تدریس پیام قرآنی

1399-12-18

تدریس پیام قرآنی به شکل عملی؛
و لباست را تمیز و پاکیزه نگه دار
ایجاد انگیزه جهت انجام کارهای شخصی ( شستن جوراب هاو...)
کلاس اولی های شاد خانم دل قندی

clockPNG
calender

29

بعد از ظهر

14:07

یکشنبه -29 فروردین ماه