اطلاعات قرآنی

1400-01-31

اطلاعات  قرآنی
 
1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟ حمد
 
2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از فلزات است؟ حدید (آهن)
 
3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟ حج 
 
4- سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟معراج 
 
5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ احد یعنی یکی در آیه ی قل هوالله احد 
 
6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟ مصر و روم 
 
7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ یاسین 
 
8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟ سوره ی تبارک
 
9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ سوره نمل
 
10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟سوره ی شمس با ۱۱ سوگند

clockPNG
calender

01

قبل از ظهر

05:58

چهار شنبه -31 شهریور ماه