ویتامین مادرانه

1399-09-22

چهار ویتامین مادرانه
 
ویتامین آ «آغوش»
کودکتون رو هر روز در آغوش بگیرید تا بتونه به اضطراب‌هاش غلبه کنه.
 
ویتامین ب «بازی»
 با کودکتون بازی کنید تا باهاش رفیق و صمیمی بشید.
 
ویتامین د «دوست دارم» 
 گفتن دوست دارم به کودک‌تون باعث میشه بدونه که چقدر دوستش دارید و یه تکیه‌گاه محکم داره.
 
ویتامین ن «نوازش» 
 وقتی کنار هم نشستید، دارید فیلم می‌بینید و یا موقع صحبت کردن کودک‌تون رو نوازش کنید تا احساس دوست داشتنی بودن بکنه.
 
 ویتامین بچه‌ها رو فراموش نکنید، کمبود ویتامین می‌تونه کودک‌تون رو با مشکل مواجه کنه.معاون پرورشی  جوانه ها یک

clockPNG
calender

51

قبل از ظهر

02:57

یکشنبه -17 شهریور ماه