هفت قانون منطقی

1400-09-14

هفت قانون منطقی‌:

¹ با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند.
² آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد.
³ گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است؛ به زمان کمی‌ فرصت دهید.
⁴ کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست؛ خودتان مسئولید.
⁵ زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها برای چه و چگونه است.
⁶ زیاد فکر نکنید؛ اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم.
⁷ لبخند بزنید؛ شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید...
آموزش  هدفمندومجازی خانوادهبخوانیم

 ذهن شما دائماً به دنبال اثبات کردن باورهای شماست. اگر اعتقادات منفی دارید، ذهن شما به دنبال اثبات آن افکار منفی خواهد بود

 اگر باورهای مثبتی داشته باشید، ذهن شما به دنبال اثبات آن افکار مثبت خواهد بود. بنابراین، مهم است که به اعتقادات خود توجه داشته باشیم

 انسان نمیتواند زندگی خود را با یک ذهنیت شکست خورده رهبری کند. قبل از اینکه سعی کنید مسائل بیرونی زندگی خود را تغییر دهید، ابتدا روی ذهنیت خود کار کنید

تغییر همیشه از ”درون” شروع میشود. کسی که ذهن را فتح کرده باشد، ذهن بهترین دوست او خواهد بود؛ اما برای کسی که این کار را نکند، ذهن بزرگترین دشمن خواهد بود.

 آموزش هدفمندخانواده

clockPNG
calender

09

قبل از ظهر

07:49

پنجشنبه -30 دی ماه