معمای این هفته

1400-01-21

بریم سراغ معمای امروز

 اگر ۵ چرخ خیاطی ۵ پیراهن رو تو ۵ دقیقه بدوزد؛ ۱۰۰ چرخ خیاطی ۱۰۰ پیراهن رو در چند دقیقه میدوزد؟


جواب   5

clockPNG
calender

46

قبل از ظهر

06:35

چهار شنبه -31 شهریور ماه