شعر کودکانه

1400-01-14

شعر کودکانه امام زمان برای مهد کودک

توی تاریکی شب

چون چراغی روشن است

من دعایش میکنم

او دعایش با من است

او که نامش بر لب است

نام او زیبنده است

حضرت مهدی ماست

رهبر آینده است

برده پیغمبر زیاد نام او را بر زبان

گفته حتما می رسد

مهدی صاحب زمان

حجت حق مهدی است

او که نامش این چنین

چون هدایت می کند

بندگان را توی دین

clockPNG
calender

08

بعد از ظهر

14:25

یکشنبه -29 فروردین ماه