آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

1398-12-12

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

*********************************************************

====8 خرداد 1399====

تاریخ 8 خرداد 1399 شعبه 7 خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث هندسه پایه ششم

=====7 خرداد 1399 =====

تاريخ 7 خرداد 1399 شعبه 7 خانم تركتاز رياضي ششم مروري بر مبحث تقسيم

====31 اردیبهشت 1399====

تاریخ 31 اردیبهشت 1399 شعبه 7 خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث مخرج مشترک پایه ششم

==== 27 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز رياضي كاردركلاس صفحه 125

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز تمرين صفحه 125رياضي

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز كاردركلاس 138 رياضي

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز توضيح فعاليت 138 رياضي

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز صفحه 139 رياضي

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز تمرين صفحه 140 زياضي

تاريخ 27 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز تمرين صفحه 141 رياضي

تاريخ ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم تركتاز صفحه 141 رياضي

==== 24 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 24 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم طاهونه بان رياضي پنجم صفحه 134

===== 20 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم حيدرپور رياضي چهارم صفحه 148مبحث احتمال

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم حيدرپور رياضي چهارم صفحه 148 فعاليت هاي مبحث احتمال

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم جوان رياضي ششم مبحث درصد صفحه 117

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم جوان رياضي ششم مبحث درصد صفحه 118

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم جوان توضيح تمرينات صفحه 119 رياضي ششم

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم جوان توضيح تمرينات صفحه 120 رياضي ششم

تاريخ 20 ارديبهشت 1399 شعبه 7 خانم جوان توضيح تمرينات صفحه 125 رياضي ششم

==== 17 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم ريحاني رياضي پنجم تدريس گنجايش قسمت اول

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم ريحاني رياضي پنجم تدريس گنجايش قسمت دوم

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه7 سركار خانم ريحاني رياضي پنجم تدريس گنجايش قسمت سوم

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم ريحاني رياضي پنجم تدريس گنجايش قسمت چهارم

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم ريحاني تدريس درس 21 مطالعات پنجم كشور گشايان بي رحم

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم طاهونه بان جمع اماري و نمايش داده ها فصل 7 رياضي پنجم ص 126 قسمت اول

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم طاهونه بان چمع آماري و نمايش داده ها فصل 7 رياضي پنجم قسمت دوم

تاريخ 17 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم طاهونه بان جمع آماري و نمايش داده ها فصل 7 رياضي پنجم قسمت سوم

==== 15 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 15 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم تركتاز تدريس تقريب رياضي

==== تاريخ 10 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 10 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم طاهونه بان تدريس حجم رياضي صفحه 113

==== تاريخ 9 ارديبهشت 1399 ====

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه هفت سركار خانم طاهونه بان ادامه تدريس درس 17 فارسي پنجم صفحه 134

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركارخانم جوان فارسي ششم روخواني ستاره روشن

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه هفت سركار خانم جوان فارسي ششم درك مطلب ستاره روشن

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم جوان فارسي ششم دانش زباني ستاره روشن

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم جوان فارسي ششم معاني واژه ستاره روشن

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم جوان فارسي ششم تاريخ ادبيات ستاره روشن

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم جوان مطالعات اجتماعي ششم درس 21 قسمت اول

تاريخ 9 ارديبهشت 1399 شعبه 7 سركار خانم جوان مطالعات اجتماعي ششم درس 21 قسمت دوم

====== تاریخ 8 اردبهشت 1399 =====

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتازتدریس اجتماعی درس 21

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتازتدریس اجتماعی درس 22

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتازتدریس اجتماعی درس 23

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتازتدریس اجتماعی درس 24

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتاز تدریس درس 14 علوم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتاز معنی ابیات به گیتی به از راستی بیشه نیست

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه هفت سرکار خانم ترکتاز ریاضی کار در کلاس صفحه 121

======تاریخ 7 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی مبحث درصد صفحه 115 پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی مبحث درصد صفحه 116 پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی مبحث درصد صفحه 116و117 پایه ششم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضی مبحث حجم قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضی مبحث حجم قسمت دوم پایه پنجم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضی مبحث حجم قسمت سوم پایه پنجم

=========تاریخ 3 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث درصد قسمت اول پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث درصد قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث درصد قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث نسبت وتناسب پایه ششم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی توضیحات تمرینات صفحه 120  پایه ششم

=========تاریخ 1 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس علوم درس 13 قسمت اول پایه ششم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس علوم درس 13 قسمت دوم پایه ششم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی توضیح تمرینات صفحه 141 شماره 1و2 پایه ششم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی توضیح تمرینات صفحه 141 شماره 3 و4 پایه ششم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث درصد قسمت اول پایه ششم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی مبحث درصد قسمت دوم پایه ششم

==========تاریخ 31 فروردین 1399=======

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خام حیدر پور تدریس ریاضی آموزش چگونگی محاسبه شکل های ترکیبی صفحه 136 پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین1399 شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی روش محاسبه قسمتی از شکل صفحه137 پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی آموزش محیط دایره پایه پنجم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضی آموزش محیط دایره پایه پنجم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه فایل صوتی تدریس فارسی درس کارو تلاش قسمت اول پایه پنجم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه فایل صوتی تدریس فارسی درس کارو تلاش قسمت دوم پایه پنجم

=========تاریخ 28 فروردین 1399=========

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان فایل صوتی تدریس فارسی درس بوعلی پایه پنجم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان فایل صوتی تدریس فارسی درس چشمه وسنگ پایه پنجم

==========تاریخ 27 فروردین 1399=======

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی محاسبات تقریبی صفحه 138 پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی محاسبات تقریبی صفحه 139 پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399  شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس اجتماعی درس 19 صفحه 96 قسمت اول پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399  شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 صفحه 96 قسمت دوم  پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399  شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 صفحه 96 قسمت سوم پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی تدریس فارسی درس روانخوانی وآداب مطالعه صفحه 101 قسمت اول  پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی تدریس فارسی درس روانخوانی وآداب مطالعه صفحه 101 قسمت اول  پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی  تدریس فارسی در آداب مطالعه درک مطلب پایه ششم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم جوان فایل صوتی تدریس فارسی در آداب مطالعه توضیح واژه آموزی  پایه ششم

==========تاریخ 26 فروردین 1399=========

تاریخ 26 فروردین 1399شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس اجتماعی درس 19 همسایگان ما پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس ادبیات روانخوانی درس ستاره روشن پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس ادبیات واژه های جدید درس ستاره روشن پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی  تدریس ادبیات درس ستاره روشن ( معرفی بزرگمهر حکیم)پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی  تدریس ادبیات معنی بعضی عبارات درس ستاره روشن پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی محث نسبت وتناسب قسمت اول پایه ششم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی محث نسبت وتناسب قسمت دوم پایه ششم

===========تاریخ 23 فروردین 1399=======

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی معنی ابیات درس میوه هنر پایه ششم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس آداب مطالعه پایه ششم

  ============تاریخ 21 فروردین 1399==========

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضیات اندازه گیری مساحت لوزی پایه پنجم

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی تدریس ریاضیات اندازه گیری مساحت ذوزنقه پایه پنجم

=================تاریخ 17 فروردین 1399=========

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم  سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول 

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت سوم

=============تاریخ 16 فروردین 1399==========

      تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت سوم

==========تاریخ 4 فروردین ماه 1399========

4فروردین ماه 1399 سرکار خانم اسماعیلی تدریس زبان انگلیسی درس 9 پایه ششم

4 فروردین 1399 سرکارخانم اسماعیلی تدریس زبان انگلیسی MUST &MUSNT

=========تاریخ 2 فروردین ماه 1399======

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی درس 10 پایه چهارم   

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی صفحه 82 پایه چهارم

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی صفحه 83پایه چهارم

 

====================تاریخ 28اسفند ماه 1398=================

تاریخ 28 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز کار زیبای تحویل سال 1399

تاریخ 28 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازتکالیف دانش اموزان

====================تاریخ 25 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 25اسفند ماه  شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 79 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 80 پایه چهارم

 

 

========================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما پایه چهارم قسمت چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما پایه چهارم قسمت 5

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما  پایه چهارم قسمت آخر

 

=========================تاریخ 21 اسفند ماه 1398================

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس اجتماعی درس 18 دریا نعمت خداوندی پایه ششم 


======================تاریخ 20 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی رو خوانی درس پایه ششم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی نمادها پایه ششم    

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس فارسی درس 14 رازهای زنگی در مورد شاعر قیصر امین پور پایه ششم

  تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی قالب شعر پایه ششم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی مفهوم شعر پایه ششم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم جوان تدریس ادبیات فارسی حکایت افلاطون و مرد جاهل پایه ششم  

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی فایل صوتی تدریس فارسی درس بخوان و حفظ کن پایه پنجم

 

=======================تاریخ 19 اسفند ماه 1398===============

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم قدسیان تدریس خوشنویسی آموزش ط و ظ   

 

================تاریخ 17 اسفند 98=============

تاریخ 17اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم حیدر پور تدریس هدیه های آسمانی درس 13 صفحه 84 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس هدی های آسمانی درس 13 صفحه 84 پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس14 اولین بانوی مسلمان 1 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 بانوی مسلمان 2 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 اولین بانوی مسلمان 3 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی درس تقریب به روش گرد کردن  صفحه 134 و135 پایه ششم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی درس اعداداعشاری صفحه 104 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی درس اعداد اعشاری صفحه 105 و 106 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی اعداد اعشاری صفحه 105 و 106 پایه چهارم قسمت دوم

 

=========== تاریخ 16 اسفند 1398 =============

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم قسمت اول

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم قسمت دوم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی معنی  درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی معنی شعر درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز  فایل صوتی تدریس فارسی معنی کلمات درس عمر گرانمایه پایه ششم

 

 

clockPNG
calender

55

قبل از ظهر

05:15

پنجشنبه -16 مرداد ماه