زمانبندی پخش دروس

1400-01-14

شبکه آموزش

  • دوره ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

31

بعد از ظهر

14:12

یکشنبه -29 فروردین ماه