اینکاررا ادامه تا حروف تمام شود وحدیث نورانی پیامبر اکرم(ص) معلوم شود.....
ودرجدول دوم ۳تا۳تا بهمین صورت بالا  عمل کن تا به جواب برسین...

clockPNG
calender

27

بعد از ظهر

23:24

یکشنبه -17 فروردین ماه