اجرای مسابقات فرهنگی

1399-07-28

ناسبت: شهادت حضرت علی بن موسی الرضا ع
موضوع: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
مخاطب:دانش آموزان
میهمان برنامه:معاونت پرورشی وخدمات دبستان
دبستان، :محمودی هاشمی دوره دوم
مدیر :خانم عبداللهی
معاون پرورشی :اقای شیخ

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

41

بعد از ظهر

14:18

یکشنبه -29 فروردین ماه