آموزش از راه دور

1399-01-07

آموزش از راه دور کالج زبان آموزی جوانه ها

========26 فروردین 1399============

تاریخ 26 فروردین1399 شعبه ششم  سرکار خانم رنجبر تدریس زبان انگلیسی درس 12 پایه پنجم

 

=======8 فروردین 1399==========

سرکار خانم رنجبر تدریس زبان انگلیسی درس 7 صفحه 60 پایه پنجم   

سرکار خانم رنجبر تدریس زبان انگلیسی جمله سازی با کلمات درس 8

===========7 فروردین 1399===========

سرکار خانم رنجبر تدریس زبان انگلیسی درس 7 پایه پنجم منفی کردن با dont , dosent

سرکار خانم رنجبر تدریس زبان انگلیسی گرامر درس 7 پایه پنجم

============5فروردین1399============

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 1

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 2

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 3

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 4

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 5

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 6

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 7

سرکار خانم میرزائیان تدریس درس 9 زبان انگلیسی پایه سوم قسمت 8

clockPNG
calender

37

قبل از ظهر

08:08

چهار شنبه -05 آذر ماه