آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

1399-10-06

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

 

*********************************************************

*********************************پایه ششم *******************************   

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 1-2-3 پایه ششم 

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 4-5-6-7-8-9 پایه ششم

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 10-11-12 پایه ششم 

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 13-14-15 پایه ششم 

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 16-17 پایه ششم 

مهر ماه 1399 سرکار خانم ترکتاز تدریس ریاضی فصل 18-19 پایه ششم 

************************

فارسي مهر ماه ششم سعدي خانم تركتاز

فارسي درس پنجره هاي شناخت ششم سعدي خانم تركتاز

فارسي درس معرفت ماندگار ششم سعدي خانم تركتاز

***************************

هديه هاي آسماني مهر  ماه ششم سعدي خانم تركتاز

***************************

مطالعات اجتماعي  مهر ماه ششم سعدي خانم تركتاز

مطالعات اجتماعي درس آداب دوستي  ششم سعدي خانم تركتاز

مطالعات اجتماعي درس تصميم گيري  ششم سعدي خانم تركتاز

___________________________________________________________________________________________________________________________________

درس اول فارسي چهارم خيام خانم ابراهيمي

درس اول علوم چهارم خيام خانم ابراهيمي

درس اول مطالعات اجتماعي چهارم خيام خانم ابراهيمي

واژه آموزي درس اول فارسي چهارم خيام خانم ابراهيمي

مرور رياضي پايه سوم چهارم خيام خانم ابراهيمي

رياضي درس الگوها چهارم خيام خانم ابراهيمي

تمرين املا درس آفريدگار زيبايي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس اول فارسي ششم عطار خانم جوان

درس معرفت آفريدگار ششم عطار خانم جوان

رياضي صفحه7 ششم عطار خانم جوان

رياضي صفحه8 ششم عطار خانم جوان

درس دوم هديه هاي آسماني ششم عطار خانم جوان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فارسي صفحه 3و 4 خانم حيدرپور چهارم فردوسي

فارسي مفهوم بند خانم حيدرپور چهارم فردوسي

واژگان درس اول فارسي چهارم فردوسي خانم حيدرپور

مطالعات اجتماعي درس همسايه ما چهارم فردوسي خانم حيدرپور

حل تمرين صفحه 10 رياضي چهارم فردوسي خانم حيدرپور

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فارسي تركيب وصفي و اضافي پنجم حافظ خانم ريحاني

رياضي معرفي نسبت پنجم حافظ خانم ريحاني

معرفي ارزش مكاني ميليارد پنجم حافظ خانم ريحاني

رياضي كاربرد نسبت ها در حل مسائل پنجم حافظ خانم ريحاني

رياضي تقسيم بر10-100-1000 و تغيير ارزش مكاني

رياضي ضرب اعداد مخلوط به روش مساحتي پنجم حافظ خانم ريحاني

رياضي تدريس نسبت پنجم حافظ خانم ريحاني

فارسي تدريس گ ميانجي پنجم حافظ خانم ريحاني

 

 

اه

clockPNG
calender

08

قبل از ظهر

09:27

پنجشنبه -30 دی ماه