اثر شش (میم)

1399-12-09

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند:
 
اول:تو محبوبی
دوم:تو محترمی
سوم:تو میتوانی
چهارم:تو مهمی
پنجم:تو مفیدی
ششم:تو میفهمی
 
اگر ما در رفتار و گفتارمان این 6«میم» را به فرزندان مان انتقال دهیم «میم هفتم» که  "موفقیت" است،خود به خود خواهد آمد، یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد. 
در آن صورت این کودک در تحصیل ،  زندگی ، کار و… موفق خواهد شد
 

clockPNG
calender

22

بعد از ظهر

15:16

یکشنبه -29 فروردین ماه