بزرگداشت مقام معلم

1400-02-13

یک آموزگار بر ابدیت اثر می‌گذارد، و هرگز نمی‌تواند بگوید که نفوذش در کجا متوقف می‌شود."
 
تقدیر از همکاران و پرسنل جوانه ها۷ توسط موسس گرانقدر جناب آقای هاشمی

clockPNG
calender

49

قبل از ظهر

00:32

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه