روز معلم

1400-02-13

این تویی که با دستان پر عطوفتت گل‌های علم و ایمان را در گلستان وجود می‌پرورانی
 
و شهد شیرین دانش رابه کام تشنگان می‌ریزی.
پس تو را‌ ای معلم به وسعت نامت سپاس می‌گویم.
همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد؛
اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.
 
 
تقدیر از همکاران و پرسنل  جوانه هایک توسط موسس ارجمند جناب آقا هاشمی
 

clockPNG
calender

54

قبل از ظهر

06:43

چهار شنبه -31 شهریور ماه