مهارت های کودکان

1399-06-17

اگر کودک شما امسال به پیش دبستانی نمیرود مهارتهای زیر را در خانه تمرین کنید 

حواس پنجگانه 

مهارت کار با قیچی

دست ورزی 

شمار ده تایی 

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

11

قبل از ظهر

08:59

سه شنبه -08 مهر ماه