جلسه غیر حضوری

1400-02-04

جلسه غیرحضوری همکاران پایه اول با اولیای محترم
با محوریت بررسی عملکرد دانش آموزان در نیم سال دوم تحصیلی و برنامه ریزی آموزشی اردیبهشت ماه

clockPNG
calender

09

قبل از ظهر

01:54

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه