نکات تربیتی

1399-10-16

. تشویق و تحسین کودک :1
بهتر است برای جذب کردن هر چه بیشتر کودک و نوجوان به نماز، این کار عبادی را با تشویق و تحسین همراه کنیم.
کودکان برای مشتاق شدن به کاری، بیش از هر چیز به تشویق و تأیید نیاز دارند.
زمانی که کودکی روی زمین دراز می کشد و صورتش را به مهر می چسباند، به جای آن که بکوشیم حالتش را به صورت سجده ی بزرگسال در بیاوریم، باید همان رفتار کودکانه اش را تشویق کنیم.
۲. فضا سازی معنوی :
فرزندی که در خانواده ای لبریز از ذکر و محبّت خدا به دنیا می آید ، هیچ گاه نیازی ندارد که آموزش ویژه ای برای نماز ببیند؛ زیرا از همان آغاز تولد در گوشش اذان و اقامه می گویند و او را به صلاه و فلاح و خیر العمل دعوت می کنند.
در خانه ای که بوی معنویت و ذکر خدا جاری است ، فرزند نیز با این ذکر پرورش می یابد.
۳. ایجاد رابطه ی مثبت با نماز :
بهتر است مادران، پدران و مربیان، در ارتباط با نماز، احساس خوشایند خود را با گفتن خاطرات و تجربیات جذاب و لذت بخش با بچه ها در میان بگذارند.
بدین منظور بیان خاطره هایی درباره ی نماز اهل بیت علیهم السلام ، عالمان دینی و بزرگان مذهبی در جذب کودکان و نوجوانان به نماز بسیار تاثیر گذارست

clockPNG
calender

32

قبل از ظهر

03:48

دوشنبه -18 شهریور ماه