شاهنامه خوانی

1399-11-29

داستانی زیبا  از شاهنامه  ی فردوسی با بیان عالی و بی نظیر دختر عزیزم
 
« دلسا نجفی مقدم»
 
 
فرزندم آینده ات درخشان باد
دوم دوستی ( حیدری)

clockPNG
calender

50

بعد از ظهر

16:02

یکشنبه -29 فروردین ماه