پویش ملی

1400-02-04

 پویش ملی 
ستارگان_آسمان_ادب
حکیم_سخن_ابوالقاسم_فردوسی
 
به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه٧ ـ معاونت پرورشی و تربیت بدنی
از صفحه اصلی شبکه شاد کشور پیگیری بفرمایید.
 @hakime_sokhan1
 
   قالب اثر:
ویدئوکست؛
 پادکست؛
نقالی؛
 
 مشخصات صاحب اثر:
  نام و نام خانوادگی؛
  استان؛
   شهرستان؛
  نام مدرسه و دوره تحصیلی؛
   رشته مسابقه؛
   شماره همراه فعال در شبکه شاد؛
 
مهلت ارسال آثار:
۲۵ فروردین الی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

clockPNG
calender

13

قبل از ظهر

00:01

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه