تکالیف مهارت محور

1399-12-23

تکالیف مهارت محور 
ساخت اهرم و بلند کردن و جا به جا کردن اجسام به کمک آن 
سوم ادب 
آموزگار : کریمی

clockPNG
calender

03

بعد از ظهر

16:07

یکشنبه -29 فروردین ماه