قدردانی از نخبه ی قرآنی

قدردانی از نخبه ی قرآنی

1400-04-19

موفقیت
از آن کسانی است که
یک ثانیه دیرتر ناامید می شوند
و یک لحظه دیرتر دست از تلاش
برمی دارند.
 
 
 
افتخار آفرینی دانش آموزعزیزیگانه حیدری درپایه سوم 
درمسابقات حفظ عمومی قرآن کریم،حفظ شش جز ازقرآن، وقدردانی ازدخترعزیزمان توسط موسس محترم جناب آقای هاشمی 
باتشکراز اولیای گرامی این دانش آموزعزیز

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

44

قبل از ظهر

04:52

چهار شنبه -31 شهریور ماه