مهارتهای زندگی

1400-09-08

پمهارتهای_زندگی
«کمی در مورد خودت فکر کن »

ساخت پرچم با هدف: بیان احساسات، رشد اعتماد به نفس و ایجاد خود پنداره ی مثبت _ تقویت توانایی ها و مهارت های کلامی و رفتاری...

clockPNG
calender

18

قبل از ظهر

07:42

پنجشنبه -30 دی ماه