رزق چیست؟

1399-12-23

رزق چیست ؟خیلی قشنگه حتما بخونید
 
رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.
 
زمانی که خواب هستی و ناگهان 
به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت 
بیدار می‌شوی رزق است 
چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند 
 
زمانی که با مشکلی رو به رو میشوی
خـداوند صبری به تو میدهد که 
چشمانت را از آن بپوشی 
این صبر ، رزق است.
 
زمانی که در خانه لیوانی آب 
به دست پدر و یا مادرت میدهی 
این فرصت نیکی کردن ، رزق است
 
یکباره یاد کسی میفتی که مدتهاست 
از او بی خبری و دلتنگش میشوی 
و جویای حالش میشوی ،این رزق است.
 
رزق واقعی این است . رزق خوبی ها 
نه ماشین نه درآمد ، 
اینها رزق مال است که خداوند 
به همه ی بندگانش میدهد 
اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد.
 
زندگيتان پـر از رزق بـاد....

clockPNG
calender

16

بعد از ظهر

15:42

یکشنبه -29 فروردین ماه