امسال سال ....

1400-01-14

حیوان سال 1400 سال گاو می باشد

 
متولدین سال گاو آرام و صبور، خجالتی و دقیق و دارای سبکی متعادل اند. گاو اهل تفکر است و تنهایی را می پسندد. میهن پرستی گاو بی نهایت است و می تواند هدف خود را با تعصب پیگیری کند. عشق معمای پذیرفته شده ای نیست با خروس رابطه عشقی موفقی دارد و با موش و مار و میمون زندگی آرامی دارد.
 

گاو نماد چیست؟

گاو موجودی متفکر است و شاید به همین علت، تنهایی را دوست می دارد. گاو می تواند هدفش را با نهایت پشتکار تعقیب کند. گاو به شدت متعصب و میهن پرست است. گاو موجودی خود کامه و زورگوست که خانواده برایش اهمیت فراوانی دارد اما روحیه واپس گرای او مانع از هر نوآوری است.

 

clockPNG
calender

52

قبل از ظهر

05:35

چهار شنبه -31 شهریور ماه